REGULAMIN    SZOSOWEGO   Maratonu  Srebrnogórskiego  o  TYTUł  MISTRZA  SREBRNEJ  GÓRY

Maratonu  Szosowego w ramach cyklu Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON

  MARATON     TYLKO  DLA ROWERÓW SZOSOWYCH !

CELE MARATONU:

1. Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej malowniczej srebrnogórskiej okolicy  i    Gór  Sowich

2. Promowanie miejscowości, przez które prowadzić  będzie trasa maratonu

3. Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu

4. Sprawdzanie granic wytrzymałości fizycznej, odporności psychicznej

5.Wyłomienie najwytrwalszych zawodników maratonu

6. Rozwój cyklu imprez szosowych dla kolarzy amatorów pod nazwą Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON.

ORGANIZATOR:                           

Przemysław Kurek

KONTAKT:przemekknight@wp.pl

BIURO ZAWODOW;783866823

                                                                                                                                                                                                                                                                 

TERMIN:       15 .06.2013  (sobota) start godz.  9.00  Srebrna Góra

Miejsce startu, biuro zawodów  KRCZMA     GÓRSKA  PERŁA    Srebrna Góra ul. Kolejowa  6  a  Ryszard Broś

Meta (pomiar czasu): dekoracje Twierdza Srebrnogórska

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej

www.roadmaraton.pl w sposób prawidłowy i kompletny najpóźniej do 3 dni przed imprezą lub

Uwaga: w dniu startu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na

otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną.

3. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997

r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).

4. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.

5. Osoby które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców

lub opiekunów prawnych na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów.

6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od

lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem według wzoru udostępnionego

przed imprezą w biurze zawodów.

7. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców

lub prawnych opiekunów.

8. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku

lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.

9. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać dwa numery startowe: jeden na kierownicy, a drugi na plecach. Brak numeru,

zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z

dyskwalifikacją uczestnika.

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

1. W dniu zawodów organizator nie przyjmuje nowych zgłoszeń.

2. Opłata startowa normalna wynosi  60 zł brutto.

UWAGA!

Z  OPŁATY  STARTOWEJ  ZWOLNIENI  SĄ  AKTUALNI   MISTRZOWIE  SREBRNEJ  GÓRY 2012

RABATY   dla Klubów i Drużyn zgłaszających więcej niż 3 zawodników     Po ustaleniu z organizatorem i przesłania listy zawodników na  e-mail przemekknight@wp.pl                                                                                3 .Zgłoszenie udziału w maratonie i dokonanie opłaty startowej powinno odbyć się   do 10. 06..2013 na rachunek bankowy organizatora (decyduje data wpływu na konto) zostanie podane wkrótce

4. Na przelewie bankowym należy wpisać IMIĘ I NAZWISKO uczestnika, dla którego dokonano wpłaty oraz  dopisek Maraton Srebrnogórski                                                                                                                   5. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 50% wysokości wpisowego, ale tylko w uzasadnionym przypadku, o którym należy

poinformować organizatora e-mailem kontakt  przemekknight.@wp.pl

Biuro zawodów 783866823

 

6. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie organizator nie zwraca wpisowego.

7. W przypadku dyskwalifikacji lub wycofania się z imprezy organizator nie zwraca wpisowego.

PROGRAM 

PIĄTEK 14 .06. 2013

Otwarcie Biura Zawodów godz. 18.00 miejsce Karczma Górska Perła ul. Kolejowa 6 a

SOBOTA 15.06 2013

Otwarcie Biura Zawodów godz  7.00 – 8.30 miejsce Karczma Górska Perła ul. Kolejowa 6 a

START  Wspólny   godz.  9.00   ul. Kolejowa

      META i   DEKORACJA

Twierdza    Srebrnogórska 

Godz uzależniona od  przyjazdów zawodników

DYSTANSE Mega 95km  Giga 131km

 Kategorie: według regulaminu Roadu

                        Ostateczna długość i przebieg tras zostaną podane w komunikacie na stronie internetowej oraz w biurze zawodów

PREMIE 

Premia  Lotna  BIELAWA

 

KLASYFIKACJE:

KLASYFIKACJE według Regulaminu  Roadu

KLSYFIKACJA  MISTRZ  SREBRNEJ  GÓ RY na  DYSTANSIE; MEGA  ,GIGA OPEN ,mężczyżni ,

Oraz  Open  Mega PAŃ

TYLKO ! 1 MIEJSCA

ORGANIZACJA MARATONU:

1. Maraton zostanie przeprowadzony na drogach asfaltowych z wykorzystaniem dróg publicznych. Mapy tras znajdują się na stronie internetowej maratonu

2. Trasa będzie oznakowana i częściowo obstawiona na punktach kontrolnych przez sędziów i obsługę techniczną.

3. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne, którego ominięcie będzie karane dyskwalifikacją.

4. Na trasie maratonu będą znajdowały się bufety.

5. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają określony dla danej kategorii dystans

dystans.

6. Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

7. Podczas zawodów lekarz maratonu ma prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

- dwa numery startowe, na kierownicę i na koszulkę

- oznakowana na trasa maratonu

-   elektroniczny  pomiar czasu

 

- podstawową opiekę medyczną w bazie maratonu oraz na trasie

- bufety na trasie (woda, owoce, słodycze, napoje)

- ciepły posiłek regeneracyjny na mecie

- ubezpieczenie od NNW

- podstawowy serwis techniczny

- trofea sportowe dla minimum 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej

KATEGORIE  WIEKOWE według  Regulaminu  Roadu

NAGRODY: NIESPODZIANKI  ATRAKCYJNE

zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie.

Warunkiem otrzymania nagrody przez zawodnika jest ukończenie imprezy i osobisty odbiór nagrody.

KARY:

Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

1. Upomnienie.

2. Kara czasowa

3. Dyskwalifikacja.

Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:

- łamanie zasad ruchu drogowego,

- nie używanie sztywnych kasków,

- nadmierne śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą do 100 m za każdym bufetem regeneracyjnym),

- nieposzanowanie środowiska naturalnego,

- braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,

- nieprzestrzeganie zasad fair play,

- niesportowe zachowanie,

- pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,

W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

WYCOFANIE ZAWODNIKA:

Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania maratonu, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany

jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora na tel. 783866823

W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania ratownicze lub

poszukiwawcze, wszystkie koszty ewentualnej akcji pokrywa dany zawodnik.

W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do

wycofania zawodnika z rywalizacji.

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE:

Całkowita odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczną na całej trasie spoczywa na uczestniku imprezy.

Obowiązkowe wyposażenie uczestnika:

KASK  SZTYWNY

- zapasowa dętka + pompka

- dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport

Wyposażenie zalecane:

- narzędzia do naprawy roweru

- telefon komórkowy

- licznik kilometrów/GPS

POMOC NA TRASIE

 

 

1. W ramach pomocy technicznej możliwe jest przeprowadzenie napraw lub wymiana uszkodzonego sprzętu ALE NIE ROWERU                                                                                                                                    2. Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się zawodnika na poboczu lub skraju drogi.

3. Podawanie napojów/posiłków przez pojazdy/osoby dopuszczone przez organizatora jest możliwe tylko, gdy uczestnik imprezy

jedzie sam lub gdy znajduje się na końcu grupy (peletonu) w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom.

4. Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub która bezpośrednio

wpływa na wynik sportowy danego zawodnika jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.

UWAGA

5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie z udziałem zawodników, pojazdów

serwisowych czy innych uczestników ruchu drogowego.

6.Organizator zapewnia  Wóz Techniczny na trasie

PROTESTY:

1. Protesty do Sędziego Głównego należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych

wyników.

2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości  50zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji  składającemu protest.

3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi

strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych i metalowych pojemników

w pobliżu i na trasie zawodów.

2. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania

zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

RUCH DROGOWY:

1. Maraton rowerowy będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym na całej trasie za wyjątkiem odcinka startowego.            START WSPÓLNY    

  2. Ruch uczestników na odcinku startowym ma charakter przejazdu honorowego w uporządkowanej kolumnie eskortowanej  (do szczytu ) przez

policję i organizatora . Obowiązuje całkowity zakaz wyprzedzania samochodów pilotujących maraton.

3. Uczestnik który nie dostosuje się do przepisów ruchu drogowego zostanie ukarany przez Policję mandatem, co jest

równoznaczne z dyskwalifikacją przez organizatora.

4. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych wszystkich kategorii zobowiązani są do

poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym kraju.

5. Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg

bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

7. Warunkiem uczestnictwa w maratonie jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów regulaminu imprezy, zwłaszcza

dotyczących ruchu drogowego.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z  nich

2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

4. Na trasie zawodów występują strome podjazdy, niebezpieczne zakręty i zjazdy.

5. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren

rozgrywania maratonu i innych “sił wyższych”.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany jej terminu w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych

lub innych powszechnie uznawanych za działanie "siły wyższej".

7. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy akceptuje wszystkie warunki regulaminu imprezy oraz regulaminu cyklu Road Maraton

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie przygotowawczym w celu zapewnienia

właściwej realizacji maratonu, zgodnie z oczekiwaniami uczestników i uwarunkowaniami zewnętrznymi. 

UWAGA !

 ORGANIZATOR  ZASTRZEGA  SOBIE PRAWO O NIEDOPUSZCZENIA  DO SREBRNOGÓRSKIEGO ROAD MARATONU  UCZESTNIKÓW   KTÓRZY   NIE  PRZESTRZEGALI  REGULAMINU    IMPREZ  ORGANIZOWANYCH

Przez  ORGANIZATORA oraz  NIEPRZESTRZEGANIE  ZASAD FAIR Play    i UŻYWANIE WULGARYZMÓW WOBEC  INNYCH UCZESTNIKÓW  I ORGANIZATORA  ! TAKŻE na INNYCH  MARATONACH

 

 

Najbliższy etap

Sponsor tytularny

Sponsorzy

ACTIVLAB
Bikelab.pl
  
logo_epompa_na_www_1405

rowery_moser_640

Współpraca

turnusy_treningowe_640
 
Pro-Cycling
 
 
male_do_www_921
 blogrowerowy_800x560_801_01
tk4_1446

fizjo-sport_logo_228

logo_2000

Nasz cykl wspiera Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika, który w RoadMaratonowym sezonie 2013 zdobędzie największą ilość punktów w cyklu. Specjalny puchar z autografem znakomitego kolarza zostanie wręczony na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie, bo tylko w taki sposób można zdobyć dużą ich ilość. Dodatkowo dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych przeznaczył specjalne koszulki i inne gadżety z Fanklubu Sylwestra Szmyda.