Puchar Równicy w Ustroniu – wyścig szosowy w ramach cyklu Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON pod patronatem Starosty Cieszyńskiego


CELE MARATONU:
1. Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej.

2. Promowanie tras i regionów atrakcyjnych turystycznie i sportowo, zwłaszcza Ustronia i okolic.
3. Propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia i rekreacji.
4. Rozwój cyklu imprez szosowych dla kolarzy amatorów pod nazwą Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON.

TERMIN: 18.05.2013 (sobota)
START: Ustroń rynek

META: góra Równica

PROGRAM:
17.05.2013 (piątek)
godz. 18.00 - 21.00 – biuro zawodów – Ustroń rynek (centrum)

18.05.2013 (sobota)
godz. 7.30 - 9.30 - biuro zawodów (odbiór numerów startowych z chipem)

godz. 10.00 - START
godz. 15.00 - dekoracja, rozdanie nagród z Dobrych Sklepów Rowerowych
godz. 16.00 - zakończenie
Uwaga: zapisy nowych zawodników w dniu startu nie będą przyjmowane!

ORGANIZATOR:
Legierski PROJECTS

Adres: 43 – 470 Istebna 236, Polska
NIP: 548-214-92-97; REGON: 240331662
Kontakt:
Wiesław Legierski; kom. + 48 607 117 424; e-mail: wiesiek@roadmaraton.pl
Strona internetowa: www.roadmaraton.pl
Zapisy, wpisowe:
Rachunek bankowy BRE Bank 11 1140 2004 0000 3002 5097 5346

Dagmara Szturc – Legierska
Istebna 236
43-470 Istebna
kom. +48 691 266 815; e-mail: dag@roadmaraton.pl

WSPÓŁPRACA I SPONSORZY
Miasto Ustroń

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Rowerowych CYCLO PARTNER

Euroregion Śląsk Cieszyński
Sponsor tytularny Dobre Sklepy Rowerowe
Sponsor główny ACTIVLAB

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.roadmaraton.pl w sposób prawidłowy i kompletny najpóźniej 1 dzień przed imprezą lub osobiste zgłoszenie w biurze zawodów. Uwaga: w dniu startu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).
4. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
5. Osoby które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów.
6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem według wzoru udostępnionego przed imprezą w biurze zawodów.
7. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
8. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.
9. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numery startowe wydane w biurze zawodów. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. W dniu zawodów organizator nie przyjmuje nowych zgłoszeń. Limit uczestników wynosi 300 osób. Potwierdzeniem uczestnictwa w imprezie jest wpłata startowego.

2. Opłata startowa wynosi:

- 60 zł brutto płatne w terminie do 30.04.2013

- 75 zł brutto płatne w terminie do 13.05.2013

- 90 zł brutto płatne w terminie do 17.05.2013

3. Dane do wpłaty:

BRE Bank 11 1140 2004 0000 3002 5097 5346
Dagmara Szturc – Legierska
Istebna 236
43-470 Istebna
5. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy wpisać IMIĘ I NAZWISKO uczestnika, dla którego dokonano wpłaty oraz dopisek USTROŃ
6. Opłata startowa wniesiona po dniu 13.05.2013 nie gwarantuje pełnych świadczeń.

7. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 50% wysokości wpisowego, ale tylko w uzasadnionym przypadku, o którym należy poinformować organizatora e-mailem dag@roadmaraton.pl w terminie do 13.05.2013 do godz. 20.00
8. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca wpisowego.

 

ŚWIADCZENIA:
- numer startowy z chipem na kierownicę

- numer startowy na plecy (opcjonalnie)
- oznakowana trasa
- elektroniczny pomiar czasu
- opieka ratowników medycznych

- pakiet startowy AVTIVLAB
- bufety na trasie: napoje NUTRAXX, woda, owoce, słodycze itp.
- posiłek regeneracyjny na mecie (wydawany przy zwrocie numeru startowego)
- ubezpieczenie NNW
- serwis techniczny Dobrych Sklepów Rowerowych
- trofea sportowe dla minimum 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej
- galeria fotografii on-line

TRASA:

Wyścig o Puchar Równicy odbędzie się na trasie w okolicach dzielnicy Zawodzie i Jaszowiec w Ustroniu na trasie długości ok 65 km.

PRZEBIEG TRASY:

runda honorowa – 2,5 km:

Ustroń rynek – A.Brody – Grażyńskiego – Aleja Legionów – Armii Krajowej – Skalica

start ostry - podjazd na Równicę przez Jaszowiec – 8,5 km

ul. Skalica – Turystyczna – Wczasowa – ul. Równica – góra Równica

zjazd z Równicy przez Jaszowiec – 10,5 km

Tak samo jak odcinek B ale w odwrotnym kierunku (zjazd) do ul. Sportowej

RUNDA Zawodzie Dolne - 6,2 km x 5 okrążeń = 31 km

Sportowa – Kuźnicza – Źródlana – Lecznicza – Uboczna – Szpitalna - Grażyńskiego – Sportowa

Podjazd na Równicę przez Jaszowiec – 10,5 km

Aleja Legionów i dalej tak samo jak odcinek A + B

Szczegółowe dane zostaną przedstawione po uzgodnieniu trasy z Policją.

Ostateczna długość i przebieg tras zostaną podane w komunikacie na stronie internetowej oraz na odprawie technicznej przed startem.

KLASYFIKACJE:
1. Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest dla każdej kategorii wiekowej bez względu na ilość uczestników.

2. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają określony dla danej kategorii dystans.
3. Zwycięzcami klasyfikacji drużynowej zostaje drużyna, która łącznie zdobyła największą liczbę punktów.
4. Do klasyfikacji drużynowej liczona jest suma punktów 4 zawodników, zajmujących najwyższe miejsca w swoich kategoriach.

ORGANIZACJA MARATONU:
1. Wyścig zostanie przeprowadzony na drogach asfaltowych z wykorzystaniem dróg publicznych. Mapa trasy dostępna na stronie internetowej www.roadmaraton.pl

2. Trasa będzie oznakowana i częściowo obstawiona na punktach kontrolnych przez sędziów i obsługę techniczną.
3. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne, którego ominięcie będzie karane dyskwalifikacją.
4. Na trasie maratonu będą znajdowały się bufety.
5. Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
6. Podczas zawodów lekarz maratonu ma prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.


KATEGORIE WIEKOWE:
Mężczyźni:

H: 16 → 23 (urodzeni 1990-1997)

A: 24 → 29 (urodzeni 1984-1989)

B: 30 → 39 (urodzeni 1974-1983)

C: 40 → 49 (urodzeni 1964-1973)

D: 50 → 59 (urodzeni 1954-1963)

E: 60 → (urodzeni 1953 i starsi)

Kobiety:

K1: 16 → 35 (urodzone 1978 i młodsze)

K2: 36 → (urodzone 1977 i starsze)


NAGRODY:
Trofea sportowe /puchary za miejsca od 1 do 3 oraz medale za miejsca od 4 do 6 we wszystkich kategoriach wiekowych.

Organizator rozdysponuje w zależności od zajętego miejsca na mecie nagrody oraz bony ufundowane przez Dobre Sklepy Rowerowe o łącznej wartości minimum 2.400 zł. Podział nastąpi z góry wśród uczestników, którzy ukończyli maraton według zajętych miejsc w klasyfikacji na zasadach podanych w trakcie dekoracji. Warunkiem otrzymania nagrody przez zawodnika jest ukończenie imprezy i osobisty odbiór nagrody.
Realizacja Bonów następuje poprzez wykorzystanie usługi „Realizuj swój bon” na stronie http://www.dobresklepyrowerowe.pl i zgodnie z zasadami ustalonymi w jej Regulaminie.

KARY:
Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

1. Upomnienie.
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja.
Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
- łamanie zasad ruchu drogowego,
- nie używanie sztywnych kasków,
- nadmierne śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą do 100 m za każdym bufetem regeneracyjnym),
- nieposzanowanie środowiska naturalnego,
- braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
- nieprzestrzeganie zasad fair play,
- niesportowe zachowanie,
- pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,
W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

WYCOFANIE ZAWODNIKA:
Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania maratonu, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora na tel. nr +48 607 117 424.

W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania ratownicze lub poszukiwawcze, wszystkie koszty ewentualnej akcji pokrywa dany zawodnik.
W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE:
Odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczną na całej trasie spoczywa na uczestniku imprezy.

Obowiązkowe wyposażenie uczestnika:
- kask sztywny
- zapasowa dętka + pompka
- dokument tożsamości
Wyposażenie zalecane:
- narzędzia do naprawy roweru
- telefon komórkowy
- licznik kilometrów/GPS

POMOC NA TRASIE:
1. Opłata za dopuszczenie pojazdu serwisowego do jazdy i pomocy uczestnikom na trasie wynosi 100 zł - płatne w Biurze Zawodów.

2. Dopuszczone przez organizatora pojazdy mają obowiązek korzystania ze specjalnego oznakowania pomocniczego dostarczonego przez Organizatora.
3. W ramach pomocy technicznej możliwe jest przeprowadzenie napraw lub wymiana uszkodzonego sprzętu.
4. Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się zawodnika na poboczu lub skraju drogi.
5. Podawanie napojów/posiłków przez pojazdy/osoby dopuszczone przez organizatora jest możliwe tylko, gdy uczestnik imprezy jedzie sam lub gdy znajduje się na końcu grupy (peletonu) w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom.
6. Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub która bezpośrednio wpływa na wynik sportowy danego zawodnika jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.
7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie z udziałem zawodników, pojazdów serwisowych czy innych uczestników ruchu drogowego.

PROTESTY:
1. Protesty do Sędziego Głównego należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.

2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:
1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych i metalowych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

2. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

RUCH DROGOWY:
1. Maraton rowerowy będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym na całej trasie za wyjątkiem odcinka startowego.

2. Ruch uczestników na odcinku startowym ma charakter przejazdu honorowego w uporządkowanej kolumnie eskortowanej przez policję i organizatora. Obowiązuje całkowity zakaz wyprzedzania pojazdów pilotujących maraton.
3. Uczestnik który nie dostosuje się do przepisów ruchu drogowego zostanie ukarany przez Policję mandatem, co jest równoznaczne z dyskwalifikacją przez organizatora.
4. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych wszystkich kategorii zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym kraju.
5. Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
7. Warunkiem uczestnictwa w maratonie jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów regulaminu imprezy.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
4. Na trasie zawodów występują strome podjazdy, niebezpieczne zakręty i strome zjazdy.
5. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania maratonu i innych “sił wyższych”.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany jej terminu w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych powszechnie uznawanych za działanie "siły wyższej".
7. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy akceptuje wszystkie warunki regulaminu imprezy oraz regulaminu cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie przygotowawczym w celu zapewnienia właściwej realizacji maratonu, zgodnie z oczekiwaniami uczestników i uwarunkowaniami zewnętrznymi.

Najbliższy etap

Sponsor tytularny

Sponsorzy

ACTIVLAB
Bikelab.pl
  
logo_epompa_na_www_1405

rowery_moser_640

Współpraca

turnusy_treningowe_640
 
Pro-Cycling
 
 
male_do_www_921
 blogrowerowy_800x560_801_01
tk4_1446

fizjo-sport_logo_228

logo_2000

Nasz cykl wspiera Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika, który w RoadMaratonowym sezonie 2013 zdobędzie największą ilość punktów w cyklu. Specjalny puchar z autografem znakomitego kolarza zostanie wręczony na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie, bo tylko w taki sposób można zdobyć dużą ich ilość. Dodatkowo dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych przeznaczył specjalne koszulki i inne gadżety z Fanklubu Sylwestra Szmyda.