ZASADY 2014

rozgrywania cyklu imprez kolarstwa szosowego ROAD MARATON przy otwartym ruchu drogowym, za wyjątkiem odcinków wyłączonych z ruchu zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym dotyczącymi wykorzystania dróg w sposób szczególny – art. 65, 65a-65i Prawa o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 Nr 108 poz. 908 ze zm.)

Nazwa cyklu: Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON

Sponsor tytularny: Dobre Sklepy Rowerowe

Przyjaciel cyklu: Sylwester Szmyd

CEL:

Wspieranie i rozwój kolarstwa szosowego wśród kolarzy amatorów poprzez organizację otwartych imprez kolarskich promujących regiony atrakcyjne sportowo i turystycznie.

ORGANIZACJA IMPREZ

 

&1. Warunki uczestnictwa

 1. Prawo startu w imprezach mają wszystkie osoby, które dokonają rejestracji, uiszczą opłatę startową, złożą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i wyrażą zgodę na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz zaakceptują warunki określone przez organizatorów poszczególnych imprez wchodzących w skład cyklu.
 2. Organizatorzy poszczególnych edycji mają prawo do ustalenia własnych warunków uczestnictwa, nie naruszających niniejszych zasad.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.

 

&2. Kategorie wiekowe

Mężczyźni:

H: 16 → 23          (urodzeni 1991-1998)

A: 24 → 29          (urodzeni 1985-1990)

B: 30 → 39          (urodzeni 1975-1984)

C: 40 → 49          (urodzeni 1965-1974)

D: 50 → 59          (urodzeni 1955-1964)

E: 60 →                (urodzeni 1954 i starsi)

Kobiety:

K1: 16 → 35        (urodzone 1979 i młodsze)

K2: 36 →             (urodzone 1978 i starsze)

 

&3. Rowery i wyposażenie

 1. Rower zgodnie z przepisami kodeksu drogowego i spełniający następujące warunki: dwa koła jednakowej średnicy minimum 26 cali. Kierownica i siodełko powyżej linii poziomej poprowadzonej przez najwyższy punkt opony przedniego i tylnego koła.
 2. Kierownice czasowe, lemondki, itp. mogą być stosowane wyłącznie w jeździe na czas. W uzasadnionych przypadkach organizator imprezy ma prawo zezwolić zawodnikowi na ich stosowanie (np. z powodów zdrowotnych).
 3. Odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczną na całej trasie spoczywa na uczestniku imprezy.
 4. Organizatorzy imprez mają prawo do weryfikacji stanu technicznego rowerów i wyposażenia.
 5. Uczestnik imprezy obowiązany jest do jazdy w zapiętym atestowanym kasku sztywnym na całej trasie.
 6. Naruszenie zasad regulaminu może powodować dyskwalifikację uczestnika.

 

&4. Rodzaje imprez:

1. Jazda na czas indywidualna, drużynowa (w tym parami)

2. Maraton, wyścig (1 etap)

3. Etapówka (więcej niż 1 etap)

 

&5. Podstawowa opłata startowa:

1. Maratony, imprezy jednodniowe – do 75 zł

2. Jazda na czas – do 40 zł

3. Imprezy wieloetapowe – do 300 zł

 

&6. Dystanse

 1. W imprezach jednoetapowych, organizowanych na kilku trasach zaleca się, aby kategorie K1, K2, E i H startowały na dystansie krótszym i/lub łatwiejszym.
 2. Zalecane maksymalne długości tras:

- maraton, wyścig – 180 km/etap

- etapówka – 150 km/etap

- czasówka – 40 km

 1. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych lub innych okoliczności zaleca się skracanie dystansów, mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników.

&7. Organizacja startu

 1. Zależnie od liczby uczestników, warunków organizacyjnych i bezpieczeństwa zaleca się start wspólny wszystkich uczestników, start grup według dystansów lub według kategorii wiekowych.  
 2. Wyjątkowo, gdy powyższy zapis nie może być stosowany, zawodnicy wyruszają na trasę w grupach do 15 osób w tej samej kategorii klasyfikacyjnej (wiekowej).
 3. Dopuszcza się możliwość łączenia na starcie kategorii wiekowych z małą liczbą zawodników.
 4. Zalecana kolejność startu poszczególnych kategorii: K2, K1, H, E, A, B, C, D.
 5. W przypadku jazdy na czas - wszyscy z danej kategorii wiekowej jadą kolejno wg listy startowej. Odstępy czasowe i kolejność startu zawodników określa organizator.

&8. Numery startowe - chipy

1. Numery startowe wraz z chipami pobierają uczestnicy  w Biurze Zawodów.

2. Na czasówkach na 1 godzinę przed startem pierwszego uczestnika numery nie są wydawane.

3. Uczestnik otrzymuje numer do zamocowania wg wskazań organizatora (numer do zwrotu!).

4. Numer musi być tak zamocowany/przypięty, aby był dobrze widoczny. Nieprawidłowo zamocowany numer może skutkować nie
zidentyfikowaniem uczestnika na punktach kontrolnych i/lub mecie.

5. Brak numeru, celowe zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie oraz zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika. Każdy z uczestników jest zobowiązany do zdania numeru z chipem w Biurze Organizatora po zakończeniu uczestnictwa w zawodach. 

&9. Klasyfikacja indywidualna na imprezie

 1. Klasyfikacja prowadzona jest dla kategorii określonych w &2 regulaminu.
 2. O miejscu decyduje czas przejazdu trasy przez uczestnika maratonu lub kolejność wjazdu na metę.
 3. W imprezie organizowanej na 2 lub więcej dystansach, zmiana dystansu przez uczestnika (w trakcie imprezy) powoduje przesunięcie na koniec klasyfikacji na zaliczonym dystansie z minimalną ilością punktów.

 

&10. Klasyfikacja drużynowa na imprezie

 1. Zwycięzcami klasyfikacji drużynowej zostaje drużyna, która łącznie zdobyła największą liczbę punktów.
 2. Do klasyfikacji drużynowej liczona jest suma punktów 4 zawodników, zajmujących najwyższe miejsca w swoich kategoriach.
 3. W przypadku równej ilości zdobytych punktów przez kilka drużyn na imprezie, o klasyfikacji decyduje suma wieku 4 punktujących uczestników (młodsi ustępują starszym).

 

&11. Nagrody i wyróżnienia na imprezie

 1. Trofea sportowe za minimum trzy pierwsze miejsca (od 1 do 3) w każdej kategorii wiekowej na każdym dystansie.
 2. Nagrody rzeczowe, upominki, gadżety organizator przekazuje uczestnikom, którzy ukończyli zawody według własnych zasad i możliwości budżetowych.

 

&12. Obowiązki uczestnika imprezy

Każdy z uczestników imprezy zobowiązany jest do:

- przestrzegania regulaminu imprezy

- zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

- realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatora imprezy

- jazdy w zapiętym kasku na całym dystansie

- pokonania całej wyznaczonej trasy

 

&13. Pomoc na trasie

1. Decyzja o dopuszczeniu ewentualnej pomocy na trasie należy do organizatora danej imprezy.

2.Organizator ma prawo dopuścić pojazdy serwisowe do jazdy na trasie zawodów na zasadach przez siebie ustalonych. Zaleca się wprowadzenie opłaty i specjalne oznakowanie pojazdów tak, aby były widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

3.W przypadku dopuszczenia pomocy technicznej na imprezie możliwe jest przeprowadzenie naprawy lub wymiany sprzętu.

4.Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się zawodnika na poboczu lub skraju drogi.

5.Podawanie napojów/posiłków przez pojazdy/osoby dopuszczone przez organizatora jest możliwe tylko, gdy uczestnik imprezy jedzie sam lub gdy znajduje się na końcu grupy (peletonu) w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom.

6.Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, która bezpośrednio wpływa na wynik sportowy danego zawodnika lub negatywnie wpływa na wynik innego zawodnika jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.

 

KLASYFIKACJA GENERALNA (ROCZNA)

&14. Klasyfikacja indywidualna

 1. Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest na wszystkich imprezach w cyklu w podziale na:

-  górską      (maratony, etapówka w górach)

-  czasową   (czasówki)

-  płaską       (pozostałe)

 1. Uczestnikom po każdej imprezie oraz po każdym etapie przyznaje się punkty. O ilości punktów decyduje zajęte miejsce w kategorii wiekowej na danym dystansie.
 2. W przypadku równej ilości punktów w sezonie młodszy zawodnik ustępuje starszemu.
 3. Pojawienie się nazwy drużyny przy zawodniku jest możliwe tylko w przypadku zgłoszenia drużyny do cyklu.

&15. Klasyfikacja drużynowa

1. Klasyfikacja drużynowa prowadzona jest na wszystkich imprezach w cyklu w danym roku.

2. Drużyna składa się od 4 do 15 osób. Dopuszcza się zgłaszanie kilku drużyn reprezentujących to samo środowisko (klub, stowarzyszenie).

4. Zgłoszenie składu drużyny jest możliwe w terminie najpóźniej na 7 dni przed imprezą poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.roadmaraton.pl. Punkty liczone są od momentu zgłoszenia danej drużyny.

Dopuszcza się uzupełnienie składu w trakcie sezonu. (mailem lub telefonicznie do koordynatora cyklu)*

Nie ma możliwości zmiany (przesunięcia) zawodnika pomiędzy drużynami w trakcie sezonu.

5. Do wyników po każdej imprezie zalicza się 4 najlepsze rezultaty członków drużyny z danej imprezy.

6. O kolejności w danym roku decyduje suma punktów z wszystkich imprez. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje rezultat w Jeździe Drużynowej na Czas.

7. Wyniki drużynowej jazdy na czas wpływają tylko na klasyfikację drużynową. Zawodnicy drużyny nie uzyskują z tych imprez punktów do klasyfikacji indywidualnej.

8. Pojawienie się nazwy drużyny przy zawodniku jest możliwe tylko w przypadku zgłoszenia drużyny do cyklu.

&16. Sposób naliczania punktów:

Miejsce

Indywidualnie

Drużynowo

1

100

500

2

90

400

3

84

350

4

78

300

5

75

275

6

72

250

7

69

230

8

66

220

9

63

210

10

60

200

11

58

195

12

56

190

13

54

185

14

52

180

15

50

175

16

48

170

17

46

165

18

44

160

19

42

155

20

40

150

21

39

145

22

38

140

23

37

135

24

36

130

25

35

125

26

34

120

27

33

115

28

32

110

29

31

105

30

30

100

31

29

95

32

28

90

33

27

85

34

26

80

35

25

75

36

24

70

37

23

65

38

22

60

39

21

55

od 40 do 100

20

50

&17. Nagrody i wyróżnienia w cyklu rocznym:

1. Klasyfikacja indywidualna:

a) puchary za miejsca od 1 do 6 w każdej kategorii i rodzaju klasyfikacji

b) wyróżnienia dla sklasyfikowanych na wszystkich imprezach w cyklu w sezonie.

2. Klasyfikacja drużynowa - duży puchar za cykl roczny przechodzący co roku do zwycięskiej drużyny (przechodni) oraz medale dla drużyn zajmujących miejsca od 1 do 3.

ZARZĄDZANIE

&18. Zadania i uprawnienia koordynatora

1.Koordynatorem cyklu jest ROAD MARATON TEAM działający przy Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Rowerowych CYCLO PARTNER w Istebnej:

Wiesiek Legierski (organizator): wiesiek@roadmaraton.pl

Michał Krzemień (wyniki, pomiar czasu, internet): cykl@roadmaraton.pl

Jan Bednarz (wyniki, pomiar czasu): janek@mtbbeskidy.pl

Tomasz Lesiecki (klasyfikacja generalna): generalka@roadmaraton.pl

2. Koordynator ustala i zatwierdza kalendarz imprez na dany sezon.

3. Koordynator cyklu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne działania i decyzje organizatorów poszczególnych imprez mogące być w sprzeczności z przyjętymi zasadami ROAD MARATON.

4. Koordynator prowadzi stronę www.roadmaraton.pl, na której publikuje informacje dotyczące całego cyklu: zgłoszenia, terminy, regulaminy, wyniki itp.

5. Koordynator cyklu w porozumieniu z organizatorami rozpatruje wnioski o usunięcie z cyklu uczestnika. Usunięcie z cyklu powoduje obniżenie rezultatów drużyny o punkty uczestnika, jeśli były do tej klasyfikacji uprzednio zaliczane.

6. Koordynator ma prawo do zmiany zapisów regulaminu mając na uwadze dobro cyklu i jego uczestników, o czym powiadomi uczestników na stronie internetowej www.roadmaraton.pl, a organizatorów dodatkowo e-mailem lub telefonicznie.

 

* dodano w dniu 17/7/2014

Najbliższy etap

Sponsor tytularny

Sponsorzy

ACTIVLAB
 
bliz_active_eyewear_1669
 
  
logo_epompa_na_www_1405
 

rowery_moser_640

Współpraca

logo_spac_120

logo-trzymajkolohd_2500turnusy_treningowe_640
 
Pro-Cycling
VitaminShop
 male_do_www_921
 blogrowerowy_800x560_801_01

 

Sylwester Szmyd -przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie 2014 zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!