R E G U L A M I N

Karpacki Maraton Rowerowy im. Jacka Bugańskiego jest imprezą rowerową o charakterze sportowo-turystycznym, rozgrywaną po trasach Karpackiego Szlaku Rowerowego. Przeznaczony jest dla rowerzystów amatorów.

VII Karpacki Maraton Rowerowy zostanie przeprowadzony na trzech trasach: szosowej (w ramach cyklu imprez kolarstwa szosowego Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON), terenowej (dla rowerzystów górskich i terenowych) i rekreacyjnej (dla rodzin z dziećmi).

1. CEL IMPREZY

 • popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Małopolsce,
 • promocja Karpackiego Szlaku Rowerowego oraz miejscowości i gmin, przez które przebiegają trasy maratonu,
 • propagowanie zdrowego trybu życie i aktywnego wypoczynku,
 • stworzenie możliwości szlachetnej rywalizacji sportowej,
 • promocja cyklu imprez kolarstwa szosowego Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON.

2. ORGANIZATOR

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

ul. Jagiellońska 6

31-010 Kraków

tel: 12-422-28-40, www.cotg.pttk.pl

e-mail: poczta@rowery.pttk.pl

3. WSPÓŁORGANIZATORZY

Komisja Turystyki Rowerowej

PTTK Oddział „Beskid” w Nowym Sączu

Rynek 9

33-300 Nowy Sącz

tel. 18-443-74-57

Sądecka Organizacja Turystyczna

ul. Nadbrzeżna 40

33-300 Nowy Sącz

tel. 602-409-670

 

   

4. TERMIN I MIEJSCE

Maraton odbędzie się w dniu 25 lipca 2015 roku (sobota). Biuro zawodów i start znajdować się będą w Nowym Sączu na terenie Campingu PTTK ul. Nadbrzeżna 40.

5. TRASY MARATONU

 • trasa szosowa tu, długości ok. 80 km, prowadzi częściowo odcinkami Karpackiego Szlaku Rowerowego i szlaków łącznikowych po Pogórzu Rożnowskim.
 • trasa terenowa, długości ok. 46 km, jest wytyczona przez Pogórze Rożnowskie i Góry Grybowskie.
 • trasa rekreacyjna, długości kilkunastu kilometrów w najbliższej okolicy Nowego Sącza.

6. PROGRAM

8:00–9:30 – odbiór numerów startowych w biurze zawodów,

9:45 – uroczyste otwarcie imprezy,

10:00 – start zawodników szosowych i terenowych,

10:30 – start uczestników trasy rekreacyjnej,

12:30–16:30 – powrót zawodników do bazy maratonu; ciepły posiłek, możliwość skorzystania z prysznica i umycia rowerów,

15:00–16:00 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród,

16:30 – zamknięcie tras i zakończenie maratonu.

7. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Na trasie szosowej i terenowej mogą startować osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby w wieku 16–18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Uczestnicy maratonu na trasie szosowej i terenowej startują indywidualnie.
 • Trasą rekreacyjną mogą jechać dzieci i młodzież poniżej 18 lat wraz z rodzicami lub pełnoletnimi członkami rodzin.
 • Dopuszczenie do udziału w imprezie wymaga przedstawienia zgody lekarza lub złożenia pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich oraz oświadczenia:
  – o zapoznaniu się z regulaminem zawodów i zobowiązaniu do jego przestrzegania,
  – o zgodzie na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność i nie wnoszenie żadnych roszczeń w stosunku do organizatora,
  – o zgodzie na publikację ich wizerunku w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.
 • Limit zgłoszeń wynosi 300 zawodników (200 na trasę szosową, 50 na terenową i 50 na trasę rodzinną).

8. TRASA SZOSOWA – ROAD MARATON

8.1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MARATONU SZOSOWEGO

 • Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 • Start wszystkich uczestników maratonu odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
 • Zawodnicy będą poruszać się wyznaczoną trasą korzystając z oryginalnego oznaczenia szlaków Karpackiego Szlaku Rowerowego; dodatkowo znakowane będą fragmenty nieprowadzące szlakiem oraz miejsca trudne orientacyjnie – w postaci jasnych strzałek widocznych na jezdni przed i po skrzyżowaniu.
 • Na trasie będą ustawione punkty żywnościowe oraz sędziowie i służby techniczne.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest jechać dokładnie trasą maratonu z przymocowanym do kierownicy numerem startowym wraz z przyklejonym do niego chipem (nie wolno odrywać, zaginać chipa, gdyż może to skutkować uszkodzeniem lub niemożliwością rejestracji chipa przez urządzenie pomiarowe; brak, uszkodzenie lub zasłonięcie numeru startowego uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziów jest równoznaczne z dyskwalifikacją).

8.2. KLASYFIKACJA I NAGRODY

Na trasie szosowej maratonu będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna w kategoriach wiekowych. Podstawą klasyfikacji będzie czas pokonania trasy przez uczestnika. Zgodnie z regulaminem cyklu imprez kolarstwa szosowego ROAD MARATON obowiązują następujące kategorie klasyfikacyjne:

Kobiety

K1:      16–35 lat         (urodzone w 1980 i młodsze)

K2:      36 lat i więcej (urodzone w1979 i starsze)

Mężczyźni

M:       15–18 lat         (urodzeni w 1997–2000)

A:        19–29 lat         (urodzeni w 1986–1996)

B:        30–39 lat         (urodzeni w 1976–1985)

C:        40–49 lat         (urodzeni w 1966–1975)

D:        50–59 lat         (urodzeni w 1956–1965)

E:        60 lat i więcej (urodzeni 1955 i starsi)

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc (od 1 do 3) w każdej kategorii otrzymają trofea sportowe, a pierwszych 6 miejsc – dyplomy pamiątkowe.

Uczestnikom, którzy ukończą zawody organizator może przekazać nagrody rzeczowe, upominki lub gadżety według własnego uznania.

Każdemu uczestnikowi jadącemu trasą szosową organizator zapewni:

 • numer startowy z chipem na kierownicę (zwracany przy odbiorze ciepłego posiłku),
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • obsługę sędziowską oraz zabezpieczenie medyczne,
 • napoje, owoce, słodycze w punktach żywnościowych,
 • ciepły posiłek oraz dostęp do pryszniców w bazie zawodów,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Do klasyfikacji generalnej i drużynowej punkty zostaną zaliczone zgodnie z regulaminem cyklu imprez kolarstwa szosowego ROAD MARATON.

8.3. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie udziału w maratonie szosowym następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego ma stronie www.pomiaryczasu.pl do dnia 23.07.2015 r. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i umieszczenia na liście startowej jest wniesienie opłaty startowej (płatne do 16.07.2015 – 60 zł, do 23.07.2015 – 80 zł).

Wpłaty z podaniem imienia, nazwiska i dokładnego adresu wpłacającego należy dokonywać przelewem bankowym lub pocztowym na konto:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
Bank Millenium S.A. 79 1160 2202 0000 0000 4610 1542
z dopiskiem: Road Maraton.

W przypadku rezygnacji ze startu organizator dopuszcza możliwość zwrotu 50% opłaty startowej tylko w uzasadnionym przypadku, o którym należy poinformować pisemnie na adres poczta@cotg.pttk.pl do 23.07.2015.

9. TRASA TERENOWA

9.1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MARATONU TERENOWEGO

 • Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 • Start wszystkich uczestników maratonu odbywa się jednocześnie, na starcie zawodnicy ustawiają się za zawodnikami maratonu szosowego.
 • Jazda na czas obowiązuje tylko na wyznaczonych odcinkach, o których uczestnicy zostaną poinformowani przed startem. Czas jazdy na pozostałych odcinkach nie będzie uwzględniany w klasyfikacji. Niezaliczenie punktu kontrolnego spowoduje dyskwalifikację (za potwierdzenie obecności na punkcie kontrolnym i zgłoszenie swojego odjazdu z punktów początkowych mierzonych odcinków odpowiedzialny jest uczestnik).
  Należy powrócić do bazy zawodów przed zamknięciem trasy.
 • Zawodnicy będą poruszać się wyznaczoną trasą korzystając z otrzymanej mapy oraz z oryginalnego oznaczenia szlaków Karpackiego Szlaku Rowerowego lub szlaków pieszych; dodatkowo znakowane będą jedynie fragmenty nieprowadzące szlakiem oraz miejsca trudne orientacyjnie.
 • Na trasie będą ustawione punkty żywnościowe oraz sędziowie i służby techniczne.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest jechać dokładnie trasą maratonu z przymocowanym do kierownicy numerem startowym wraz z przyklejonym do niego chipem (nie wolno odrywać, zaginać chipa, gdyż może to skutkować uszkodzeniem lub nie możliwością rejestracji chipa przez urządzenie pomiarowe; brak, uszkodzenie lub zasłonięcie numeru startowego uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziów jest równoznaczne z dyskwalifikacją).
 • Na maraton terenowy zalecany jest rower przystosowany do warunków górskich.

9.2. KLASYFIKACJA I NAGRODY

Na trasie terenowej maratonu będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna w kategoriach wiekowych. Podstawą klasyfikacji będzie łączny czas pokonania wyznaczonych odcinków trasy przez uczestnika. W maratonie terenowym obowiązują następujące kategorie klasyfikacyjne:

Kobiety

K1:      urodzone w 1980 i młodsze

K2:      urodzone w1979 i starsze

Mężczyźni

M1:     urodzeni w 1980 i młodsi

M2:     urodzeni w 1979 i starsi)

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc (od 1 do 3) w każdej kategorii otrzymają trofea sportowe,

a pierwszych 6 miejsc – dyplomy pamiątkowe.

Uczestnikom, którzy ukończą zawody organizator może przekazać nagrody rzeczowe, upominki

lub gadżety według własnego uznania.

Każdemu uczestnikowi jadącemu trasą terenową organizator zapewni:

 • numer startowy z chipem na kierownicę (zwracany przy odbiorze ciepłego posiłku),
 • mapę z zaznaczoną trasą maratonu,
 • obsługę sędziowską oraz zabezpieczenie medyczne,
 • napoje, owoce, słodycze w punktach żywnościowych,
 • ciepły posiłek oraz dostęp do pryszniców w bazie zawodów,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9.3. ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenie udziału w maratonie terenowym następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego ma stronie www.rowery.pttk.pl do dnia 23.07.2014 r. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i umieszczenia na liście startowej jest wniesienie opłaty startowej (płatne do 16.07.2015 – 35 zł, do 23.07.2015 – 40 zł).
 • Wpłaty z podaniem imienia, nazwiska i dokładnego adresu wpłacającego należy dokonywać przelewem bankowym lub pocztowym na konto:
  Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
  ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
  Bank Millenium S.A. 79 1160 2202 0000 0000 4610 1542
  z dopiskiem: Karpacki Maraton Rowerowy.
 • W przypadku rezygnacji ze startu organizator dopuszcza możliwość zwrotu 50% opłaty startowej tylko w uzasadnionym przypadku, o którym należy poinformować pisemnie na adres poczta@cotg.pttk.pl do 23.07.2015.

10. TRASA REKREACYJNA

10.1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MARATONU EKREACYJNEGO

 • Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 • Uczestnicy jadący trasą rekreacyjną będą poruszać się w grupie pod opieką przowodnika turystyki rowerowej; nie dotyczą ich kategorie, pomiar czasu ani punkty kontrolne.

10.2. KLASYFIKACJA I NAGRODY

Uczestnicy jadący trasą rekreacyjną nie są klasyfikowani. Przejazd ma charakter wycieczki rowerowej, w trakcie której, w zależności od warunków, odbędzie się ognisko albo odwiedziny lodziarni (w ramach wpisowego).

Uczestnicy grupy rodzinnej otrzymają dyplom uczestnictwa w maratonie, ubezpieczenie nnw oraz

drobne upominki lub gadżety.

10.3. ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenie udziału w maratonie rodzinnym następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.rowery.pttk.pl do dnia 23.07.2015 r. i wniesienie opłaty startowej – 10 zł, dzieci do lat 10 – 5 zł, dzieci poniżej 3 lat oraz trzecie dziecko z rodziny – bezpłatnie.
 • Wpłaty z podaniem imienia, nazwiska i dokładnego adresu wpłacającego należy dokonywać przelewem bankowym lub pocztowym na konto:
  Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
  ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
  Bank Millenium S.A. 79 1160 2202 0000 0000 4610 1542
  z dopiskiem: Karpacki Maraton Rowerowy.
 • W przypadku rezygnacji ze startu organizator dopuszcza możliwość zwrotu 50% opłaty startowej tylko w uzasadnionym przypadku, o którym należy poinformować pisemnie na adres poczta@rowery.pttk.pl do 23.07.2015.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Każdy z uczestników imprezy zobowiązany jest do:
  – przestrzegania regulaminu imprezy,
  – bezwzględnego przestrzegania przepisów kodeksu ruchu drogowego,
  – zachowania szczególnej ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań,
  – realizowania poleceń policji i organizatorów imprezy,
  – jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku sztywnym (jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika), na sprawnym technicznie rowerze zgodnym z przepisami kodeksu ruchu drogowego,
  – kulturalnego zachowywania się,
  – nie zaśmiecania tras maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne,
  – samodzielnego pokonania całej wyznaczonej trasy,
  – samodzielnego dotarcia do bazy maratonu w razie wycofania się na trasie (w każdym przypadku wycofania się zawodnika z trasy, fakt ten należy zgłosić organizatorom celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej; w przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik).
 • Wszyscy uczestnicy maratonu zgłaszając swój udział akceptują warunki regulaminu maratonu i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).
 • Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, oraz wypadki spowodowane z winy uczestnika.
 • W kwestiach spornych nie objętych regulaminem decyduje organizator imprezy i jego decyzja jest ostateczna.

Najbliższy etap

Sponsor tytularny

logo_kolor_dodatkowe_1311

Sponsor główny

activlab_sport_650runbike-logo_700

Sponsorzy

 
 rtr_875
 
  logo_569

Współpraca

logo_157

logo-trzymajkolohd_2500logo_spac_120
 
 
hghg_166
 
 
Pro-Cycling
 
VitaminShop
 
 male_do_www_921
 
 blogrowerowy_800x560_801_01

 

 

Sylwester Szmyd -przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie 2015 zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!