REGULAMIN

JAZDA PARAMI NA CZAS - ORZESZE

w ramach cyklu Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON 2015


1. CEL ZAWODÓW:

- Rywalizacja w jeździe indywidualnej na czas

- Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją

- Promocja miasta Orzesze jako regionu atrakcyjnego sportowo i turystycznie

- Wspieranie i rozwój kolarstwa szosowego wśród kolarzy amatorów

 

2. ORGANIZATOR:

Fundacja Aktywni (adres email: aktywni@onet.eu)

Sławomir Grzegorzyca (609534290) ; Tomasz Mrowiec (500300356), Łukasz Drabik (512697766)

***Zawody są współfinansowane przez Urząd Miasta Orzesze

 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

25 kwiecień 2015r. - ORZESZE

Szkoła Podstawowa nr 10, Orzesze – Woszczyce, ul. Norwida 2

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

- Prawo startu w imprezie mają wszystkie osoby, które dokonają rejestracji, uiszczą opłatę startową w biurze zawodów.

- Złożą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

- Wyrażą zgodę na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność(w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

- Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem punkcie 6

- Prawo do startu mają osoby które ukończyły 18 lat, w przedziale wiekowym 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych

-Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym

-Każdy zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego

 

5. POMIAR CZASU:

-elektroniczny


6. OPŁATA STARTOWA:

6.1. Płatna – 50zł od pary

6.2. Opłata startowa dokonywana jest wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów

6.3. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

 

7. Organizacja jazdy na czas parami

 1. W wyścigu na czas parami startują zespoły 2-osobowe męskie lub kobiece.
 2. Pary mieszane mają prawo startu, jednak nie punktują do klasyfikacji drużynowej.
 3. W przypadku pary składającej się różnych kategorii wiekowych o zakwalifikowaniu do właściwej kategorii decyduje wiek młodszego zawodnika lub młodszej zawodniczki.
 4. Do klasyfikacji drużynowej cyklu liczone będą tylko te pary, które pochodzą z jednej drużyny zgłoszonej do cyklu w danym sezonie.
 5. Pary nie składające się z osób z tej samej drużyny mają prawo startu w wyścigu zgodnie z regulaminem imprezy, jednak ich wynik nie będzie brany pod uwagę do klasyfikacji drużynowej cyklu.
 6. Do klasyfikacji drużynowej Cyklu liczy się suma punktów zdobytych przez 3 najlepsze pary z tej samej - jednej drużyny.
 7. Sposób naliczania punktów jest taki sam jak klasyfikacji indywidualnej, ale para za zajęte miejsce otrzymuje podwójną liczbę punktów: miejsce 1 - 100 pkt x 2, miejsce 2 - 90 pkt. x 2, miejsce 3 - 84 punkty x 2 itd.
 8. Na mecie liczy się czas drugiego zawodnika w drużynie.
 9. Drużyny w czasie jazdy nie mogą łączyć się z innymi drużynami, a odstęp między nimi musi być wyraźnie widoczny, za wyjątkiem czasu potrzebnego na wyprzedzenie, w trakcie którego drużyna wyprzedzana ustępuje miejsca wyprzedzającej i nie powinna zwiększać swojej prędkości w tym czasie.
 10. Zawodnicy startujący w jeździe parami nie zbierają punktów do klasyfikacji indywidualnej. 

 

8. ZGŁOSZENIA:

Przyjmowanie zgłoszeń na stronie internetowej http://www.pomiaryczasu.pl/registration/orzesze___jazda_parami_na_czas/

Opłata startowa pobierana będzie w dniu zawodów przy odbieraniu numeru startowego w biurze zawodów.  
Biuro zawodów czynne w godzinach 9.30-11.30

 

9. DYSTANSE I TRASA:

 1. Długość trasy rowerowej wynosi ok. 18,9km
 2. Trasa zawodów w całości będzie wyłączona z ruchu.
 3. Trasa prowadzi ulicami miasta Orzesze (dzielnice: Woszczyce, Królówka, Mościska) w całości nawierzchnią asfaltową dobrej jakości.
 4. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Zawodnicy skracający trasę zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
 5. Zawodnicy mają obowiązek dostosowania się do poleceń pracowników obsługi zawodów oraz Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Policji.
 6. Zawodnicy zawodów mają obowiązek poruszania się tylko wytyczonymi przez organizatora drogami oraz uczestnicy muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę biegu
 7. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną

 

10. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują:

 • podstawowe zabezpieczenie medyczne i ratownicze
 • puchary dla najwyżej sklasyfikowanych zawodników w każdej kategorii wiekowej
 • bon na posiłek
 • doskonałą kolarską atmosferę

 

11. HARMONOGRAM ZAWODÓW

9.30 - 11.30 – Biuro zawodów:  przyjmowanie opłat, wydawanie numerów startowych 

11.45 – Przedstawienie list startowych oraz odprawa techniczna

12.30 – Start poszczególnych kategorii w kolejności K2, K1, H, E, A, B, C, D

16.15 – Ogłoszenie wyników i dekoracje zwycięzców

16.45 – Zakończenie imprezy


12. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:

Zawody rozgrywane są w następujących kategoriach:

• Klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn

• Klasyfikacje wiekowe:

Mężczyźni:

M: 15 → 18         (urodzeni 1997-2000)

A: 19 → 29          (urodzeni 1986-1996)

B: 30 → 39          (urodzeni 1976-1985)

C: 40 → 49          (urodzeni 1966-1975)

D: 50 → 59          (urodzeni 1956-1965)

E: 60 →                (urodzeni 1955 i starsi)

Kobiety:

K1: 15 → 35        (urodzone 1980 i młodsze)

K2: 36 →             (urodzone 1979 i starsze)

• Najszybszy zawodnik pochodzący z miasta Orzesze

• Najszybszy zawodnik pochodzący z powiatu Mikołowskiego

 

**O przynależności do klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.

**Organizator przewiduje puchary dla 3 najwyżej sklasyfikowanych zawodników w każdej 
z klasyfikacji wiekowych. Dodatkowo przewidziane są nagrody dla trzech najlepszych kobiet 
i mężczyzn w klasyfikacji generalnej OPEN oraz dla najszybszego zawodnika pochodzącego 
z miasta Orzesze i powiatu Mikołowskiego.

**Nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania wyścigu - niestawienie się zawodnika (lub jego reprezentanta) na ceremonii dekoracji oznacza utratę pucharu.

**Zawodnikom naliczane będą punkty do klasyfikacji czasowej (czasówek) w cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton w sezonie 2015.

 

13. KARY:

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może ustalić następujące kary:

 • Upomnienie- kara czasowa.
 • Dyskwalifikacja.

 

14. PROTESTY:

Protesty odnośnie przebiegu zawodów, oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania wyścigu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane protesty. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, 
o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i Organizatora.

 

15. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 

16. INFORMACJE KOŃCOWE :

 • Objazd trasy odbywa się przy ruchu otwartym do godz. 11.30 Przebywanie na trasie w trakcie trwania startów i jakiekolwiek utrudnianie w rywalizacji skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.
 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
 • Zawodnik zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w w/w zawodach poprzez zgłoszenie w biurze zawodów. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej.
 • Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na zawodów lub w Biurze Zawodów.
 • Uczestnik zgłaszając się w biurze zawodów oświadcza, że dane zgłoszone są zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu zawodów oraz zapewnia, że stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach.
 • Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane 
  z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora  zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 • Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami.

 

Najbliższy etap

Sponsor tytularny

logo_kolor_dodatkowe_1311

Sponsor główny

activlab_sport_650runbike-logo_700

Sponsorzy

 
 rtr_875
 
  logo_569

Współpraca

logo_157

logo-trzymajkolohd_2500logo_spac_120
 
 
hghg_166
 
 
Pro-Cycling
 
VitaminShop
 
 male_do_www_921
 
 blogrowerowy_800x560_801_01

 

 

Sylwester Szmyd -przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie 2015 zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!