ZASADY 2015

rozgrywania cyklu imprez kolarstwa szosowego ROAD MARATON przy otwartym ruchu drogowym, za wyjątkiem odcinków wyłączonych z ruchu zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym dotyczącymi wykorzystania dróg w sposób szczególny – art. 65, 65a-65i Prawa o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 Nr 108 poz. 908 ze zm.)

Nazwa cyklu: Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON

Sponsor tytularny: Dobre Sklepy Rowerowe

Patronuje: Sylwester Szmyd

CEL:

Wspieranie i rozwój kolarstwa szosowego wśród kolarzy amatorów poprzez organizację otwartych imprez kolarskich promujących regiony atrakcyjne sportowo i turystycznie.

ORGANIZACJA IMPREZ

 & 1. Warunki uczestnictwa

 1. Prawo startu w cyklu mają osoby powyżej 15 roku życia, bez względu na płeć, obywatelstwo, przynależność klubową, posiadane licencje itp., które dokonają rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.pomiaryczasu.pl i zastosują się do regulaminu danej imprezy.
 2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.
 3. Organizatorzy poszczególnych edycji mają prawo do ustalenia własnych warunków uczestnictwa, nie naruszających niniejszych zasad.

& 2. Kategorie wiekowe

Mężczyźni:

M: 15 → 18         (urodzeni 1997-2000)

A: 19 → 29          (urodzeni 1986-1996)

B: 30 → 39          (urodzeni 1976-1985)

C: 40 → 49          (urodzeni 1966-1975)

D: 50 → 59          (urodzeni 1956-1965)

E: 60 →                (urodzeni 1955 i starsi)

Kobiety:

K1: 15 → 35        (urodzone 1980 i młodsze)

K2: 36 →             (urodzone 1979 i starsze)

& 3. Rowery i wyposażenie

 1. Rower zgodnie z przepisami kodeksu drogowego i spełniający następujące warunki: dwa koła jednakowej średnicy minimum 26 cali. Kierownica i siodełko powyżej linii poziomej poprowadzonej przez najwyższy punkt opony przedniego i tylnego koła.
 2. Kierownice czasowe, lemondki, itp. mogą być stosowane wyłącznie w jeździe na czas. W uzasadnionych przypadkach organizator imprezy ma prawo zezwolić zawodnikowi na ich stosowanie.
 3. Odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczną na całej trasie spoczywa na uczestniku imprezy.
 4. Organizatorzy imprez mają prawo do weryfikacji stanu technicznego rowerów i wyposażenia.
 5. Uczestnik imprezy obowiązany jest do jazdy w zapiętym atestowanym kasku sztywnym na całej trasie.

& 4. Rodzaje imprez:

1. Jazda na czas: indywidualna, drużynowa, parami

2. Maraton, wyścig ze startu wspólnego

3. Maraton/wyścig etapowy (minimum 3 etapy)

& 5. Dystanse

 1. W imprezach jednoetapowych, organizowanych na kilku trasach zaleca się, aby kategorie K1, K2, E i M startowały na dystansie krótszym i/lub łatwiejszym.
 2. Zalecane maksymalne długości tras:

- maraton, wyścig – 180 km/etap

- etapówka – 150 km/etap

- jazda indywidualna na czas – 40 km

3. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych lub innych okoliczności zaleca się skracanie dystansów, mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników.

& 7. Organizacja startu

 1. Zależnie od liczby uczestników, warunków organizacyjnych i bezpieczeństwa zaleca się start wspólny wszystkich uczestników, start grup według dystansów lub według kategorii wiekowych.  
 2. Wyjątkowo, gdy powyższy zapis nie może być stosowany, zawodnicy wyruszają na trasę w grupach do 15 osób w tej samej kategorii klasyfikacyjnej.
 3. Zalecana kolejność startu poszczególnych kategorii: K2, K1, M, E, D, C, B, A.
 4. W przypadku jazdy drużynowej na czas poszczególne drużyny startują według zgłoszeń w biurze zawodów.
 5. W przypadku jazdy indywidualnej na czas wszyscy z danej kategorii wiekowej jadą kolejno wg listy startowej. Obowiązują 1-minutowe lub większe odstępy czasowe. Kolejność startu zawodników określa organizator.

& 8. Pomiar czasu – numery startowe

Na wszystkich imprezach cyklu stosowany jest elektroniczny pomiar czasu oparty na chipach montowanych do numeru startowego.

Numery startowe z umocowanymi na stałe chipami uczestnicy otrzymują w biurze zawodów danej imprezy.

Numer startowy z chipem musi być zamontowany zawsze na kierownicy w taki sposób, aby był dobrze widoczny z naprzeciwka. Nieprawidłowo zamocowany numer może skutkować brakiem identyfikacji uczestnika na punktach kontrolnych i/lub mecie.

Brak numeru, celowe zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie oraz zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika. Każdy z uczestników jest zobowiązany do zdania numeru z chipem po zakończeniu uczestnictwa w zawodach. 

Fotografia poniżej przedstawia prawidłowo zamocowane numery startowe uczestników imprezy Road Maraton:

numery_3342 

& 9. Klasyfikacja indywidualna na imprezie

 1. Klasyfikacja prowadzona jest dla kategorii wiekowych określonych regułami na dany rok.
 2. O miejscu decyduje czas przejazdu trasy przez uczestnika imprezy lub kolejność wjazdu na metę.

& 10. Klasyfikacja drużynowa na imprezie

 1. Zwycięzcami klasyfikacji drużynowej zostaje drużyna, która łącznie zdobyła największą liczbę punktów.
 2. Do klasyfikacji liczona jest suma punktów 4 najwyżej punktujących osób z drużyny. 
 3. Warunkiem sklasyfikowania drużyny jest ukończenie imprezy przez minimum 2 osoby z danej drużyny.

& 11. Organizacja jazdy drużynowej na czas

W JDnC startują zespoły w składach od minimum 4 do maksimum 6 osób.

Każda drużyna zgłoszona do cyklu może do JDNC zgłosić dowolną liczbę zespołów.

Do klasyfikacji generalnej liczą się punkty zdobyte przez najlepszy zespół.

Na mecie liczy się czas trzeciego zawodnika w drużynie.

Pozostałe zespoły drużyny zajmując miejsca w klasyfikacji mogą zabierać miejsca i punkty innym zespołom pozostałych drużyn.

Przykładowo: drużyna A ma dwa zespoły A1 i A2, które zajmują w JDnC miejsca: pierwsze zespół A1, a drugie zespól A2. Następne miejsce zajął zespół drużyny B. Do punktacji RoadMaraton drużyna A zdobywa punkty za miejsce pierwsze, a drużyna B punktuje tylko za miejsce trzecie, ponieważ A2 była sklasyfikowana na drugim.

Zawodnik który w czasie jazdy zostaje zostaje za składem swojej drużyny może kontynuować jazdę  jednak nie może dołączyć do innej drużyny.

Drużyny w czasie jazdy nie mogą łączyć się z innymi drużynami, a odstęp między nimi musi być wyraźnie widoczny, za wyjątkiem czasu potrzebnego na wyprzedzenie, w trkacie którego drużyna wyprzedzana ustępuje miejsca wyprzedzającej  i nie powinna zwiększać swojej prędkości w tym czasie.

Zawodnicy startujący w jeździe drużynowej nie zbierają punktów do klasyfikacji indywidualnej.

& 12. Organizacja jazdy parami na czas

W wyścigu na czas parami startują zespoły 2-osobowe męskie lub kobiece.

Pary mieszane mają prawo startu, jednak nie punktują do klasyfikacji drużynowej.

W przypadku pary składającej się różnych kategorii wiekowych o zakwalifikowaniu do właściwej kategorii decyduje wiek młodszego zawodnika lub młodszej zawodniczki.

Do klasyfikacji drużynowej cyklu liczone będą tylko te pary, które pochodzą z jednej drużyny zgłoszonej do cyklu w danym sezonie.

Pary nie składające się z osób z tej samej drużyny mają prawo startu w wyścigu zgodnie z regulaminem imprezy, jednak ich wynik nie będzie brany pod uwagę do klasyfikacji drużynowej cyklu.

Do klasyfikacji drużynowej Cyklu liczy się suma punktów zdobytych przez 3 najlepsze pary z tej samej - jednej drużyny.

Sposób naliczania punktów jest taki sam jak klasyfikacji indywidualnej, ale para za zajęte miejsce otrzymuje podwójną liczbę punktów: miejsce 1 - 100 pkt x 2, miejsce 2 - 90 pkt. x 2, miejsce 3 - 84 punkty x 2 itd.

Na mecie liczy się czas drugiego zawodnika w drużynie.

Drużyny w czasie jazdy nie mogą łączyć się z innymi drużynami, a odstęp między nimi musi być wyraźnie widoczny, za wyjątkiem czasu potrzebnego na wyprzedzenie, w trakcie którego drużyna wyprzedzana ustępuje miejsca wyprzedzającej  i nie powinna zwiększać swojej prędkości w tym czasie. 

Zawodnicy startujący w jeździe parami nie zbierają punktów do klasyfikacji indywidualnej.

 

KLASYFIKACJA GENERALNA

&13. Klasyfikacja indywidualna

1. Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest w dwóch kategoriach:

-  górskiej, do której zaliczonych zostaje 7 najlepszych wyników danego zawodnika/zawodniczki na imprezach zaliczanych do klasyfikacji górskiej

-  nizinnej, do której zaliczonych zostaje 7 najlepszych wyników danego zawodnika/zawodniczki na imprezach zaliczanych do klasyfikacji nizinnej.

2. Uczestnikom po każdej imprezie przyznaje się punkty. O ilości punktów decyduje zajęte miejsce w kategorii wiekowej na danym dystansie.

&14. Klasyfikacja drużynowa

1. Klasyfikacja drużynowa prowadzona jest na wszystkich imprezach w cyklu w danym roku.

2. Drużyna składa się z conajmniej 2 osób.

3. Dopuszcza się zgłaszanie kilku drużyn reprezentujących ten sam klub, stowarzyszenie.

4. Zawodnik zgłasza się do drużyny poprzez wybranie jej nazwy w formularzu rejestracyjnym na stronie www.pomiaryczasu.pl.

Nie ma możliwości zmiany (przesunięcia) zawodnika pomiędzy drużynami w sezonie.

5. O kolejności w danym roku decyduje suma punktów z wszystkich imprez. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje rezultat w ostatniej w sezonie Jeździe Drużynowej na Czas.

Ze względy na ograniczenia techniczne i brak możliwości zweryfikowania wszystkich pomyłek zawodników związanych z rejestracją pkt.: "Nie ma możliwości zmiany (przesunięcia) zawodnika pomiędzy drużynami w sezonie" nie znajduje zastosowania w sezonie 2015.

&16. Sposób naliczania punktów:

 1. Tabela punktowa dla klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej:

Miejsce

Indywidualnie

jazda drużynowa

na czas

jazda parami

na czas

1

100

500

200

2

90

400

180

3

84

350

168

4

78

300

156

5

75

275

150

6

72

250

144

7

69

230

138

8

66

220

132

9

63

210

126

10

60

200

120

11

58

195

116

12

56

190

112

13

54

185

108

14

52

180

104

15

50

175

100

16

48

170

96

17

46

165

92

18

44

160

88

19

42

155

84

20

40

150

80

21

39

145

78

22

38

140

76

23

37

135

74

24

36

130

72

25

35

125

70

26

34

120

68

27

33

115

66

28

32

110

64

29

31

105

62

30

30

100

60

31

29

95

58

32

28

90

56

33

27

85

54

34

26

80

52

35

25

75

50

36

24

70

48

37

23

65

46

38

22

60

44

39

21

55

42

40 do 100

20

50

40

 1. Na imprezach wieloetapowych punkty naliczane są tylko za klasyfikację generalną.
 2. W przypadku imprez wieloetapowych, na których prowadzona jest klasyfikacja generalna uwzględniająca wyniki na wszystkich etapach liczba punktów do zdobycia wynosi odpowiednio:

- Lubelska Vuelta: 300 pkt. za miejsce 1, a za dalsze miejsca odpowiednio: 3 x liczba punktów indywidualnie. Impreza w całości zaliczana jest do klasyfikacji nizinnej

- Road Trophy: 400 pkt. za miejsce 1 i odpowiednio za dalsze miejsca: 4 x liczba punktów indywidualnie. Impreza w całości zaliczana jest do klasyfikacji górskiej

 1. Start w wybranych etapach imprezy wieloetapowej jest dopuszczalny za zgodą organizatora, jednak uczestnik nie zdobywa punktów do klasyfikacji generalnej rocznej.

& 17. Nagrody i wyróżnienia na imprezie:

Trofea sportowe za minimum trzy pierwsze miejsca (od 1 do 3) w każdej kategorii wiekowej na każdym dystansie.

Nagrody rzeczowe, upominki, gadżety organizator przekazuje uczestnikom, którzy ukończyli zawody według własnych zasad i możliwości budżetowych.

& 18. Nagrody i wyróżnienia w cyklu rocznym:

a) puchary za miejsca od 1 do 6 w każdej kategorii i rodzaju klasyfikacji indywidualnej

b) dyplomy dla sklasyfikowanych na wszystkich imprezach w cyklu w sezonie.

c) puchary dla 6 najlepszych drużyn w cyklu rocznym.

& 19. Obowiązki uczestnika imprezy

Każdy z uczestników imprezy zobowiązany jest do:

- przestrzegania regulaminu imprezy

- zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

- realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatora imprezy

- jazdy w zapiętym kasku na całym dystansie

- pokonania wyznaczonej przez organizatora trasy

& 20. Pomoc na trasie

1. Decyzja o dopuszczeniu ewentualnej pomocy na trasie należy do organizatora danej imprezy.

2.Organizator ma prawo dopuścić pojazdy serwisowe do jazdy na trasie zawodów na zasadach przez siebie ustalonych. Zaleca się wprowadzenie opłaty i specjalne oznakowanie pojazdów tak, aby były widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

3.W przypadku dopuszczenia pomocy technicznej na imprezie możliwe jest przeprowadzenie naprawy lub wymiany sprzętu.

4.Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się zawodnika na poboczu lub skraju drogi.

5.Podawanie napojów/posiłków przez pojazdy/osoby dopuszczone przez organizatora jest możliwe tylko, gdy uczestnik imprezy jedzie sam lub gdy znajduje się na końcu grupy (peletonu) w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom.

6.Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, która bezpośrednio wpływa na wynik sportowy danego zawodnika lub negatywnie wpływa na wynik innego zawodnika jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.

& 21. Zarządzanie

1.Koordynatorem cyklu jest ROAD MARATON TEAM działający przy Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Rowerowych CYCLO PARTNER w Istebnej, kontakt e-mail: wiesiek@roadmaraton.pl

2. Koordynator ustala i zatwierdza kalendarz imprez na dany sezon.

3. Koordynator cyklu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne działania i decyzje organizatorów poszczególnych imprez mogące być w sprzeczności z przyjętymi zasadami ROAD MARATON.

4. Koordynator administruje stronę www.roadmaraton.pl, na której publikuje informacje dotyczące całego cyklu: zasady, kalendarz, regulaminy, aktualności, komunikaty itp.

5. Koordynator cyklu w porozumieniu z organizatorami rozpatruje wnioski o usunięcie z cyklu uczestnika. Usunięcie z cyklu powoduje obniżenie rezultatów drużyny o punkty uczestnika, jeśli były do tej klasyfikacji uprzednio zaliczane.

6. Koordynator ma prawo do zmiany zapisów regulaminu mając na uwadze dobro cyklu i jego uczestników.

Road Maraton Team

Istebna, grudzień 2015

Najbliższy etap

Sponsor tytularny

logo_kolor_dodatkowe_1311

Sponsor główny

activlab_sport_650runbike-logo_700

Sponsorzy

 
 rtr_875
 
  logo_569

Współpraca

logo_157

logo-trzymajkolohd_2500logo_spac_120
 
 
hghg_166
 
 
Pro-Cycling
 
VitaminShop
 
 male_do_www_921
 
 blogrowerowy_800x560_801_01

 

 

Sylwester Szmyd -przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie 2015 zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!