REGULAMIN XII KOLARSKIEGO

WYŚCIGU NA CZAS PARAMI

o „Puchar Burmistrza Gminy Żmigród”

 

organizowanego w ramach cyklu imprez kolarstwa szosowego

Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON

rozgrywanym na  wyłączonym z ruchu drogowego odcinku zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym dotyczącymi wykorzystania dróg w sposób szczególny – art. 65, 65a-65i Prawa o ruchu drogowym (Dz.U. 2005 Nr 108 poz. 908 ze zm.).

 

Nazwa cyklu: DOBRE SKLEPY ROWEROWE ROAD MARATON

Sponsor tytularny: Dobre Sklepy Rowerowe

Patronuje: Sylwester Szmyd

Patronat medialny: Wrocławska Gazeta Kolarska

 

I CEL:

Wspieranie i rozwój kolarstwa szosowego wśród kolarzy amatorów poprzez organizację otwartych imprez kolarskich promujących regiony atrakcyjne sportowo i turystycznie.

 

II ORGANIZATOR:

Burmistrz Gminy Żmigród

Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie

Sympatycy kolarstwa w Żmigrodzie

Osoba kontaktowa: Stanisław Chorążyczewski - tel. 696-472-639 e-mail: chorazyczewskis@gmail.com

Grzegorz Paryna – tel. 602-653-539 e-mail: g.paryna@interia.pl

 

III TERMIN I MIEJSCE:

10.09.2017 r. (niedziela) godz. 11.00, Żmigród OSiR (ul. Sportowa 13 – przy drodze krajowej S5 Wrocław – Poznań)  – Ruda Żmigrodzka – Żmigród OSiR.

Dla ułatwienia wjazdu samochodów na teren parkingowy (zjazd z S5) po trasie wyłączonej z ruchu wskazane jest umieszczenie przy szybie pojazdu informacji „WYŚCIG KOLARSKI”.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Prawo startu w cyklu mają osoby powyżej 15 roku życia, bez względu na płeć, obywatelstwo, przynależność klubową, posiadane licencje itp., które dokonają rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.pomiaryczasu.pli zastosują się do regulaminu rozgrywanej imprezy. W uzasadnionym przypadku zapisy w dniu imprezy od 8:00 do 10:00 w biurze zapisów.

 2. Wpłacą wpisowe w wysokości 40 zł od każdego startującego zawodnika na konto ZPK Żmigród ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród Nr konta 30 9598 0007 0019 5953 2000 0004z dopiskiem „kolarskie pary 2017” lub w uzasadnionym przypadku dokonają wpłaty w biurze zawodów od godz. 8.00 do godz. 10.00 w dniu imprezy.

 3. Podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich i wyrażą pisemną zgodę  na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 4. Przy weryfikacji w biurze zawodów przedstawią dokumenty tożsamości zgłaszanej pary oraz przestawia dowód wpłaty wpisowego.

 5. W celu otrzymania faktury, fakt ten należy zgłosić przed wydrukowaniem paragonu.

 6. Zgłoszona do wyścigu para otrzyma kolejny po sobie nr np. 3-4, 21-23, 89-90 itp.

 7. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.

 

V. Kategorie wiekowe

Mężczyźni:

M: 15 → 18 (urodzeni 1999-2002)

A: 19 → 29 (urodzeni 1988-1998)

B: 30 → 39 (urodzeni 1978-1987)

C: 40 → 49 (urodzeni 1968-1977)

D: 50 → 59 (urodzeni 1958-1967)

E: 60 → (urodzeni 1957 i starsi)

 

Kobiety:

K1: 15 → 29 (urodzone 1988-2002)

K2: 30 → 39(urodzone 1978-1987)

K3: 40 → 49(urodzone 1968-1977)

K4: 50 → (urodzone 1967 i starsze)

 

VI. ROWERY I WYPOSAŻENIE:

 1. Rower zgodnie z przepisami kodeksu drogowego i spełniający następujące warunki: dwa koła jednakowej średnicy minimum 26 cali. Kierownica i siodełko powyżej linii poziomej poprowadzonej przez najwyższy punkt opony przedniego i tylnego koła.

 2. W jeździe na czas kierownice czasowe, lemondki, itp. mogą być stosowane.

 3. Odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczną na całej trasie spoczywa na uczestniku imprezy.

 4. Organizatorzy imprezy mają prawo do weryfikacji stanu technicznego rowerów i wyposażenia.

 5. Uczestnik imprezy obowiązany jest do jazdy w zapiętym atestowanym kasku sztywnym na całej trasie.

 

VII. DYSTANS i TRASA:

 1.  Dystans czasówki – 19,5 km.

 2. Trasa wyścigu wyłączona z ruchu kołowego, poza zabezpieczeniem technicznym i medycznym imprezy.

 3. W uzasadnionych przypadkach – nie zagrażających bezpieczeństwu uczestnikom zawodów – służby porządkowe mogą zezwolić na wyjazd i dojazd mieszkańców do własnej posesji po części trasy wyścigu. Pomimo wyłączenia trasy z ruchu kołowego, obowiązkiem każdego uczestnika wyścigu jest zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do przepisów o ruchu drogowym.

 

 VIII. ORGANIZACJA STARTU:

 1. Podczas jazdy na czas – wszystkie kolarskie pary z danej kategorii wiekowej jadą kolejno wg listy startowej. Odstępy par czasowe co 1 minuta.

 2.  Kolejność startu kategorii: K4, K3, K2, K1, M, E, D, C, B, A. Start w miejscu wyznaczonym przez organizatorów.

 3. Start w kategorii wiekowej kolejno wg zapisów na liście startowej w odstępach 1- minutowych.

 

IX. POMIAR CZASU – NUMERY STARTOWE

Na organizowanym wyścigu stosowany jest elektroniczny pomiar czasu oparty na chipach montowanych do numeru startowego.

Numery startowe z umocowanymi na stałe chipami uczestnicy otrzymują w biurze zawodów.

Numer startowy z chipem musi być zamontowany zawsze na kierownicy w taki sposób, aby był dobrze widoczny z naprzeciwka. Nieprawidłowo zamocowany numer może skutkować brakiem identyfikacji uczestnika na punktach kontrolnych i/lub mecie.

Brak numeru, celowe zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie oraz zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika. Każdy z uczestników jest zobowiązany do zdania numeru z chipem po zakończeniu uczestnictwa w zawodach (punkt wydawania posiłków regeneracyjnych).

Fotografia poniżej przedstawia prawidłowo zamocowane numery startowe uczestników imprezy Road Maraton:


X. Organizacja jazdy na czasparami

 1. W wyścigu na czas parami startują zespoły 2-osobowe męskie i kobiece, dopuszcza się pary mieszane.

 2. Pary mieszane nie punktują do klasyfikacji drużynowej.

 3. W przypadku pary składającej się różnych kategorii wiekowych o zakwalifikowaniu do właściwej kategorii decyduje rok urodzenia młodszego zawodnika lub młodszej zawodniczki.

 4. Do klasyfikacji drużynowej cyklu liczone będą tylko te pary, które pochodzą z jednej drużyny zgłoszonej do cyklu w danym sezonie.

 5. Pary nie składające się z osób z tej samej drużyny mają prawo startu w wyścigu zgodnie z regulaminem imprezy, jednak ich wynik nie będzie brany pod uwagę do klasyfikacji drużynowej cyklu.

 6. Do klasyfikacji drużynowej Cyklu liczy się suma punktów zdobytych przez 3 najlepsze pary z tej samej - jednej drużyny.

 7. Sposób naliczania punktów jest taki sam jak w klasyfikacji indywidualnej, ale para za zajęte miejsce otrzymuje podwójną liczbę punktów: miejsce 1 - 100 pkt x 2, miejsce 2 - 90 pkt. x 2, miejsce 3 - 84 punkty x 2 itd.

 8. Na mecie liczy się czas drugiego zawodnika w parze.

 9. Drużyny w czasie jazdy nie mogą łączyć się z innymi drużynami, a odstęp między nimi musi być wyraźnie widoczny, za wyjątkiem czasu potrzebnego na wyprzedzenie, w trakcie którego para wyprzedzana ustępuje miejsca wyprzedzającej i nie powinna zwiększać swojej prędkości w tym czasie.

 10. Zawodnicy startujący w jeździe parami nie zbierają punktów do klasyfikacji indywidualnej.

 

XI. KLASYFIKACJA:

 1. Klasyfikacja prowadzona jest dla kategorii określonych w pkt. V regulaminu.

 2. O zajętym miejscu decyduje czas minięcia mety przez drugiego zawodnika.

 3. Klasyfikacja drużynowa wg ogólnych zasad & 14 Cyklu klasyfikacji generalnej z możliwością otrzymania 20% zniżki w opłacie startowej zawodników zgłoszonej drużyny (minimum 4 osobowej).


XII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA IMPREZIE:

 1. Puchary lub statuetki i dyplomy za trzy pierwsze miejsca kolarskich par (od 1 do 3) w każdej kategorii wiekowej.

 2. Dla wszystkich uczestników pamiątkowe medale oraz opaska na jednorazowy wstęp na basen AQUAGRÓD w Żmigrodzie w sezonie 2017.

 3. Organizator imprezy może zwiększyć ilość i rodzaje wyróżnień w miarę własnych możliwości. 

 

XIII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY:

Każdy z uczestników imprezy zobowiązany jest do:

- przestrzegania regulaminu imprezy

- zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

- realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy

- jazdy w zapiętym kasku na całym dystansie

- pokonania wyznaczonej przez organizatora trasy

- uczestnik wyścigu ubezpiecza się od NNW we własnym zakresie.

 

XIV. POMOC NA TRASIE:

1. Decyzja o dopuszczeniu ewentualnej pomocy na trasie należy do organizatora danej imprezy.

2.Organizator ma prawo dopuścić pojazdy serwisowe do jazdy na trasie zawodów na zasadach przez siebie ustalonych. Zaleca się wprowadzenie opłaty i specjalne oznakowanie pojazdów tak, aby były widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

3.W przypadku dopuszczenia pomocy technicznej na imprezie możliwe jest przeprowadzenie naprawy lub wymiany sprzętu.

4.Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się zawodnika na poboczu lub skraju drogi.

5.Podawanie napojów/posiłków przez pojazdy/osoby dopuszczone przez organizatora jest możliwe tylko, gdy uczestnik imprezy jedzie sam (lub w parze) w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom.

6.Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, która bezpośrednio wpływa na wynik sportowy danej pary zawodników lub negatywnie wpływa na wynik innej pary zawodników jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.


XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA:

Organizator zapewnia:

-  elektroniczny pomiar czasu

-  numery startowe dla wszystkich uczestników

-  zabezpieczenie trasy przez służby porządkowe

-  zabezpieczenie medyczne

-  miejsca parkingowe

-  gorące posiłki i napoje chłodzące dla wszystkich uczestników

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

- Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane  z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.

- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.


XVI. KARY:

- Upomnienie – kara czasowa 1, 3 lub 5 minut

- Dyskwalifikacja


XVII. PROTESTY:

Przyjmowane będą wyłącznie w dniu zawodów w formie pisemnej z kaucją 100 zł . Decyzją Sędziego Głównego w porozumieniu z organizatorem, kaucja przekazana do Biura Zawodów nie zostanie zwrócona w przypadku nie przyznania racji składającemu protest. Protesty dotyczące wyników przyjmowane będą do 15 minut od momentu ogłoszenia wyników.


XVIII. PROGRAM ZAWODÓW

8.00 -10.00 - Biuro zawodów: przyjmowanie opłat, wydawanie numerów startowych

-10.45 - Przedstawienie list startowych oraz odprawa techniczna

-11.00 - Start poszczególnych kategorii w kolejności: K4, K3, K2, K1, M, E, D, C, B, A.

W zależności od ilości startujących:

około   -13.00  - Zakończenie wyścigu

około   -13.30  - Ogłoszenie wyników, dekoracje zwycięzców, zakończenie imprezy

 

 

Organizatorzy

 

Najbliższy etap

Sponsor tytularny

dsr_2017_logos-bia322e_800

Sponsor główny

activlab_sport_650runbike-logo_700

Sponsorzy

 
  logo_569
 
 
 
 

Współpraca

logo_157

logo-trzymajkolohd_2500logo_spac_120
 
 
hghg_166
 
 
Pro-Cycling
 
VitaminShop
 
 
 blogrowerowy_800x560_801_01

 

 

sylwek2_-_kopia_524


Sylwester Szmyd -przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!