Regulamin

REGULAMIN

Górskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym Masters i Cyklosport

14.09.2019

CELE:

1. Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki kolarskiej wśród kolarzy amatorów.
2. Promowanie tras i regionów atrakcyjnych turystycznie na terenie gmin Goleszów i Dębowiec.
3. Propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia i rekreacji.
4. Przeprowadzenie rywalizacji sportowej i wyłonienie Mistrzów Polski w kategoriach Masters i Cyklosport.


TERMIN I MIEJSCE:

14.09.2019 (sobota) – wyścig na rundach ze startu wspólnego

Biuro zawodów: Goleszów centrum

Meta: Goleszów, góra Chełm

 

PROGRAM:

13.09.2019 (piątek)

godz. 18:00 - 21:00 - Biuro Zawodów

godz. 21:00 – odprawa techniczna

14.09.2019 (sobota)

godz. 8:00 - 10:00 - Biuro Zawodów

godz. 11:00 – 17:00 – wyścig

Szczegółowy harmonogram startów dla poszczególnych kategorii wiekowych zostanie podany w komunikacie technicznym.

godz. 17:00 - limit wjazdu na metę 

godz. 18:00 - ceremonie dekoracji, wręczanie nagród

godz. 19:00 - zakończenie

 

ORGANIZATOR:

Legierski Projects

Adres: 43 – 470 Istebna 235, Polska
NIP: 548-214-92-97; REGON: 240331662
Oficjalna strona internetowa: www.roadmaraton.pl

Kierownik zawodów: Wiesław Legierski


WSPÓŁORGANIZATORZY

Gmina Goleszów

Komisja Masters i Cyklosport

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Rowerowych Cyclo Partner


PATRONAT HONOROWY

Wójt Gminy Goleszów – Sylwia Cieślar

Wójt Gminy Dębowiec – Tomasz Branny

 

WSPÓŁPRACA
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Cieszynie

Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Goleszów i Dębowiec

Państwowa Straż Pożarna

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.pomiaryczasu.pl w sposób prawidłowy i kompletny.
 2. Uwaga: w dniu startu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).
 5. Dokonanie opłaty startowej wyłącznie przelewem na konto organizatora. Wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane.
 6. Osoby, które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów.
 7. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportowej jazdy rowerem przed odbiorem numeru startowego.
 8. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
 9. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.
 10. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numery startowe wydane w biurze zawodów. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.
 11. Osoby poniżej 18 lat bezwzględnie posiadać powinny kartę rowerową.

 

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

 1. W dniu zawodów organizator nie przyjmuje nowych zgłoszeń i nie pobiera opłat w gotówce.
 2. Indywidualna opłata startowa wynosi:

- 60 zł brutto płatne przelewem w terminie do 10.09.2019

- 120 zł brutto płatne przelewem w terminie do 14.09.2019

 1. Opłaty startowej należy dokonać wyłącznie przelewem podczas rejestracji na stronie internetowej www.pomiaryczasu.pl (operator dotpay).
 2. W przypadku rezygnacji ze startu, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca opłaty startowej.

 

ŚWIADCZENIA:

- trofea za zajęcie miejsc od 1 do 3  w każdej kategorii wiekowej

- numer startowy z chipem na sztycę do zwrotu na mecie

- oznakowana trasa

- elektroniczny pomiar czasu

- opieka ratowników medycznych

- nielimitowane bufety na trasie: woda, napoje, owoce, słodycze

- posiłek regeneracyjny na mecie (wydawany przy zwrocie chipa/numeru)

- ubezpieczenie NNW

- serwis techniczny

- galeria fotografii on-line

- serwis techniczny Vittoria

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol na trasie składającej się odcinka dojazdowego, rundy pokonywanej kilka razy (w zależności od kategorii wiekowej) oraz odcinka dojazdowego do mety, usytuowanej na górze Chełm.

Na trasę składa się odcinek honorowy długości 5 km z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny, na którym obowiązuje całkowity zakaz wyprzedzania pojazdów pilotów. Odcinek przebiega od startu w centrum Goleszowa w kierunku Kisielowa.

Następnie zawodnicy wjeżdżają na pętlę długości 20 km. Pętla pokonywana jest kilka razy w zależności od danej kategorii. Projekt trasy znajduje się na stronie internetowej www.roadmaraton.pl, a ostateczny jej przebieg podany zostanie niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich niezbędnych opinii i pozytywnej decyzji.

Zawodnicy startują ze startu wspólnego, podczas wyścigu ruch kołowy będzie częściowo ograniczony. Ruch poprzeczny i z kierunku przeciwnego będzie zatrzymany na czas przejazdu czołówki i głównego peletonu. Zawodnicy, przed którymi nie ma pilota policyjnego zobowiązani są jechać prawą stroną drogi i zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Wyścig odbywa się bez względu na warunki atmosferyczne

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność po podpisaniu oświadczenia.

Uczestnicy wyścigu zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom policji, straży pożarnych i służbom porządkowym organizatora.

Zawodnicy zobowiązani są na trasie pętli do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego zwłaszcza podczas jazdy poza peletonem. Zakazana jest jazda lewym pasem jezdni, poruszanie się w kierunku przeciwnym do kierunku prowadzonego maratonu.


KATEGORIE WIEKOWE:

Zgodnie z aktualnymi na 2019 rok przepisami Komisji Masters i Cyklosport http://www.komisjamasters.pl/przepisy-2018/

KLASYFIKACJE:

Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest dla każdej kategorii wiekowej bez względu na ilość uczestników.

Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają określony dla danej kategorii dystans.

 

BEZPIECZEŃSTWO:

Wyścig zostanie przeprowadzony na drogach asfaltowych częściowo z wykorzystaniem dróg publicznych w sposób szczególny, częściowo w otwartym ruchu drogowym. Projekt trasy dostępny na stronie internetowej www.roadmaraton.pl

Trasa będzie oznakowana i częściowo obstawiona na punktach kontrolnych przez sędziów i obsługę techniczną.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne, którego ominięcie będzie karane dyskwalifikacją.

Na trasie maratonu będą znajdowały się bufety.

Zawodnicy podczas jazdy zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń służb porządkowych. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności np. nagłego pojawienia się innych pojazdów, które nie zastosowały się do poleceń policji oraz osób zabezpieczających trasę wyścigu. Po przejechaniu czoła wyścigu na trasie zostanie dopuszczony ruch samochodowy, który odbywać się będzie zgodnie z kierunkiem wyścigu. W przypadku poruszanie się po trasie samochodów uprzywilejowanych mają one bezwzględnie pierwszeństwo przejazdu.

Podczas zawodów lekarz maratonu ma prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.

NAGRODY:

Trofea sportowe za miejsca od 1 do 3 we wszystkich kategoriach wiekowych.

Nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

KARY:

zgodnie z karomierzem PZKOL

WYCOFANIE ZAWODNIKA:

Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania maratonu, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie kierownika zawodów na tel. nr +48 607 117 424.

W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania ratownicze lub poszukiwawcze, wszystkie koszty ewentualnej akcji pokrywa dany zawodnik.

W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE:

Odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczną na całej trasie spoczywa na uczestniku imprezy.

Obowiązkowe wyposażenie uczestnika:

- kask sztywny

- zapasowa dętka + pompka

- dokument tożsamości

Wyposażenie zalecane:

- bidon

- narzędzia do naprawy roweru

- telefon komórkowy

- licznik kilometrów/GPS


POMOC NA TRASIE:

1. Dopuszczenie pojazdu serwisowego do jazdy i pomocy uczestnikom na trasie wymaga zgody kierownika zawodów przed startem oraz wniesienia jednorazowej opłaty za zezwolenie w wysokości 200 zł.

2. Dopuszczone przez organizatora pojazdy mają obowiązek korzystania ze specjalnego oznakowania pomocniczego dostarczonego przez Organizatora.

3. W ramach pomocy technicznej możliwe jest przeprowadzenie napraw lub wymiana uszkodzonego sprzętu.

4. Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się zawodnika na poboczu lub skraju drogi.

5. Podawanie napojów/posiłków przez pojazdy/osoby dopuszczone przez organizatora jest możliwe tylko, gdy uczestnik imprezy jedzie sam lub gdy znajduje się na końcu grupy (peletonu) w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom.

6. Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub która bezpośrednio wpływa na wynik sportowy danego zawodnika jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.

7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie z udziałem zawodników, pojazdów serwisowych czy innych uczestników ruchu drogowego.

PROTESTY:
1. Protesty do Sędziego Głównego należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.

2.. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.


OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych i metalowych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
2. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

4. Na trasie zawodów występują strome podjazdy, niebezpieczne zakręty i strome zjazdy.

5. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania maratonu i innych “sił wyższych”.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany jej terminu w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych powszechnie uznawanych za działanie "siły wyższej".

7. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy akceptuje wszystkie warunki regulaminu imprezy.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie przygotowawczym w celu zapewnienia właściwej realizacji zawodów, zgodnie z oczekiwaniami uczestników i uwarunkowaniami zewnętrznymi.

 

Opracował: Wiesław Legierski, 2019-07-29

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com