Regulamin

REGULAMIN

PROLOG ORZESZE
JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS

w ramach cyklu Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON 2019

 

1. CEL ZAWODÓW:

- Rywalizacja w jeździe indywidualnej na czas

- Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją

- Promocja miasta Orzesze jako regionu atrakcyjnego sportowo i turystycznie

- Wspieranie i rozwój kolarstwa szosowego wśród kolarzy amatorów

 

2. ORGANIZATOR:

Fundacja Aktywni (adres email: aktywni@onet.eu)

Sławomir Grzegorzyca (609534290) ; Tomasz Mrowiec (500300356), 

***Zawody są współfinansowane przez Urząd Miasta Orzesze

 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

13 kwiecień 2019r. - ORZESZE

Szkoła Podstawowa nr 10, Orzesze – Woszczyce, ul. Norwida 2

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

- Prawo startu w imprezie mają wszystkie osoby, które dokonają rejestracji, uiszczą opłatę startową w biurze zawodów.

- Złożą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

- Wyrażą zgodę na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność(w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

- Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem punkcie 6

- Prawo do startu mają osoby które ukończyły 18 lat, w przedziale wiekowym 15-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych

-Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym

-Każdy zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego

 

5. POMIAR CZASU:

-elektroniczny


6. OPŁATA STARTOWA:

6.1 Opłata startowa wynosi:
* 40zł - do 10 kwietnia (płatność przelewem lub przez płatności internetowe)
* 50zł - w dniu zawodów (płatność gotówka w biurze zawodów)

6.2 Opłatę startową można dokonać na rachunek bankowy:

IDEA BANK – 77195000012006034157930002
FUNDACJA-AKTYWNI, 43-180 Orzesze, ul. Waryńskiego 16A
W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko osoby startującej oraz dopisek "ITT"

6.2. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator lub siła wyższa.

6.3. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów

6.4. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę uczestników na jednym przelewie - w tym wypadku w tytule należy wpisać "Opłata grupowa" oraz Imiona i Nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do zawodów.


7. ZGŁOSZENIA:

Przyjmowanie zgłoszeń na stronie internetowej http://www.pomiaryczasu.pl

Opłata startowa pobierana będzie w dniu zawodów przy odbieraniu numeru startowego w biurze zawodów.  Biuro zawodów czynne w godzinach 9.00-11.30

Limit uczestników wynosi 300 opłaconych osób.

 

8. DYSTANSE I TRASA:

 1. Długość trasy rowerowej wynosi ok. 18,9km
 2. Trasa zawodów w całości będzie wyłączona z ruchu.
 3. Trasa prowadzi ulicami miasta Orzesze (dzielnice: Woszczyce, Królówka, Mościska) w całości nawierzchnią asfaltową dobrej jakości.
 4. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Zawodnicy skracający trasę zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
 5. Zawodnicy mają obowiązek dostosowania się do poleceń pracowników obsługi zawodów oraz Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Policji.
 6. Zawodnicy zawodów mają obowiązek poruszania się tylko wytyczonymi przez organizatora drogami oraz uczestnicy muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę biegu
 7. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną

 

9. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują:

 • podstawowe zabezpieczenie medyczne i ratownicze
 • puchary dla najwyżej sklasyfikowanych zawodników w każdej kategorii wiekowej
 • bon na posiłek
 • doskonałą kolarską atmosferę

 

10. HARMONOGRAM ZAWODÓW

9.00 - 11.30 – Biuro zawodów:  przyjmowanie opłat, wydawanie numerów startowych 

11.45 – Przedstawienie list startowych oraz odprawa techniczna

12.30 – Start poszczególnych kategorii w kolejności K2, K1, M, E, D, C, B, A

16.00 – Ogłoszenie wyników i dekoracje zwycięzców

16.30 – Zakończenie imprezy


11. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:

Zawody rozgrywane są w następujących kategoriach:

• Klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn

• Klasyfikacje wiekowe mężczyzn:

M: 15 → 18 (urodzeni 2002-2004)
A: 18 → 29 (urodzeni 1990-2001)
B: 30 → 39 (urodzeni 1980-1989)
C: 40 → 49 (urodzeni 1970-1979)
D: 50 → 59 (urodzeni 1960-1969)
E: 60 → (urodzeni 1959 i starsi)

• Klasyfikacje wiekowe kobiet:

K1: 15 → 29 (urodzone 1990-2004)
K2: 30 → 39 (urodzone 1980-1989)
K3: 40 → 49 (urodzone 1970-1979)
K4: 50 → (urodzeni 1969 i starsze)
W przypadku, jeśli wystartuje mniej niż 10 zawodniczek w poszczególnych kategoriach wszystkie zostaną sklasyfikowane tylko w Kategorii OPEN.

 

• Najszybszy zawodnik pochodzący z miasta Orzesze

• Najszybszy zawodnik pochodzący z powiatu Mikołowskiego

 

**O przynależności do klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.

**Organizator przewiduje puchary dla 3 najwyżej sklasyfikowanych zawodników w każdej 
z klasyfikacji wiekowych. Dodatkowo przewidziane są nagrody dla trzech najlepszych kobiet 
i mężczyzn w klasyfikacji generalnej OPEN oraz dla najszybszego zawodnika pochodzącego 
z miasta Orzesze i powiatu Mikołowskiego.

**Nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania wyścigu - niestawienie się zawodnika (lub jego reprezentanta) na ceremonii dekoracji oznacza utratę pucharu.

**Zawodnikom naliczane będą punkty do klasyfikacji czasowej (czasówek) w cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton w sezonie 2019.

 

12. KARY:

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może ustalić następujące kary:

 • Upomnienie- kara czasowa.
 • Dyskwalifikacja.

 

13. PROTESTY:

Protesty odnośnie przebiegu zawodów, oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania wyścigu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane protesty. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, 
o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i Organizatora.

 

14. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 

15. INFORMACJE KOŃCOWE :

 • Objazd trasy odbywa się przy ruchu otwartym do godz. 11.30 Przebywanie na trasie w trakcie trwania startów i jakiekolwiek utrudnianie w rywalizacji skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.
 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
 • Zawodnik zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w w/w zawodach poprzez zgłoszenie w biurze zawodów. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej.
 • Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na zawodów lub w Biurze Zawodów.
 • Uczestnik zgłaszając się w biurze zawodów oświadcza, że dane zgłoszone są zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu zawodów oraz zapewnia, że stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach.
 • Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane 
  z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora  zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 • Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami.

 

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com