Regulamin

Regulamin

LUBELSKA VUELTA 2020

CEL ZAWODÓW

1. Popularyzacja kolarstwa na obszarze Województwa Lubelskiego
.
2. Promowanie regionalnych tras rowerowych i miejscowości przez które przebiegają trasy zawodów.

3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji.

4. Wyłonienie najlepszych zawodników w dziewiątej edycji wieloetapowego, wyścigu szosowego rozgrywanego w Polsce.

NAZWA IMPREZY

wieloetapowy wyścig kolarski - „LUBELSKA VUELTA 2020”

ORGANIZATOR

Parczewska Grupa Rowerowa

Komandor zawodów - Włodzimierz Oberda
kontakt: Włodzimierz Oberda + 48 784 826 143,
e-mail: biuro@lubelskavuelta.pl
e-mail:wlodzimierzoberda@wp.pl


ZAPISY:
+ 48 501 389 469, www.pomiaryczasu.pl/lubelskavuelta

Opłaty:
PARCZEWSKA GRUPA ROWEROWA,
numer rachunku bankowego: 29 2030 0045 1110 0000 0236 5510 Bank BGŻ BNP PAIRBAS. S.A.

Tytuł wpłaty: nazwa imprezy, imię i nazwisko oraz miejscowość zawodnika, team/ klub/

Oficjalna strona internetowa: www.lubelskavuelta.pl oraz www.roadmaraton.pl

WSPÓŁORGANIZACJA
Urząd Miasta Parczewa,
Urząd Gminy Milanów,
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Nadleśnictwo Parczew z/s w Sosnowicy


TERMIN IMPREZY

12-14.06. 2020 roku.
ETAPY

Etap I, 12.06.2020 indywidualna jazda na czas, dystans 7,0 km ( z nawrotem) w m. Milanów

Etap II, 12.06.2020 start wspólny kategoriami wiekowymi, dystans około 65-70 km,w m. Milanów

Etap III 13.06.2020 start wspólny kategoriami wiekowymi, runda 65 km; dystans- I lub II rundy w zależności od kategorii wiekowej

Etap IV 14.06.2020 indywidualna jazda na czas, dystans 13,5 km ( w jedna stronę)

TRASA

Ponizej propozycje tras poszczególnych etapów. Będą one przedmiotem wnioskowania o szczególne wykorzystanie dla potrzeb wyścigu kolarskiego.
Etap I START/Milanów,ul.Kopińska–Kopina/koło remizy-nawrót/-Milanów,ul.Kopińska/META:
link do trasy-https://www.gpsies.com/map.do?fileId=fooanwufkqadvucz

Etap II START/Milanów, ul. Szkolna - Kostry - Rudno - Stasinów - Zbulitów Mały - Branica Radzyńska - Marynin - Suchowola - Jezioro - Parczew - Kostry - Milanów, ul. Szkolna/META
link do trasy-https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ufzvxuzgjpgfbzvw

Etap III START/Parczew, ul. Warszawska - ul. 11-go Listopada - ul. 1-go Maja - Kostry - Rudno - Wisznice - Parczew, ul. 11 -go Listopada - ul. Warszawska:META
link do trasy-https://www.gpsies.com/map.do?fileId=rlslonimvqhtitrv
START/
II RUNDY:Parczew, ul. Warszawska - ul. 11-go Listopada - ul. 1-go Maja - Kostry - Rudno - Wisznice - Parczew, ul. 11 -go Listopada - ul Krańcowa - Kostry -Rudno - Wisznice - Parczew, ul. 11-go Listopada -ul. Warszawska/META
link do trasyhttps://www.gpsies.com/map.do?fileId=hbjsobtwqsfbpuhf

Etap IV START/Pochulanka/droga zakładowa LP/-Białka/META:link do trasy-
link do trasy-https://www.gpsies.com/map.do?fileId=lawblhivkroqqdqf

WARUNKI UCZESTNICTWA

W wyścigu maja prawo startu zarówno zawodnicy z licencją MASTERS jak i nielicencjonowani.
Uczestnikiem wieloetapowego wyścigu kolarskiego-„LUBELSKA VUELTA 2020”będzie osoba, która spełni następujące warunki:

1. Prześle na adres Organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową opublikowaną na stronie internetowej: www.roadmaraton.pl/www.pomiaryczasu.pl;
Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

"Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Rowerowych „CYCLO PARTNER” oraz przez Parczewska Grupę Rowerową zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883)."

2. Dokona opłaty startowej w terminie przewidzianym w regulaminie zawodów. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.

3. Podpisze listę startową przed rozpoczęciem zawodów.
4. Prawo do startu w wieloetapowym wyścigu kolarskim - „LUBELSKA VUELTA 2020” mają osoby, które ukończyły 15 lat.

5. Osoby, które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego, wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej organizatora lub w biurze zawodów. Zawodnicy poniżej 15-go roku życia nie mają prawa startu w wyścigu.

6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia według wzoru udostępnionego przed imprezą w biurze zawodów. Oświadczenie zawiera także zobowiązanie do nie stosowania, nie zażywania środków i substancji zabronionych w sporcie oraz narkotyków i tp. Podpis złożony pod oświadczeniem jest wyrażeniem zgody na poddanie sie kontroli dopingowej w każdym momencie zawodów.

7. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

8. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie każdego z etapów w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.

9. Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy. Brak numeru, jego zagięcie lub zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.

10. Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania każdego z etapów wyścigu. Przez dozwoloną pomoc techniczną rozumie się pomoc udzieloną wyłącznie przez organizatora i innych uczestników zawodów. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.

11. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy.

KATEGORIE WIEKOWE

Mężczyźni
M: 15 › 18 (urodzeni 2002-2005)
A: 19 › 29 (urodzeni 1991-2001)
B: 30 › 39 (urodzeni 1981-1990)
C: 40 › 49 (urodzeni 1971-1980)
D: 50 › 59 (urodzeni 1961-1970)
E: 60 › 69 (urodzeni 1951-1960)
H: 70 › 79 (urodzeni 1941-1950)
G: 80 › (urodzeni 1940 i starsi)
W przypadku, jeśli wystartuje mniej niż 10 zawodników w poszczególnych kategoriach E;H;G wszystkie zostaną nagrodzone tylko w jednej kategorii E60+. Zawodnicy z licencją MASTERS w kategoriach M 60; M 70; M 80 będą klasyfikowani(zostaną przyznane punkty do Challange KM Masters dla każdej kategorii oddzielnie.
Kobiety
K1: 15 › 29 (urodzone 1991-2005)
K2: 30 › 39 (urodzone 1981-1990)
K3: 40 › 49 (urodzone 1971-1980)
K4: 50 › (urodzone 1970 i starsze)
W przypadku, jeśli wystartuje łącznie we wszystkich kategoriach mniej niż 10 zawodniczek, wszystkie zostaną sklasyfikowane i nagrodzone tylko w Kategorii OPEN.


PAKIET STARTOWY

» pełne oznakowanie trasy każdego etapu,

» numer startowy z chipem na rower oraz numer z oznaczeniem kategorii na plecy,

» pełne zabezpieczenie medyczne imprezy, ambulans z wyposażeniem urazowym oraz dwoma ratownikami medycznymi

» elektroniczny pomiar czasu,

» dostęp do bufetu regeneracyjnego każdego dnia zawodów,

» wyniki poszczególnych etapów,

» ubezpieczenie OC organizatora

OPŁATY
I. Opłata za pełny cykl startowy / 4 etapy/ - wynosi 250 zł w terminie do 24.05.2020

Opłata za niepełny cykl startowy w terminie do 24.05.2020

I etap – 70 zł; IV etap – 70 zł

II etap - 80 zł; III etap – 80 zł
Zawodnicy z kategorii H/M70 opłata wynosi 130zł
Zawodnicy z kategorii H/M70 opłata wynosi 40zł bez względu na charakter etapu.
Zawodnicy kategorii G/M80 zwolnieni z opłaty startowej.
Teamy/klub/, które zgłoszą drużynę składającą się z minimum 4 a maksimum 8 zawodników, otrzymają rabat 20% wartości startowego – tj.200zł w terminie do 24.05.2020 pod warunkiem startu w pełnym cyklu zawodów oraz startu w jednakowych strojach klubowych

II. Opłata za pełny cykl startowy / 4 etapy/ - wynosi 250zł+ 80zł /opłata manipulacyjna/= 330 zł po dacie 24.05.2020 oraz w dniu zawodów.

Opłata za niepełny cykl startowy po dacie 24.05.2020 oraz w dniu zawodów
I etap – 70+30/opłata manipulacyjna/100 zł; IV etap – 70+30/opłata manipulacyjna/=100 zł

II etap - 80+40/opłata manipulacyjna/=120 zł; III etap – 80+40/opłata manipulacyjna/=120 zł
Teamy/klub/, które zgłoszą drużynę składającą się z minimum 4 a maksimum 8 zawodników, otrzymają rabat 20% wartości startowego–tj.250+80/opłata manipulacyjna/zł-20%=260zł po dacie 24.05.2020 oraz w dniu zawodów pod warunkiem startu w pełnym cyklu zawodów oraz startu w jednakowych strojach klubowych
Zawodnicy z kategorii M70 ponoszą pełna opłatę startową.
Zawodnicy kategorii M80 ponoszą pełną opłatę startową.
Teamy/ klub/ mogą zgłosić dowolną liczbę drużyn.
Po dokonaniu wszystkich formalności związanych z rejestracją on-line należy przesłać przelewem bankowym całą kwotę wpisowego na konto bankowe organizatora zgodnie z podanym powyżej cennikiem. Wpisowe należy wpłacać wyłącznie na konto organizatora.
Wpłatę startowego będzie można dokonać w Biurze zawodów.
W przypadku rezygnacji z udziału w wyścigu, organizator nie zwraca opłaty startowej.

ZASADY ROZGRYWANIA WYŚCIGU

1. Wieloetapowy wyścig kolarski-„LUBELSKA VUELTA 2020” rozegrany zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem.

2. We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie będzie decydowała Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem-„LUBELSKA VUELTA 2020”.

3. Prawo startu w zawodach mają indywidualni zawodnicy oraz drużyny zgłoszone przez teamy/kluby.

4. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach w klasyfikacji generalnej zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym łącznym czasie pokonają trasę 4 etapów „LUBELSKA VUELTA 2020”.Zawodników z licencją MASTERS obowiązują zasady przyznawania punktów zgodnie z zasadami cyklu.

5. Zwycięzcami poszczególnych etapów zostaną zawodnicy startujący w pełnym wymiarze wyścigu a którzy pokonają w najkrótszym czasie trasę danego etapu. Zawodnicy startujący na pojedynczych/wybranych etapach zostaną uhonorowani okolicznościowymi dyplomami. Zawodników z licencją MASTERS obowiązują zasady przyznawania punktów zgodnie z zasadami cyklu.

6. Drużyna to skład od 4 do 8 osób.

6a. Zwycięzcami klasyfikacji drużynowej zostają członkowie drużyny, którzy łącznie osiągną lepszy łączny czas.

6b. Do klasyfikacji drużynowej liczona jest suma czasów 4 zawodników, zajmujących najwyższe miejsca w swoich kategoriach wiekowych.

6c. W przypadku równej sumy czasów osiągniętej przez kilka drużyn, o klasyfikacji decyduje suma wieku 4 punktujących zawodników (młodsi ustępują starszym).

6d. Warunkiem sklasyfikowania drużyny jest ukończenie wyścigu przez minimum 4 osoby z danej drużyny.

7. Do startu w wyścigu będą dopuszczone tylko rowery szosowe w dobrym stanie technicznym. Za stan roweru podczas wyścigu odpowiada uczestnik.

8. Na etapie indywidualnej jazdy na czas dopuszcza się stosowanie rowerów specjalistycznych, z kierownicą czasową oraz kołami.

9. Na wszystkich etapach stosowany jest elektroniczny pomiar czasu oparty na chipach montowanych do numeru startowego.

9a. Numery startowe z umocowanymi na stałe chipami uczestnicy otrzymują w biurze zawodów.

9b. Numer startowy z chipem musi być zamontowany na kierownicy lub do ramy roweru. Nieprawidłowo zamocowany numer może skutkować brakiem identyfikacji uczestnika na punktach kontrolnych i/lub mecie. Konsekwencją będzie nieklasyfikowanie zawodnika.

9c. Brak numeru, celowe zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie oraz zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika. Każdy z uczestników jest zobowiązany do zdania numeru z chipem po zakończeniu uczestnictwa w zawodach. Za wydanie numerów będzie pobierana kaucja zwrotna w wysokosci 20zł.
Wpłatę startowego będzie można dokonać w Biurze zawodów.

Odprawa techniczna – 30 minut przed godziną startu dla każdego etapu.

Start: Zależnie od liczby uczestników, warunków organizacyjnych i bezpieczeństwa - według kategorii wiekowych lub start wspólny uczestników. Przy niskiej frekwencji startowej dopuszcza się możliwość łączenia na starcie kategorii wiekowych z małą liczbą zawodników-minimum 20 zawodników w kategorii wiekowej. Kolejność startu poszczególnych kategorii lub zajmowania miejsca na starcie K4, K3, G, H, K2, K1, E, D, C, B, A.
Limit wjazdu na metę etapów dystansowych to 3 godziny od startu.
Zawodnicy nie mieszczący się w limicie czasu mogą kontynuować wyścig, ale nie będą brani pod uwagę w klasyfikacjach. W sytuacjach wyjątkowych Organizator dopuszcza możliwość sklasyfikowania zawodnika, który nie zmieścił się w limicie czasu po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Trasa na etapach dystansowych będzie oznakowana na asfalcie oraz zabezpieczona przez policję, strażaków OSP oraz zapory drogowe.

Start do I etapu  - indywidualnej jazdy na czas w odstępach co 30 sek. Kolejność startu w poszczególnych kategoriach określi Organizator na podstawie kolejności zgłoszeń.

Kolejność startu na IV etapie indywidualnej jazdy na czas będzie odwrotna do zajmowanego miejsca w klasyfikacji OPEN. Odstępy czasowe 1 minuta.

Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w obrębie widoczności drogi w sposób nieutrudniający jazdy innym zawodnikom.

Podczas zawodów, Zawodnicy poza głównym peletonem, zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz jazdy w zapiętym kasku sztywnym.

PROGRAM:

PARKINGI w okolicach Urzędu Miasta w Parczewie, ul. Warszawska 24 oraz w okolicach GOK w Milanowie
BIURO ZAWODÓW czynne będzie w pierwszym dniu zawodów 12.06.2020 w godzinach 8.00 – 10.00 a także 13.00 – 15.00 w Sala GOK w Milanowie.
w dniu 13.06.2020 w godzinach 9.00-10.00 w Sala Posiedzeń Urzędu Miasta w Parczewie, ul. Warszawska 24
w dniu 14.06.2020 w godzinach 8.00-9.00 w Parczewie, ul. Warszawska 24, Sala Posiedzeń.

12 czerwca 2020 / piątek/
10.05 – 10.15 Odprawa techniczna zawodników do I etapu, ul Kopińska, Milanów
10.45 zamknięcie ruchu drogowego na odcinku Milanów - Kopina - Milanów
11.00 Start pierwszego zawodnika do I etapu-indywidualnej jazdy na czas.
14.00 przewidywane zakończenie I etapu. Otwarcie ruchu drogowego
13.00 wydawanie posiłku regeneracyjnego dla zawodników – hol przy Sali GOG Milanów
15.00-15.20 Odprawa techniczna dla służby informacyjno-porządkowej oraz zabezpieczenia ruchu do II etapu
15.30 – 15.45 Odprawa techniczna dla zawodników do II etapu
15.45 – 15.55 Uroczyste otwarcie wyścigu przez Wójta Gminy Milanów
16.00 START do II etapu kategoriami:Zależnie od liczby uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych, warunków organizacyjnych i bezpieczeństwa dopuszcza się możliwość łączenia na starcie kategorii wiekowych z małą liczbą zawodników.
19.00 przewidywane ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców I i II etapu,–sala GOK Milanów

13 czerwca 2020 / sobota /
10.05–10.30 Odprawa techniczna dla służby informacyjno-porządkowej oraz zabezpieczenia ruchu
10.30 – 10.45 Odprawa techniczna dla zawodników do III etapu
10.45 – 10.55 uroczyste otwarcie III etapu przez Burmistrza Parczewa
11.00 START do III etapu kategoriami:Zależnie od liczby uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych, warunków organizacyjnych i bezpieczeństwa dopuszcza się możliwość łączenia na starcie kategorii wiekowych z małą liczbą zawodników.
13.00 wydawanie posiłku regeneracyjnego dla zawodników, hol Sali Posiedzeń Urządu Miasta w Parczewie
15.00 przewidywane ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców III etapu–sala Posiedzeń Urządu Miasta w Parczewie

14 czerwca 2020 / niedziela/
8.45. wyjazd na miejsce startu – Pohulanka, droga zakładowa LP
9.15 odprawa techniczna służby informacyjno- porządkowej do IV etapu
9.30. odprawa techniczna zawodników do IV etapu – indywidualnej jazdy na czas.
9.45 zamknięcie wszelakiego ruchu drogowego, w tym i rowerowego, na trasie indywidualnej jazdy na czas
10.00 start pierwszego zawodnika do indywidualnej jazdy na czas.
Kolejność startu będzie odwrotna do zajmowanego miejsca w klasyfikacji OPEN. Odstępy czasowe 1 minuta.
13.00 wydawanie posiłku regeneracyjnego dla zawodników, Sali Posiedzeń Urzędu Miasta w Parczewie
13.45 zakończenie IV etapu, otwarcie ruchu drogowego,
14.00 przewidywane ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców IV etapu. Ogłoszenie wyników klasyfikacji końcowej LUBELSKIEJ VUELTY 2020–dekoracja zwycięzców, podsumowanie zawodów, sala Posiedzeń Urzędu Miasta w Parczewie
17.00 przewidywane zakończenie imprezy

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

Zwycięzcą klasyfikacji generalnej zostanie zawodnik, który pokona trasę 4 etapów w najkrótszym czasie łącznym. W przypadku uzyskania identycznego łącznego czasu przez dwóch lub więcej zawodników o zwycięstwie w klasyfikacji generalnej decyduje mniejsza suma setnych sekundy z prologu i jazdy indywidualnej na czas, gdy i ta będzie równa decyduje mniejsza suma miejsc na etapach.
Po każdym etapie wyłoniony zostanie lider tj. zawodnik prowadzący w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn. W przypadku uzyskania identycznego łącznego czasu przez dwóch lub więcej zawodników liderem zostaje zawodnik, który będzie miał mniejsze setne sekundy z prologu jeśli te będą równe to mniejsza suma miejsc po etapie, jeśli i ta równa to lepsze miejsce na ostatnim rozegranym etapie.
Zwycięzcami poszczególnych etapów zostaną zawodnicy startujący w pełnym wymiarze wyścigu a którzy pokonają w najkrótszym czasie trasę danego etapu.
Zawodnicy startujący na pojedynczych/wybranych etapach zostaną uhonorowani okolicznościowymi dyplomami.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

1. Klasyfikacja drużynowa prowadzona jest na wszystkich imprezach w cyklu w danym roku.

2. Drużyna to skład od 4 do 8 osób.

3. Dopuszcza się zgłaszanie kilku drużyn reprezentujących ten sam klub, stowarzyszenie.

4. Zgłoszone drużyny otrzymują 20% zniżki w opłacie startowej dla swoich zawodników.

5. Zwycięzcami klasyfikacji drużynowej zostają członkowie drużyny, którzy łącznie osiągną lepszy łączny czas. Do klasyfikacji drużynowej liczona jest suma czasów 4 zawodników, zajmujących najwyższe miejsca w swoich kategoriach.

6. W przypadku równej sumy czasów osiągniętej przez kilka drużyn, o klasyfikacji decyduje suma wieku 4 punktujących zawodników (młodsi ustępują starszym).

NAGRODY

Na poszczególnych etapach 3 najlepszym zawodnikom startującym w pełnym wymiarze w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone medale sportowe.

W klasyfikacji generalnej „LUBELSKA VUELTA 2020” 3 najlepszym zawodnikom w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone trofea sportowe/ puchary /

W klasyfikacji drużynowej 3 najlepszym zespołom zostaną wręczone dyplomy po każdym etapie oraz w klasyfikacji generalnej trofea sportowe.
Wszyscy nagradzani zawodnicy mają obowiązek uczestniczenia w ceremonii dekoracji po zakończeniu każdego z etapów oraz w trakcie finałowej ceremonii dekoracji. W przypadku nieuczestniczenia zawodnika w ceremoniach dekoracji nagrody przepadają na rzecz Organizatora.

Nagrody sponsorów będą rozlosowane wśród wszystkich uczestników, którzy wystartowali i ukończyli 4 etapy..

KARY

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

1. Upomnienie, żółta kartka

2. Kara czasowa

3. Dyskwalifikacja, czerwona kartka
W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

WYCOFANIE ZAWODNIKA W TRAKCIE WYŚCIGU

Zawodnicy wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania „LUBELSKA VUELTA 2020” nie zależnie od przyczyny wycofania się zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora przed rozpoczęciem lub po zakończeniu etapu i zdanie numeru startowego.

W przypadku wycofania się zawodnika w trakcie trwania etapu, fakt ten należy zgłosić, dzwoniąc pod numer telefonu podany w dniu startu, celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

RUCH DROGOWY

1. Wyścig na etapach dystansowych będzie rozgrywany przy ograniczonym ruchu pojazdów na czas przejazdu zawodników.

2. Etapy jazdy indywidualnej na czas będą rozegrane przy całkowicie zamkniętym ruchu drogowym.

3. Zawodnicy pozostający za peletonem (główną grupą) zobowiązani
są do jazdy zgodnie z Przepisami Ruchu drogowego.

4. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych wszystkich kategorii zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce.

5. Uczestnicy LUBELSKA VUELTA 2020 muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg imprezy jest:
Włodzimierz Oberda, Tel. 784826143
Osoba odpowiedzialna za osobowe zabezpieczenie trasy:
Wiesław Nowak, Tel. 608647315
7. Warunkiem uczestnictwa w LUBELSKIEJ VUELCIE 2020 jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów regulaminu imprezy, zwłaszcza dotyczących ruchu drogowego.

PROTESTY

Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów.
Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 PLN. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

INFORMACJE DODATKOWE

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez sędziego lub obsługę techniczną.
Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".

Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zawodów i szczególną troskę o środowisko naturalne.

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca startowego.
Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com