Regulamin

REGULAMIN XV KOLARSKIEGO WYŚCIGU NA CZAS PARAMI O PUCHAR BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD 

Organizowanego w ramach cyklu imprez kolarstwa szosowego Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON

rozgrywanym na wyłączonym z ruchu drogowego odcinku zgodnie z przepisami kodeksu ruchu drogowego dotyczącymi wykorzystywania dróg w sposób szczególny - art. 65, 65a-65 i Prawa o ruchu drogowym (Dz.U.2005 Nr 108 poz. 908 ze zm.)

 

 

Nazwa cyklu: Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON

Sponsor tytularny cyklu: Dobre Sklepy Rowerowe

Patronat cyklu: Sylwester Szmyd

Patronat imprezy: Burmistrz Gminy Żmigród - Robert Lewandowski

 

I. CEL:

 

Wspieranie i rozwój kolarstwa szosowego wśród kolarzy amatorów poprzez organizację otwartych imprez kolarskich promujących sportowo i turystycznie atrakcyjne regiony Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” oraz promocja zdrowego i aktywnego trybu życia.

 

II. ORGANIZATORZY:

 

Burmistrz Gminy Żmigród

Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie

Sympatycy kolarstwa w Żmigrodzie

 

Osoba kontaktowa:

Grzegorz Paryna

Telefon 602-653-539

E-mail: g.paryna@zpk-zmigrod.eu

 

 

 

III. TERMIN I MIEJSCE:

 

26.09.2021r. (niedziela) godz. 11.00, Żmigród OSiR u. Sportowa 13 (zapisy, weryfikacja, opłaty)

Trasa: OSiR Żmigród (start i meta) - Osiek - Ruda Żmigrodzka - Żmigród OSiR

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.pomiaryczasu.pl w sposób prawidłowy i kompletny. W dniu startu zgłoszenia będą również przyjmowane w biurze zawodów w godz. 08.00-10.30.

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Dokonanie opłaty startowej w wysokości 60zł na jeden wyścig za każdego uczestnika na konto bankowe organizatora tj. ZPK Żmigród ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród.
Nr konta: 30 9598 0007 0019 5953 2000 0004 z dopiskiem „Kolarska czasówka 2021” lub „Kolarskie pary 2021”.

7. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.

8. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie wyścigu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.

9. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numery startowe wydane w biurze zawodów. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.

10. Przy weryfikacji zawodnik jest zobowiązany w biurze zawodów przedstawić dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wpisowego.

11. W celu otrzymania faktury, fakt ten należy zgłosić drogą mailową na adres g.paryna@zpk-zmigrod.eu

12. Przy wyścigu parami zgłoszona do wyścigu para otrzyma kolejny po sobie nr np. 3-4, 21-23, 89-90 itp.

V. KATERGORIE WIEKOWE

 

Mężczyźni:

 

M: od 15 do 18 lat (urodzeni 2003 - 2006)

A: od 19 do 29 lat (urodzeni 1992 - 2002)

B: od 30 do 39 lat (urodzeni 1982 - 1991)

C: od 40 do 49 lat (urodzeni 1972 - 1981)

D: od 50 do 59 lat (urodzeni 1962 - 1971)

E: od 60 do 69 lat (urodzeni 1952 - 1961)
F: 70 lat i więcej (urodzeni w 1951 i starsi)

 

Kobiety:

 

K1 - K2: od 15 do 39 lat (urodzeni 1982 - 2006)
K3 - K4: od 40 lat -> (urodzeni 1981 i starsze)

 

VI. ROWERY I WYPOSAŻENIE:

 

1.Rower zgodnie z przepisami kodeksu drogowego i spełniający następujące warunki:

Dwa koła jednakowej średnicy minimum 26 cali. Kierownica i siodełko powyżej linii poziomej poprowadzonej przez najwyższy punkt opony przedniego i tylnego koła.

2.Kierownice czasowe, lemoniadka, itp. Mogą być stosowane.

3.Odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczna na całej trasie spoczywa na uczestniku imprezy.

4.Organizatorzy imprezy maja prawo do weryfikacji stanu technicznego rowerów i wyposażenia

5.Uczestnik imprezy obowiązany jest do jazdy na całej trasie w zapiętym atestowanym kasku sztywnym.

 

VII. DYSTANS i TRASA

 

1.Dystans czasówki - 18.6 km, w całości nawierzchnia asfaltowa, elektroniczny punkt kontrolny na półmetku.

2.Trasa wyścigu wyłączona z ruchu kołowego, poza zabezpieczeniem technicznym i medycznym imprezy.

3. W uzasadnionych przypadkach - nie zagrażających bezpieczeństwu uczestnikom czasówki - służby porządkowe mogą zezwolić na wyjazd i dojazd mieszkańców do własnej posesji po części trasy wyścigu. Pomimo wyłączenia trasy z ruchu kołowego obowiązkiem uczestnika wyścigu jest zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do przepisów o ruchu drogowym oraz poleceń obsługi wyścigu.

4.W przypadku awarii, kontuzji lub innych przyczyn zawodnik zobowiązany jest do zejścia na pobocze drogi w oczekiwaniu na pomoc medyczna lub techniczną.

5.Objazd trasy odbywa się przy ruchu otwartym do godz 10:30. Przebywanie na trasie w trakcie trwania startów i jakiekolwiek utrudnianie w rywalizacji skutkuje dyskwalifikacja zawodnika.

6. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

 

VIII. ORGANIZACJA STARTU:

 

1. Podczas jazdy na czas - wszyscy z danej kategorii wiekowej jadą kolejno wg. listy startowej

2. Odstępy czasowe co 1 minuta.

3. Kolejność startu kategorii: K4-K3, K2-K1, M, F, E, D, C, B, A,

4. Start w miejscu wyznaczonym przez organizatorów.

 

IX. POMIAR CZASU - NUMERY STARTOWE:

 

1. Elektroniczny pomiar czasu oparty na chipach pasywnych montowanych do numeru startowego otrzymanego w biurze zawodów.

2. Numer startowy z chipem musi być zamontowany według instrukcji podanej poprzez obsługę elektronicznego pomiaru czasu (www.pomiaryczasu.pl). Nieprawidłowo zamocowany numer lub chip może skutkować brakiem identyfikacji na punkcie kontrolnym i mecie, a w konsekwencji brakiem podstaw do klasyfikacji.

3. Brak numeru, celowe zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie oraz zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacja uczestnika.

4. Każdy uczestnik wyścigu po zakończeniu zawodów zobowiązany jest do zdania numeru z chipem. Numery przyjmowane będę w punkcie wydawania posiłków na obiekcie OSiR.

 

X. ORGANIZACJA JAZDY NA CZAS PARAMI:

 

1. W wyścigu na czas parami startują zespoły 2-osobowe męskie, kobiece i mieszane.

2. Pary mieszane nie punktują do klasyfikacji drużynowej

3. W przypadku pary składającej się z różnych kategorii wiekowych o zakwalifikowaniu do właściwej kategorii decyduje rok urodzenia młodszego zawodnika lub młodszej zawodniczki.

4. Do klasyfikacji drużynowej cyklu liczone będą tylko te pary, które pochodzą z jednej drużyny zgłoszonej do cyklu w danym sezonie.

5. Pary nie składające się z osób z tej samej drużyny maja prawo startu w wyścigu zgodnie z regulaminem imprezy, jednak ich wynik nie będzie brany pod uwagę do klasyfikacji drużynowej cyklu.

6. Do klasyfikacji drużynowej cyklu liczy się suma punktów zdobytych przez 3 najlepsze pary z tej samej - jednej drużyny.

7. Sposób naliczania punktów jest taki sam jak w klasyfikacji indywidualnej, ale para za zajete miejsce otrzymuje podwójna liczbę punktów: miejsce 1 - 100pkt x2, miejsce 2 - 90pkt. x2, miejsce 3 - 84pkt x2 itd.

8. Na mecie liczy się czas drugiego zawodnika w parze

9. Drużyny w czasie jazdy nie mogą łączyć się z innymi drużynami, a odstęp między nimi musi być wyraźnie widoczny, za wyjątkiem czasu potrzebnego na wyprzedzenie, w trakcie którego para wyprzedzana ustępuje miejsca wyprzedzającej i nie powinna zwiększać swojej prędkości w tym czasie

10. Zawodnicy startujący w jeździe parami nie zbierają punktów do klasyfikacji indywidualnej

 

XI. KLASYFIKACJA NA IMPREZIE:

 

1. Klasyfikacja prowadzona jest dla kategorii określonych w pkt V regulaminu.

2. O miejscu decyduje czas przejazd trasy przez uczestnika czasówki.

 

XII. POMOC NA TRASIE:

 

1. Decyzja o dopuszczeniu ewentualnej pomocy na trasie należy do organizatora danej imprezy.

2. Organizator ma prawo dopuścić oznakowane pojazdy serwisowe do jazdy na trasie zawodów na zasadach przez siebie ustalonych.

3. W przypadku dopuszczenia pomocy technicznej na imprezie możliwe jest przeprowadzenie naprawy lub wymiany sprzętu.

4. Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się zawodnika na poboczu lub skraju drogi.

5. Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, która bezpośrednio wpływa na wynik sportowy danego zawodnika lub negatywnie wpływa na wynik innego zawodnika jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.

 

XIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA IMPREZIE:

 

XII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA IMPREZIE:

 

1. Puchary lub statuetki za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej.

2. Nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywanego wyścigu - niestawienie się zawodnika lub osoby upoważnionej równoznaczne będzie z utratą trofeum.

3. Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników wyścigu

4. Organizator imprezy może zwiększyć ilość i rodzaje wyróżnień w miarę własnych możliwości.

 

XIII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY:

 

1. Ubezpieczenie od NNW we własnym zakresie.

2. Zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

3. Pokonania wyznaczonej przez organizatora trasy.

4. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilna i prawna za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

6. Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej zawodów lub w Biurze Zawodów.

7. Uczestnik zgłaszając się w biurze zawodów oświadcza, że dane zgłoszone są zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu zawodów oraz zapewnia, ze stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach.

8. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie kolizji, wypadku lub szkody w związku z zawodami.
9. Dokonanie opłaty strtowej i odebranie numeru startowego jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika/jego przedstawiciela ustawowego oświadczenia, że jest zdolny do udziału w wyścigu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające jego udziału z wyścigu oraz, że uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
10. Uczestnik wyścigu dokonując opłaty wynikającej z pkt. IV ust. 4 akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz oświadcza, że zapoznał się klauzulami informacyjnymi RODO zawartymi na stronie  internetowej: www.zpk-zmigrod.eu

Klauzula nr 1  https://www.zpk-zmigrod.eu/images/RODO/1_KLAUZULA_INFORMACYJNA_uslugi_platne_dorosle.pdf

Klauzula nr 2 https://www.zpk-zmigrod.eu/images/RODO/2_KLAUZULA_INFORMACYJNA_uslugi_platne_dzieci.pdf

 

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA:

 

Organizator zapewnia:

- elektroniczny pomiar czasu

- numery startowe dla wszystkich uczestników

- zabezpieczenie trasy przez służby porządkowe

- zabezpieczenie medyczne

- miejsca parkingowe

- gorące posiłki i napoje chłodzące dla wszystkich uczestników

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów

- Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.

- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.

 

XV. KARY

 

Upomnienie - kara czasowa 1, 3 lub 5 minut

Dyskwalifikacja

 

XVII. PROGRAM ZAWODÓW

 

godz. 08:00 - 10:30 - biuro zawodów, OSiR Żmigród, ul. Sportowa 13

godz. 10.45 – uroczyste otwarcie wyścigu

godz. 11:00 - start

godz. 12.30 -13.30 wydawanie ciepłego posiłku (bufet OSiR)

godz. 13.30 - 14.00 – dekoracja medalistów (trzech najlepszych par z każdej kategorii wiekowej)

godz. 14:00 – zakończenie wyścigu

 

 

Organizatorzy

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com