Regulamin

 

Imprezy Zagłębia Ambitnej Turystyki

5. Przełomy Wisłoka" oraz 2. Pętla Magurska

cykliczne imprezy kolarstwa szosowego w ramach cyklu

Dobre Sklepy Rowerowe ROAD Maraton


CELE:

1. Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej.
2. Promowanie tras i regionów atrakcyjnych turystycznie na terenach gmin: Besko, Rymanów, Jaśliska, Komańcza, Bukowsko, Zarszyn, Iwonicz-Zdrój, Dukla, Nowy Żmigród, Krempna, Osiek Jasielski i Dębowiec.
3. Propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia i rekreacji.
4. Rozwój cyklu imprez szosowych dla kolarzy amatorów pod nazwą Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON.

TERMIN:

31.07.2021 (sobota) - wyścig ze startu wspólnego "Przełomy Wisłoka"

START: 12.00 Besko – Gminny Ośrodek Kultury: ul. Starowiejska 64, 38-524 Besko

META: Rynek w Jaśliskach, około 15.40

01.08.2021 (niedziela) – wyścig ze startu wspólnego "Pętla Magurska"

START: 9.30 Dukla - parking MOSiR, ul. Armii Krajowej 1A, 38-450 Dukla

META: Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej, około 12.40

PROGRAM:

31.07.2020 (sobota)

godz. 9:30 - 11:30 - biuro zawodów w Besku - odbiór numerów startowych

godz. 12:00 – START WSPÓLNY

godz. 17:00 – dekoracja

godz. 19:00 – ognisko oraz projekcja filmu wyprodukowanego w Zagłębiu Ambitnej Turystyki „Beskid Niski – na ratunek cywilizacji” – Scena w Rymanowie (film główny oraz 6 odcinków o poszczególnych gminach Zagłębia – pozostałe 6 odcinków 2 października, po GMP Amatorów w Krempnej)

01.08.2021 (niedziela)

godz. 8:00 - 9:00 - biuro zawodów: Dukla - parking MOSiR, ul. Armii Krajowej 1A, 38-450 Dukla

godz. 9:30 – START WSPÓLNY

godz. 13:30 – dekoracje, zakończenie – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej MDK Jasło

ORGANIZATORZY:

Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne "Przełom Wisłoka"

Adres: Puławy 16, 38-480 Rymanów

NIP: 6842286483; REGON: 371038073

Kontakt: Bogusław Szweda; e-mail: szwedaboguslaw@gmail.com

Strona internetowa: www.PrzełomyWisłoka.pl

 oraz

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli

ul. Armii Krajowej 1A

38-450 Dukla

NIP: 684-261-35-68

reprezentowany przez Dyrektora Michała Szopę

tel. kom.: 601 874 320 e-mail: mosir@dukla.pl

oraz

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Rowerowych CYCLO PARTNER

Istebna 236

43-470 Istebna

Kontakt: Wiesław Legierski; kom. 607 117 424 e-mail wiesiek@roadmaraton.pl

Strona internetowa: www.roadmaraton.pl

WSPÓŁPRACA:

Gminy Besko, Rymanów, Jaśliska, Komańcza, Bukowsko, Zarszyn, Iwonicz-Zdrój, Dukla, Nowy Żmigród, Krempna, Osiek Jasielski, Dębowiec oraz Miejsce Piastowe, Tarnowiec i Chorkówka.

Jednostki OSP Besko, Mymoń, Odrzechowa, Nadolany, Nowotaniec, Bukowsko, Królik Polski, Posada Jaśliska, Jaśliska, Wisłok Wielki, Komańcza, Rzepedź, Szczawne, Iwonicz, Rogi, Chorkówka, Dukla, Polany, Krempna, Kąty, Skalnik, Nowy Żmigród, Osiek, Dębowiec, Pielgrzymka, Samoklęski, Mrukowa, Brzezowa, Krempna, Tarnowiec, i inne.

Patronat honorowy:

Wójtowie i Burmistrzowie Gmin Besko, Rymanów, Jaśliska, Komańcza, Bukowsko,
Zarszyn, Iwonicz-Zdrój, Dukla, Nowy Żmigród, Krempna, Osiek Jasielski, Dębowiec.

SPONSORZY:

Sponsor tytularny - Dobre Sklepy Rowerowe

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.pomiaryczasu.pl w sposób prawidłowy i kompletny. W dniu startu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).

4. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.

5. Osoby, które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów.

6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportowej jazdy rowerem przed odbiorem numeru startowego.

7. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.

8. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.

9. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numery startowe wydane w biurze zawodów. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.

18. Osoby poniżej 18 lat bezwzględnie posiadać powinny kartę rowerową.

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

1. W dniu zawodów organizator nie przyjmuje zgłoszeń. Płatności wyłącznie on-line podczas procesu rejestracji (e-przelew dotpay).

2. Limit uczestników wynosi 150 osób. O miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpłat.

3. Indywidualna opłata startowa za 1 etap wynosi:

- 90 zł brutto płatne przelewem w terminie do 27.07.2021

- 120 zł brutto płatne przelewem w terminie do 30.07.2021

4. Opłata startowa wniesiona po pierwszym terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.

5. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 50% wysokości wpisowego, ale tylko w uzasadnionym przypadku, o którym należy poinformować organizatora e-mailem dag@roadmaraton.pl w terminie do 20.07.2021 do godz. 18.00

6. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca wpisowego.


ŚWIADCZENIA:

- numer startowy z chipem na kierownicę
- oznakowana trasa maratonu
- elektroniczny pomiar czasu
- opieka medyczna i ratownicza
- bufety na trasie: napoje izotoniczne i regeneracyjne, woda, owoce, słodycze itp.
- ciepły posiłek regeneracyjny na mecie (wydawany przy zwrocie numeru startowego)
- ubezpieczenie NNW
- serwis techniczny Dobrych Sklepów Rowerowych
- trofea sportowe dla minimum 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej
- galeria fotografii on-line


DYSTANS:

Wyścig Przełomy Wisłoka, sobota, 31 lipca - dystans całkowity 123 km

Wyścig Pętla Magurska, niedziela, 01 sierpnia - dystans całkowity 108 km

Ostateczna długość i przebieg trasy zostanie podany w komunikacie na stronie internetowej oraz na odprawie technicznej przed startem.


KLASYFIKACJE:
1. Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest dla każdej kategorii wiekowej bez względu na ilość uczestników.
2. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają określony dla danej kategorii dystans.
3. Zwycięzcami klasyfikacji drużynowej zostaje drużyna, która łącznie zdobyła największą liczbę punktów.
4. Do klasyfikacji drużynowej liczona jest suma punktów 4 zawodników, zajmujących najwyższe miejsca w swoich kategoriach.

ORGANIZACJA MARATONU:
1. Maraton zostanie przeprowadzony na drogach asfaltowych z wykorzystaniem dróg publicznych. Mapy tras znajdują się na stronie internetowej www.roadmaraton.pl 
2. Trasa będzie oznakowana i częściowo obstawiona na punktach kontrolnych przez sędziów i obsługę techniczną.
3. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne, którego ominięcie będzie karane dyskwalifikacją.
4. Na trasie maratonu będą znajdowały się bufety.
5. Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
6. Podczas zawodów lekarz maratonu ma prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.

KATEGORIE WIEKOWE zgodnie z zasadami cyklu na rok 2021

NAGRODY:

Trofea sportowe / puchary za miejsca od 1 do 3 we wszystkich kategoriach wiekowych.
Bony ufundowane przez Dobre Sklepy Rowerowe.
Realizacja Bonów następuje poprzez wykorzystanie usługi „Realizuj swój bon” na stronie http://www.dobresklepyrowerowe.pl i zgodnie z zasadami ustalonymi w jej Regulaminie.

KARY:

Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja.
Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
- łamanie zasad ruchu drogowego,
- nie używanie sztywnych kasków,
- nadmierne śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą do 100 m za każdym bufetem regeneracyjnym),
- nieposzanowanie środowiska naturalnego,
- braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
- nieprzestrzeganie zasad fair play,
- niesportowe zachowanie,
- pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,
W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

WYCOFANIE ZAWODNIKA:
Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania maratonu, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora na tel. nr +48 607 117 424.
W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania ratownicze lub poszukiwawcze, wszystkie koszty ewentualnej akcji pokrywa dany zawodnik.
W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE:
Odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczną na całej trasie spoczywa na uczestniku imprezy.
Obowiązkowe wyposażenie uczestnika:
- kask sztywny
- zapasowa dętka + pompka
- dokument tożsamości
Wyposażenie zalecane:
- narzędzia do naprawy roweru
- telefon komórkowy
- licznik kilometrów/GPS

POMOC NA TRASIE:
1. Opłata za dopuszczenie pojazdu serwisowego do jazdy i pomocy uczestnikom maratonu na trasie wynosi 100 zł - płatne w Biurze Zawodów.
2. Dopuszczone przez organizatora pojazdy mają obowiązek korzystania ze specjalnego oznakowania pomocniczego dostarczonego przez Organizatora.
3. W ramach pomocy technicznej możliwe jest przeprowadzenie napraw lub wymiana uszkodzonego sprzętu.
4. Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się zawodnika na poboczu lub skraju drogi.

5. Podawanie napojów/posiłków przez pojazdy/osoby dopuszczone przez organizatora jest możliwe tylko, gdy uczestnik imprezy jedzie sam lub gdy znajduje się na końcu grupy (peletonu) w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom.

6. Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub która bezpośrednio wpływa na wynik sportowy danego zawodnika jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.
7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie z udziałem zawodników, pojazdów serwisowych czy innych uczestników ruchu drogowego.

PROTESTY:
1. Protesty do Sędziego Głównego należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:
1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych i metalowych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
2. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
4. Na trasie zawodów występują strome podjazdy, niebezpieczne zakręty i strome zjazdy.
5. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania maratonu i innych “sił wyższych”.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany jej terminu w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych powszechnie uznawanych za działanie "siły wyższej".
7. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy akceptuje wszystkie warunki regulaminu imprezy oraz regulaminu cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie przygotowawczym w celu zapewnienia właściwej realizacji maratonu, zgodnie z oczekiwaniami uczestników i uwarunkowaniami zewnętrznymi.

 

DODATKOWE POSTANOWIENIA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19: wprowadza się następujące zasady sanitarne:

  1. Limit uczestników na imprezie wynosi 150 osób, chyba, że przepisy lub zalecenia sanitarne mówią inaczej.
  2. Rejestracja i płatność odbywa się wyłącznie za pomocą formularza internetowego umieszczonego na stronie pomiaryczasu.pl bez kontaktu fizycznego w biurze zawodów.
  3. Biuro zawodów w dniu startu nie przyjmuje żadnych zgłoszeń ani płatności gotówkowych.
  4. Odbiór pakietów startowych odbywa się indywidualnie bez kontaktu fizycznego z obsługą biura w specjalnej, odizolowanej strefie, z zachowaniem odpowiedniego dystansu pomiędzy uczestnikami.
  5. Strefa startu indywidualnego zostanie wydzielona w taki sposób, aby zachować minimalne, wynikające z obowiązujących przepisów i zaleceń dystanse pomiędzy uczestnikami i obsługą sędziowską.
  6. Brak bufetów na trasie oznacza, że każdy uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia sobie wystarczającej ilości napojów i pożywienia umożliwiającego samodzielne, bezpieczne dla zdrowia pokonanie całej trasy.
  7. Po przejechaniu linii mety każdy zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia wyznaczonej strefy mety i uda się w miejsce umożliwiające zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego czyli ok 2 metrów od innych uczestników imprezy.

 

Opracował: Wiesław Legierski, Bogusław Szweda      Istebna, Besko 2021-06-30

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com