Zasady

Zasady rozgrywania cyklu imprez kolarstwa szosowego ROAD MARATON w sezonie 2022

Nazwa cyklu: Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON

Sponsor tytularny: Dobre Sklepy Rowerowe

Patronat honorowy: Sylwester Szmyd

CEL: Wspieranie i rozwój kolarstwa szosowego wśród amatorów poprzez organizację otwartych imprez kolarskich promujących regiony atrakcyjne sportowo i turystycznie.

 

ORGANIZACJA IMPREZ

 & 1. Warunki uczestnictwa

 1. Prawo startu w cyklu mają osoby powyżej 15 roku życia, bez względu na płeć, obywatelstwo, przynależność klubową, posiadane licencje itp., które dokonają rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.pomiaryczasu.pl i zastosują się do regulaminu danej imprezy.
 2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.
 3. Organizatorzy poszczególnych edycji mają prawo do ustalenia własnych warunków uczestnictwa, nie naruszających niniejszych zasad.

 

& 2. Kategorie wiekowe

 

Mężczyźni:

M: od 15 do 18 lat

A: od 19 do 29 lat

B: od 30 do 39 lat

C: od 40 do 49 lat

D: od 50 do 59 lat

E: 60 lat i starsi

Kobiety:

K1: od 15 do 29 lat

K2: od 30 do 39 lat

K3: od 40 do 49 lat

K4: 50 lat i starsze

 

Jeśli w danej kategorii na 5 dni przed imprezą nie ma zgłoszonych do startu minimum 3 osób organizator ma prawo łączyć kategorie do uzyskania dowolnej liczby osób lub nieklasyfikować danej kategorii. 

& 3. Rowery i wyposażenie

 1. Rower zgodnie z przepisami kodeksu drogowego i spełniający następujące warunki: dwa koła jednakowej średnicy minimum 26 cali. Kierownica i siodełko powyżej linii poziomej poprowadzonej przez najwyższy punkt opony przedniego i tylnego koła.
 2. Kierownice czasowe, lemondki, itp. mogą być stosowane wyłącznie w jeździe na czas. W uzasadnionych przypadkach organizator imprezy ma prawo zezwolić zawodnikowi na ich stosowanie na pozostałych wyścigach.
 3. Odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczną na całej trasie spoczywa na uczestniku imprezy.
 4. Organizatorzy imprez mają prawo do weryfikacji stanu technicznego rowerów i wyposażenia.
 5. Uczestnik imprezy obowiązany jest do jazdy w zapiętym atestowanym kasku sztywnym na całej trasie.

 

& 4. Rodzaje imprez:

a. Podział ze względu na dyscyplinę i czas trwania:

1. Jazda na czas: indywidualna i parami

2. Maraton, wyścig ze startu wspólnego

3. Maraton, wyścig etapowy (minimum 2 etapy)

b. podział ze względu na przepisy i bezpieczeństwo:

1. imprezy w ruchu drogowym otwartym

2. imprezy z częściowym wykorzystaniem dróg w sposób szczególny

3. imprezy z całkowitym wykorzystaniem dróg w sposób szczególny

 

& 5. Dystanse

 1. W imprezach jednoetapowych, organizowanych na kilku trasach zaleca się, aby kategorie kobiet oraz męskie E i M startowały na dystansie krótszym i/lub łatwiejszym.
 2. Zalecane maksymalne długości tras:

- maraton, wyścig – do 150 km

- etapówka – do 120 km/etap

- jazda indywidualna na czas – do 40 km

3. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych lub innych okoliczności możliwe jest skracanie dystansów.

4. Tam, gdzie jest to możliwe wprowadza się dystans AMATOR o długości do 50 km, dla początkujących kolarzy bez obowiązku nagradzania, ale z podziałem na kategorie wiekowe. 

 

& 7. Organizacja startu

 1. Zależnie od liczby uczestników, warunków organizacyjnych i bezpieczeństwa zaleca się start wspólny wszystkich uczestników, start grup według dystansów lub według kategorii wiekowych.  
 2. Kolejność startu poszczególnych kategorii na czasówce: K4, K3, K2, K1, M, E, D, C, B, A.
 3. W przypadku jazdy drużynowej na czas poszczególne drużyny startują według zgłoszeń w biurze zawodów.
 4. W przypadku jazdy indywidualnej na czas wszyscy z danej kategorii wiekowej jadą kolejno wg listy startowej. Co do zasady obowiązują 1-minutowe odstępy czasowe, chyba że uwarunkowania lokalne wymuszają krótsze lub dłuższe odstępy.
 5. Kolejność startu zawodników ustala organizator.

 

& 8. Pomiar czasu – numery startowe

Na wszystkich imprezach cyklu stosowany jest elektroniczny pomiar czasu oparty na chipach pasywnych.

Bezzwrotne numery startowe na sezon mocowane na sztycę uczestnicy otrzymują w biurze zawodów na pierwszym starcie za kwotę 20 zł.

Numer startowy oraz chip muszą być zamontowane według instrukcji podanej przez obsługę elektronicznego pomiaru czasu (pomiaryczasu.pl) w odpowiedni dla danego typu sposób.

Nieprawidłowo zamocowany numer lub chip może skutkować brakiem identyfikacji uczestnika na punktach kontrolnych i mecie, a w konsekwencji brakiem podstaw do klasyfikacji.

Brak numeru, celowe zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie oraz zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika. Każdy z uczestników jest zobowiązany do dbania o stan techniczny numeru i jego właściwe traktowanie.

W przypadku zniszczenia lub utraty uczestnik zobowiązany jest do dokonania zwrotu kosztów produkcji w kwocie 20 zł.

 

& 9. Klasyfikacja indywidualna na imprezie

 1. Klasyfikacja prowadzona jest dla kategorii wiekowych określonych regułami na dany rok.
 2. O miejscu decyduje czas przejazdu trasy przez uczestnika imprezy lub kolejność wjazdu na metę.

 

& 10. Klasyfikacja drużynowa na imprezie

 1. Zwycięzcami klasyfikacji drużynowej zostaje drużyna, która łącznie zdobyła największą liczbę punktów.
 2. Do klasyfikacji liczona jest suma punktów 4 najwyżej punktujących osób z drużyny w imprezie . 

 

& 11. Organizacja jazdy drużynowej na czas

W JDnC startują zespoły w składach od  4 do 6 osób.

Każda drużyna zgłoszona do cyklu może do JDNC zgłosić dwa zespoły.

Na mecie liczy się czas trzeciego zawodnika w drużynie.

Zawodnik który w czasie jazdy zostaje za składem swojej drużyny może kontynuować jazdę  jednak nie może dołączyć do innej drużyny.

Drużyny w czasie jazdy nie mogą łączyć się z innymi drużynami, a odstęp między nimi musi być wyraźnie widoczny, za wyjątkiem czasu potrzebnego na wyprzedzenie, w trakcie którego drużyna wyprzedzana ustępuje miejsca wyprzedzającej  i nie powinna zwiększać swojej prędkości w tym czasie.

Zawodnicy startujący w jeździe drużynowej nie zbierają punktów do klasyfikacji indywidualnej.

 

& 12. Organizacja jazdy parami na czas

W przypadku pary składającej się z różnych kategorii wiekowych o zakwalifikowaniu do właściwej kategorii decyduje rok urodzenia młodszego zawodnika lub młodszej zawodniczki.

Do klasyfikacji drużynowej cyklu liczone będą tylko te pary, które pochodzą z jednej drużyny zgłoszonej do cyklu w danym sezonie.

Dopuszcza się start par mieszanych (chłopak/dziewczyna).

Pary nie składające się z osób z tej samej drużyny mają prawo startu w wyścigu zgodnie z regulaminem imprezy, jednak ich wynik nie będzie brany pod uwagę do klasyfikacji drużynowej cyklu.

Sposób naliczania punktów jest taki sam jak klasyfikacji indywidualnej, ale para za zajęte miejsce otrzymuje podwójną liczbę punktów: miejsce 1 - 100 pkt x 2, miejsce 2 - 90 pkt. x 2, miejsce 3 - 84 punkty x 2 itd.

Na mecie liczy się czas drugiego zawodnika w parze.

Drużyny w czasie jazdy nie mogą łączyć się z innymi drużynami, a odstęp między nimi musi być wyraźnie widoczny, za wyjątkiem czasu potrzebnego na wyprzedzenie, w trakcie którego drużyna wyprzedzana ustępuje miejsca wyprzedzającej  i nie powinna zwiększać swojej prędkości w tym czasie. 

Zawodnicy startujący w jeździe parami nie zbierają punktów do klasyfikacji indywidualnej.

 

KLASYFIKACJA GENERALNA

&13. Klasyfikacja indywidualna

1. Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest na wszystkich szosowych imprezach w sezonie we wszystkich kategoriach.

O miejscu danego zawodnika/zawodniczki w generalce decyduje 5 najlepszych wyników w sezonie.

2. Uczestnikom po każdej imprezie przyznaje się punkty. O ilości punktów decyduje zajęte miejsce w kategorii wiekowej na danym dystansie.

&14. Klasyfikacja drużynowa

1. Klasyfikacja drużynowa prowadzona jest na wszystkich imprezach w cyklu w danym roku.

2. Jedna drużyna liczy od 4 do 10 osób.

3. Dopuszcza się zgłaszanie kilku drużyn reprezentujących ten sam klub, stowarzyszenie.

4. Drużyny zgłasza się tylko przez e-maila przez kapitana drużyny na adres druzyny@roadmaraton.pl

5. W trakcie sezonu można uzupełniać skład drużyny. Nie ma możliwości zmiany (przesunięcia) zawodnika pomiędzy drużynami w sezonie.

6. O kolejności w danym roku decyduje suma punktów z wszystkich imprez. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje rezultat w ostatniej w sezonie Jeździe Drużynowej na Czas.

7. Drużyna musi być zgłoszona przed pierwszą imprezą, aby mogła zacząć punktować do cyklu.

8. Termin ostateczny zgłaszania nowych drużyn to dzień przed pierwszą imprezą w cyklu w danym roku.

 

&15. Sposób naliczania punktów:

1. Tabela punktowa dla klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej:

Miejsce

Indywidualnie

jazda drużynowa

na czas

jazda parami

na czas

1

100

500

200

2

90

400

180

3

84

350

168

4

78

300

156

5

75

275

150

6

72

250

144

7

69

230

138

8

66

220

132

9

63

210

126

10

60

200

120

11

58

195

116

12

56

190

112

13

54

185

108

14

52

180

104

15

50

175

100

16

48

170

96

17

46

165

92

18

44

160

88

19

42

155

84

20

40

150

80

21

39

145

78

22

38

140

76

23

37

135

74

24

36

130

72

25

35

125

70

26

34

120

68

27

33

115

66

28

32

110

64

29

31

105

62

30

30

100

60

31

29

95

58

32

28

90

56

33

27

85

54

34

26

80

52

35

25

75

50

36

24

70

48

37

23

65

46

38

22

60

44

39

21

55

42

40 i więcej

20

50

40

2. Na imprezach wieloetapowych punkty naliczane są tylko za klasyfikację generalną.

3. W przypadku imprez wieloetapowych, na których prowadzona jest klasyfikacja generalna uwzględniająca wyniki na wszystkich etapach liczba punktów do zdobycia to wielokrotność liczby punktów przyznawanych za poszczególne miejsca indywidualnie, czyli np. zdobycie 1 miejsca na imprezie 3-etapowej oznacza uzyskanie 300 punktów.

3. Start w wybranych etapach imprezy wieloetapowej jest dopuszczalny za zgodą organizatora, jednak uczestnik nie zdobywa punktów do klasyfikacji oraz nie dostaje nagród za zajęte miejsce z wyjątkiem pierwszego etapu imprezy.

 

& 16. Nagrody i wyróżnienia na imprezie:

Zwycięzcy za minimum 3 pierwsze miejsca w kategoriach wiekowych otrzymują trofea sportowe: puchary lub medale bez prawa do nagród rzeczowych o większej wartości. Bony pieniężnych o określonej wartości uczestnicy otrzymują w pakietach startowych bez względu na zajęte miejsce w kategorii na zasadach akcji "Bony za starty" określonych w odrębnym regulaminie. Nagrody rzeczowe, upominki, gadżety organizator przekazuje uczestnikom według własnego uznania.

 

& 17. Nagrody i wyróżnienia w cyklu rocznym:

a) trofea sportowe za miejsca od 1 do 5 w każdej kategorii i rodzaju klasyfikacji indywidualnej

b) puchary dla najlepiej punktujących: kobiety i mężczyzny (Puchar Sylwestra Szmyda)

c) puchary dla 3 najlepszych drużyn w cyklu rocznym.

W przypadku równej ilości punktów o miejscu w klasyfikacji decyduje wiek zawodnika (młodszy ustępuje starszemu)

 

& 18. Obowiązki uczestnika imprezy

Każdy z uczestników imprezy zobowiązany jest do:

- przestrzegania regulaminu imprezy

- zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

- realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatora imprezy

- jazdy w zapiętym kasku na całym dystansie

- pokonania wyznaczonej przez organizatora trasy

- nie śmiecenia na trasie wyścigu poza wyznaczonymi strefami na bufetach

 

& 19. Pomoc na trasie

1. Decyzja o dopuszczeniu ewentualnej pomocy na trasie należy do organizatora danej imprezy.

2.Organizator ma prawo dopuścić pojazdy serwisowe do jazdy na trasie zawodów na zasadach przez siebie ustalonych. Zaleca się wprowadzenie opłaty i specjalne oznakowanie pojazdów tak, aby były widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

3.W przypadku dopuszczenia pomocy technicznej na imprezie możliwe jest przeprowadzenie naprawy lub wymiany sprzętu.

4.Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się zawodnika na poboczu lub skraju drogi.

5.Podawanie napojów/posiłków przez pojazdy/osoby dopuszczone przez organizatora jest możliwe tylko, gdy uczestnik imprezy jedzie sam lub gdy znajduje się na końcu grupy (peletonu) w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom.

6.Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, która bezpośrednio wpływa na wynik sportowy danego zawodnika lub negatywnie wpływa na wynik innego zawodnika jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.

 

& 20. Zarządzanie

1.Koordynatorem cyklu jest ROAD MARATON TEAM działający przy Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Rowerowych CYCLO PARTNER w Istebnej, kontakt e-mail: wiesiek@roadmaraton.pl

2. Koordynator ustala i zatwierdza kalendarz imprez na dany sezon.

3. Koordynator cyklu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne działania i decyzje organizatorów poszczególnych imprez mogące być w sprzeczności z przyjętymi zasadami ROAD MARATON.

4. Koordynator administruje stronę roadmaraton.pl, na której publikuje informacje dotyczące całego cyklu: zasady, kalendarz, regulaminy, aktualności, komunikaty itp.

5. Koordynator cyklu w porozumieniu z organizatorami rozpatruje wnioski o usunięcie z cyklu uczestnika. Usunięcie z cyklu powoduje obniżenie rezultatów drużyny o punkty uczestnika, jeśli były do tej klasyfikacji uprzednio zaliczane.

6. Koordynator ma prawo do zmiany zapisów regulaminu mając na uwadze dobro cyklu i jego uczestników.

Sylwester Szmyd