LUBELSKA VUELTA 2015


 

1.Cel zawodów
1. Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej na obszarze  Województwa Lubelskiego

2. Promowanie regionalnych tras rowerowych i miejscowości turystycznych przez które przebiegają trasy zawodów.

3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji.

4. Wyłonienie najlepszych zawodników w trzeciej edycji wieloetapowego, wyścigu szosowego rozgrywanego w Polsce, .

 2. Nazwa imprezy

wieloetapowy wyścig kolarski - „LUBELSKA VUELTA”
w ramach cyklu Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON

3. Organizatorzy
 Organizacja : + 48 784 826 143, e-mail: wlodzimierzoberda@wp.pl

 Zapisy : + 48 501 389 469, www.pomiaryczasu.pl/lubelskavuelta

 Opłaty :PARCZEWSKA GRUPA ROWEROWA Numer rachunku bankowego: 29 2030 0045 1110 0000 0236 5510 Bank BGŻ. S.A.

Tytuł wpłaty: nazwa imprezy,  imię i nazwisko raz miejscowość zawodnika

 Współorganizator – URZĄD MIASTA PARCZEW

                                 - NADLEŚNICTWO PARCZEW

                                 - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. LUBELSKIEGO

 Oficjalna strona internetowa:http://www.lubelskavuelta.pl

4. Termin imprezy

05-07.06. 2015 roku.

5. Etapy
Etap I, 05.06.2015 PROLOG indywidualna jazda na czas, dystans 7,0km ( z nawrotem)
Etap II, 05.06.2015  dystans, ok.101 lub 50,5 km-w kategoriach- 1 lub 2 rundy
Etap III, 06.06.2015 dystans ok. 86 km- w kategoriach w kategoriach                                                   Etap IV 07.06.2015 indywidualna jazda na czas, dystans 13,5km ( jazda w jedną stronę)

Trasa:                                                                                                                                                                 Etap I

START/ Żmiarki – Wola Przewłocka (NAWRÓT) - Żmiarki/ META

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vxqqsmsndjesvuts

 Etap II

START/Parczew -Uhnin-Ostrów Lubelski – Tyśmienica -Parczew/Meta

 (RUNDA – 50,5km x2 dla kat. A,  B, C, D lub x1 dla kat. M,  E, K1 ,K2

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tedvutlypnikueoj

 Etap  III

START/ Parczew, al Jana pawła II- al. Zwycięstwa– ul. Kościelna – Debowa Kłoda – Przewłoka – Wisznice – Rososz – Romaszki – Woroniec – Brzozowy Kat – Komarówka Podl. - Rudno -Parczew, ul. 1-go Maja – ul. 11-go Listopada – ul. Warszawska /META

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gvrbuvoeizfog

Etap IV

 START/ droga zakładowa Lasów Państwowych, Leśnictwo Pohulanka – Białka/META

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mskcugkuenpgdmzs

6. Warunki uczestnictwa

W wyścigu maja prawo startu zarówno zawodnicy licencjonowani jak i nielicencjonowani.           Uczestnikiem wieloetapowego wyścigu kolarskiego - „LUBELSKA VUELTA” będzie osoba, która spełni następujące warunki:                                                                                                            Prawo startu w cyklu mają osoby powyżej 15 roku życia, bez względu na płeć, obywatelstwo, przynależność klubową, posiadane licencje itp.,                                                                          które dokonają rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej: www.lubelska vuelta.pl lub  www.pomiaryczasu.pl i zastosują się do regulaminu imprezy.

Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Rowerowych „CYCLO PARTNER” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz .U. Nr 133, poz.883).

2. Dokona opłaty rejestracyjnej oraz  startowej w  terminie przewidzianym w regulaminie zawodów.

Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.
3. Podpisze listę startową przed rozpoczęciem zawodów.
4. Prawo do startu w wieloetapowym wyścigu kolarskim - „LUBELSKA VUELTA” mają osoby, które ukończyły 15 lat.
5. Osoby, które w dniu imprezy nie ukończyły 15 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego, wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej organizatora lub w biurze zawodów. Zawodnicy poniżej 15-go roku życia nie mają prawa startu w wyścigu.
6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia według wzoru udostępnionego przez imprezą w biurze zawodów.
7. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
8. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie każdego z etapów w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.
9. Każdy uczestnik musi posiadać  numer startowy na kierownicy.Brak numeru, jego zagięcie lub zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.                                                  10. Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania każdego z etapów wyścigu. Przez dozwoloną pomoc techniczną rozumie się pomoc udzieloną wyłącznie przez organizatora i innych uczestników maratonu. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.                                                                                    11. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy.


7. Kategorie wiekowe
Mężczyźni:

M: 15 → 18     (urodzeni 1997-2000)

A: 19 → 29      (urodzeni 1986-1996)

B: 30 → 39      (urodzeni 1976-1985)

C: 40 → 49      (urodzeni 1966-1975)

D: 50 → 59      (urodzeni 1956-1965)

E: 60 →           (urodzeni 1955 i starsi)

Kobiety:

K1: 15 → 35     (urodzone 1980 i młodsze)

K2: 36 →          (urodzone 1979 i starsze)

W przypadku, jeśli wystartuje mniej niż 10 zawodniczek, wszystkie zostaną sklasyfikowane w Kategorii OPEN.

8. Pakiet startowy

Potwierdzeniem zgłoszenia jest wniesienie opłaty rejestracyjnej w kwocie 20zł na konto organizatora.

Opłata rejestracyjna zostanie zaliczona na poczet startowego, nie jest jednakże zwrotna.

Startowe  do dnia 31.05.2015  -   180 zł, pomniejszone o 20zł / opłata rejestracyjna/

Opłata za niepełny cykl startowy: I etap  – 30zł; IV etap  - 30zł

                                                                           II etap  - 60zł;  III etap  - 60zł

 Startowe po 31.05. 2015 wynosi 220zł, pomniejszone o 20zl/ opłata rejestracyjna/

Opłata za niepełny cykl startowy: I etap  – 40zł;    IV etap  - 40zł

                                                                            II etap  -  70zł;    III etap  -  70zł

zgłoszenia  do 03 czerwca 2015

 Po dokonaniu wszystkich formalności związanych z rejestracją on-line należy przesłać przelewem bankowym  kwotę wpisowego na konto bankowe organizatora zgodnie z podanym powyżej cennikiem. Wpisowe należy wpłacać wyłącznie na konto organizatora.


W przypadku rezygnacji z udziału w wyścigu po 3.06.2015, organizator nie zwraca opłaty startowej.

Pakiet startowy:                                                                                                                                                pełne oznakowanie trasy każdego etapu,                                                                                          zamknięty ruch drogowy podczas jazdy na czas,                                                                                ograniczony ruch drogowy na etapach dystansowych                                                                          numer startowy Z CHIPEM- elektroniczny pomiar czasu                                                                      pełne zabezpieczenie medyczne imprezy,                                                                                        dostęp do bufetów regeneracyjnych na trasie etapów dystansowych,                                                    dostęp do bufetu regeneracyjnego na zakończenie każdego dnia zawodów,                                            wyniki poszczególnych etapów SMS-em,


9. Zasady rozgrywania wyścigu
1. Wieloetapowy wyścig kolarski - „LUBELSKA VUELTA” rozegrany zostanie zgodnie z regulaminem Road Maraton i niniejszym regulaminem.
2. We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie będzie decydowała Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem - „LUBELSKA VUELTA”
3. Prawo startu w zawodach mają indywidualni zawodnicy oraz drużyny klubowe.
4. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach w klasyfikacji generalnej zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym łącznym czasie pokonają trasę 4 etapów „LUBELSKA VUELTA”
5. Zwycięzcami poszczególnych etapów zostaną zawodnicy, którzy pokonają w najkrótszym czasie trasę danego etapu.
6. Do startu w wyścigu będą dopuszczone tylko rowery szosowe w dobrym stanie technicznym. Za stan roweru podczas wyścigu odpowiada uczestnik.

7. Na etapie indywidualnej jazdy na czas dopuszcza się stosowanie rowerów specjalistycznych, z kierownicą czasową oraz kołami.
8. PROGRAM:
Biuro zawodów czynne będzie w pierwszym dniu zawodów w godzinach 8.00 – 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta w Parczewie ul. Warszawska 24 oraz na godzinę przed startem w pozostałe dni. Będą wydawane jedynie numery startowe.

Odprawa techniczna – 30 minut przed godziną startu dla każdego etapu.
Start: Zależnie od liczby uczestników, warunków organizacyjnych i bezpieczeństwa start odbywać się będzie według kategorii wiekowych. Dopuszcza się możliwość łączenia na starcie kategorii wiekowych z małą liczbą zawodników.
etap 1 – 05.06.205 (piątek) – godz. 11.00
etap 2 – 05.06.2015 (piątek) – godz. 16.00                                                                              etap 3 -  06.06.2015 (sobota) – godz. 12.00
etap 4 – 07.06.2015 (niedziela) – godz.10.00
9. Limit wjazdu na metę etapów dystansowych to 4 godziny od startu.
10. Zawodnicy nie mieszczący się w limicie czasu mogą kontynuować wyścig, ale nie będą brani pod uwagę w klasyfikacjach. W sytuacjach wyjątkowych Organizator dopuszcza możliwość sklasyfikowania zawodnika, który nie zmieścił się w limicie czasu po złożeniu odpowiedniego wniosku.
11. Trasa będzie oznakowana na asfalcie, na czas etapów dystansowych zabezpieczona przez policje, strażaków OSP  oraz zapory drogowe.
12. Na trasie etapów dystansowych będą znajdowały się „bufety kolarskie”. Strefa bufetu będzie oznakowana za pomocą tabliczek z napisem „bufet”                                                                                      13. Start do  I etapu - PROLOGU -  indywidualnej jazdy na czas w odstępach co 30 sek. Kolejność startu w poszczególnych kategoriach w prologu określi Organizator na podstawie kolejności zgłoszeń.        Kolejność startu na IV etapie indywidualnej jazdy na czas będzie odwrotna do zajmowanego miejsca w klasyfikacji OPEN. Odstępy czasowe 1 minuta. Dla 30 najlepszych odstępy czasowe 2 minuty.               14. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w obrębie widoczności drogi w sposób nieutrudniający jazdy innym zawodnikom.              15. Podczas zawodów, Zawodnicy poza głównym peletonem, zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz jazdy w zapiętym kasku sztywnym.


10. Klasyfikacja indywidualna

Zwycięzcą klasyfikacji generalnej zostanie zawodnik, który pokona trasę 4 etapów w najkrótszym czasie łącznym. W przypadku uzyskania identycznego łącznego czasu przez dwóch lub więcej zawodników o zwycięstwie w klasyfikacji generalnej decyduje mniejsza suma setnych sekundy z prologu i jazdy ind. na czas, gdy i ta będzie równa decyduje mniejsza suma miejsc na etapach . Po każdym etapie wyłoniony zostanie lider tj. zawodnik prowadzący w klasyfikacji generalnej. W przypadku uzyskania identycznego łącznego czasu przez dwóch lub więcej zawodników liderem zostaje zawodnik, który będzie miał mniejsze setne sekundy z prologu jeśli te będą równe to mniejsza suma miejsc po etapie, jeśli i ta równa to lepsze miejsce na ostatnim rozegranym etapie.

11.Klasyfikacja drużynowa                                                                                  

 Klasyfikacja drużynowa nie będzie prowadzona.

12. Nagrody
Na poszczególnych etapach 6 najlepszym zawodnikom w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone trofea sportowe.
W klasyfikacji generalnej „LUBELSKA VUELTA” 6 najlepszym zawodnikom w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone trofea sportowe.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe.
Wszyscy nagradzani zawodnicy mają obowiązek uczestniczenia w ceremonii dekoracji po zakończeniu każdego z etapów oraz w trakcie finałowej ceremonii dekoracji. W przypadku nieuczestniczenia zawodnika w ceremoniach dekoracji nagrody przepadają na rzecz Organizatora.

Nagrody sponsorów będą rozlosowane wśród wszystkich uczestników, którzy wystartowali i ukończyli 4 etapy.

13. Kary
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie, żółta kartka
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja, czerwona kartka
W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

14. Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu
Zawodnicy wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania „LUBELSKA VUELTA”  nie zależnie od przyczyny wycofania się zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora przed rozpoczęciem lub po zakończeniu etapu i zdanie numeru startowego..
W przypadku wycofania się zawodnika w trakcie trwania etapu, fakt ten należy zgłosić, dzwoniąc pod numer telefonu podany w dniu startu, celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

15. Obowiązkowe wyposażenie zawodnika
 podstawowe narzędzia do naprawy roweru,
 zapasowa dętka,
 pompka.


16. Zalecane wyposażenie zawodnika
LUBELSKA VUELTA jest wyścigiem etapowym, w którym uczestnicy podążają według wyznaczonej trasy. Zalecamy, by każdy uczestnik posiadał licznik kilometrów oraz telefon komórkowy.

17. Ruch drogowy

1. Wyścig będzie rozgrywany przy ograniczonym ruchu pojazdów na czas przejazdu zawodników.
2. Etapy jazdy indywidualnej na czas będą rozegrane przy całkowicie zamkniętym ruchu drogowym.3. Zawodnicy pozostający za peletonem (główną grupą) zobowiązanisą do jazdy zgodnie z Przepisami Ruchu drogowego.                                                                                                                              4. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych wszystkich kategorii zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce.                                                                                   5. Uczestnicy LUBELSKA VUELTA muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg imprezy jest:  Włodzimierz Oberda, Tel. 784826143

Osoba odpowiedzialna za osobowe zabezpieczenie trasy - Wiesław Nowak,  Tel. 608647315

7. Warunkiem uczestnictwa w LUBELSKA VUELTA jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów regulaminu imprezy, zwłaszcza dotyczących ruchu drogowego.

18. Protesty

Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 PLN. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

19. Informacje dodatkowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zawodów i szczególną troskę o środowisko naturalne.W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.


Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

Najbliższy etap

Sponsor tytularny

logo_kolor_dodatkowe_1311

Sponsor główny

activlab_sport_650runbike-logo_700

Sponsorzy

 
 rtr_875
 
  logo_569

Współpraca

logo_157

logo-trzymajkolohd_2500logo_spac_120
 
 
hghg_166
 
 
Pro-Cycling
 
VitaminShop
 
 male_do_www_921
 
 blogrowerowy_800x560_801_01

 

 

Sylwester Szmyd -przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie 2015 zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!