Regulamin

REGULAMIN Ujsoły Road Trophy

16-17-18.08.2024

 

1. Cel zawodów

1. Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej na obszarze Beskidów, a zwłaszcza gminy Ujsoły i okolic.
2. Promowanie górskich tras rowerowych w Ujsołach i okolicach.
3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji.
4. Wyłonienie najlepszych zawodników etapowego maratonu szosowego rozgrywanego w ramach ogólnopolskiego cyklu imprez dla amatorów Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton.

2. Nazwa imprezy
Ujsoły Road Trophy - etapowy maraton szosowy w ramach cyklu Dobre Sklepy Rowerowe ROAD Maraton

3. Organizatorzy:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Rowerowych Cyclo Partner

Istebna 236

43-470 Istebna

Kontakt: Wiesław Legierski; e-mail: wiesiek@roadmaraton.pl
Strona internetowa: www.roadmaraton.pl
oraz

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach

ul. Bystra 1;34-371 Ujsoły

 

4. PROGRAM:

16.08.2024 (piątek)

godz. 14:00 - 16:00 - biuro zawodów amfiteatr Ujsoły - odbiór pakietów startowych

godz. 17:00 – START amfiteatr Ujsoły

17.08.2024 (sobota)

godz. 11:00 – START amfiteatr Ujsoły

18.08.2024 (niedziela)

godz. 9:30 – START amfiteatr Ujsoły

godz. 14:00 – dekoracje generalki RT

godz. 15:00 - zakończenie

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.pomiaryczasu.pl w sposób prawidłowy i kompletny. W dniu startu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).

4. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.

5. Osoby, które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów.

6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportowej jazdy rowerem przed odbiorem numeru startowego.

7. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.

8. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.

9. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numery startowe wydane w biurze zawodów. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.

18. Osoby poniżej 18 lat bezwzględnie posiadać powinny kartę rowerową.

 

6. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

1. W dniu zawodów organizator nie przyjmuje zgłoszeń. Płatności wyłącznie on-line podczas procesu rejestracji (e-przelew dotpay): www.pomiaryczasu.pl

2. Limit uczestników wynosi 100 osób. O miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpłat.

3. Indywidualna opłata startowa wynosi 350 zł płatne e-przelewem w terminie do 7 dni przed zawodami lub 400 zł płatne e-przelewem w terminie późniejszym. 

4. Opłata startowa wniesiona po pierwszym terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.

5. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 50% wysokości wpisowego, ale tylko w uzasadnionym przypadku, o którym należy poinformować organizatora e-mailem biuro@pomiaryczasu.pl w terminie do 7 dni przed zawodami.

6. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca wpisowego.


7. KATEGORIE WIEKOWE: zgodne z zasadami cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton w sezonie 2024.

 

8. Pakiet startowy

- numer startowy z chipem na sztycę podsiodłową
- oznakowana trasa maratonu
- elektroniczny pomiar czasu
- opieka medyczna i ratownicza
- bufety na trasie: napoje izotoniczne i regeneracyjne, woda, owoce, słodycze itp.
- ciepły posiłek regeneracyjny na mecie (wydawany przy zwrocie numeru startowego)
- podstawowy serwis techniczny 
- trofea sportowe dla minimum 5 pierwszych miejsc w generalce w każdej kategorii wiekowej
- galeria fotografii on-line

- koszulka pamiątkowa Road Maraton

 

9. DYSTANSE:

Etap 1 czasówka - 16.08.2024 ok. 7 km

Etap 2 maraton - 17.08.2024 ok. 74 km

Etap 3 maraton - 18.08.2024 ok. 70 km

Ostateczna długość i przebieg tras z ważnych przyczyn może ulec zmianie, co zostanie wtedy podane w komunikacie na stronie internetowej oraz na odprawie technicznej przed startem.


10. KLASYFIKACJE
Zwycięzcą klasyfikacji generalnej zostanie zawodnik, który pokona trasę wszystkich etapów ROAD Trophy i zdobędzie największą liczbę punktów.

Sposób naliczania punktów:

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

1

100

21

39

2

90

22

38

3

84

23

37

4

78

24

36

5

75

25

35

6

72

26

34

7

69

27

33

8

66

28

32

9

63

29

31

10

60

30

30

11

58

31

29

12

56

32

28

13

54

33

27

14

52

34

26

15

50

35

25

16

48

36

24

17

46

37

23

18

44

38

22

19

42

39

21

20

40

40 i więcej

20

 

W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów przez dwóch lub więcej zawodników o zwycięstwie w klasyfikacji generalnej decyduje wyższe miejsce uzyskane w ostatnim etapie, po którym będzie ogłoszona klasyfikacja generalna


11. ORGANIZACJA I RUCH DROGOWY:
1. Maraton będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym na całej trasie za wyjątkiem odcinka startowego, a ruch na nich odbędzie się zgodnie z przepisami kodeksu ruchu drogowego.
2. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do poruszania się zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego na całej maratonu. Uczestnik, który nie dostosuje się do przepisów może zostać ukarany przez Policję, co jest równoznaczne z dyskwalifikacją przez organizatora.
3. W Polsce, Republice Czeskiej i Republice Słowacji obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych wszystkich kategorii zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym kraju.
4. Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg imprezy jest Wiesław Legierski, tel. kom. +48 607 117 424.
6. Warunkiem uczestnictwa w maratonie jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów regulaminu imprezy, zwłaszcza dotyczących ruchu drogowego.

7. Zawodnicy wyruszają na trasę każdego etapu ze startu wspólnego, chyba że liczba zawodników przekroczy dopuszczalną pojemność odcinka startowego – w tej sytuacji organizator zastrzega sobie prawo do organizacji startu w grupach startowych połączonych kategorii wiekowych. Po przejechaniu odcinka startowego w charakterze honorowym zawodnicy zobowiązani są do poruszania w grupach nie większych niż 15-osobowe przemieszczających się w odstępach nie mniejszych niż 200 m zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego.
Limit wjazdu na metę zostanie podany na odprawie technicznej przed startem do każdego etapu.
Zawodnicy nie mieszczący się w limicie czasu mogą kontynuować wyścig, ale nie będą korzystali ze wsparcia technicznego.
Trasa będzie oznakowana, obstawiona przez sędziów i obsługę techniczną.
Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie min. jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
Na trasie etapów ROAD Trophy będą znajdowały się punkty żywieniowe.
Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w obrębie widoczności w sposób nieutrudniający jazdy innym zawodnikom.
Podczas maratonu, zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

12. NAGRODY:

Puchary za miejsca od 1 do 5 we wszystkich kategoriach wiekowych za generalkę.
Bony ufundowane przez Dobre Sklepy Rowerowe.
Realizacja Bonów następuje poprzez wykorzystanie usługi „Realizuj swój bon” na stronie http://www.dobresklepyrowerowe.pl i zgodnie z zasadami ustalonymi w jej Regulaminie.

 

13. KARY:

Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja.
Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
- łamanie zasad ruchu drogowego,
- nie używanie sztywnych kasków,
- nadmierne śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą do 100 m za każdym bufetem regeneracyjnym),
- nieposzanowanie środowiska naturalnego,
- braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
- nieprzestrzeganie zasad fair play,
- niesportowe zachowanie,
- pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,
W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

14. WYCOFANIE ZAWODNIKA:
Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania maratonu, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora na tel. nr +48 607 117 424.
W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania ratownicze lub poszukiwawcze, wszystkie koszty ewentualnej akcji pokrywa dany zawodnik.
W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

15. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE:
Odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczną na całej trasie spoczywa na uczestniku imprezy.
Obowiązkowe wyposażenie uczestnika:
- kask sztywny
- zapasowa dętka + pompka
- dokument tożsamości
Wyposażenie zalecane:
- narzędzia do naprawy roweru
- telefon komórkowy
- licznik kilometrów/GPS

16. POMOC NA TRASIE:
1. Opłata za dopuszczenie pojazdu serwisowego do jazdy i pomocy uczestnikom maratonu na trasie wynosi 200 zł - płatne w Biurze Zawodów.
2. Dopuszczone przez organizatora pojazdy mają obowiązek korzystania ze specjalnego oznakowania pomocniczego dostarczonego przez Organizatora.
3. W ramach pomocy technicznej możliwe jest przeprowadzenie napraw lub wymiana uszkodzonego sprzętu.
4. Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się zawodnika na poboczu lub skraju drogi.

5. Podawanie napojów/posiłków przez pojazdy/osoby dopuszczone przez organizatora jest możliwe tylko, gdy uczestnik imprezy jedzie sam lub gdy znajduje się na końcu grupy (peletonu) w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom.

6. Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub która bezpośrednio wpływa na wynik sportowy danego zawodnika jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.
7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie z udziałem zawodników, pojazdów serwisowych czy innych uczestników ruchu drogowego.

17. PROTESTY:
1. Protesty do Sędziego Głównego należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

18. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:
1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych i metalowych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
2. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

19. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
4. Na trasie zawodów występują strome podjazdy, niebezpieczne zakręty i strome zjazdy.
5. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania maratonu i innych “sił wyższych”.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany jej terminu w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych powszechnie uznawanych za działanie "siły wyższej".
7. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy akceptuje wszystkie warunki regulaminu imprezy oraz regulaminu cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie przygotowawczym w celu zapewnienia właściwej realizacji maratonu, zgodnie z oczekiwaniami uczestników i uwarunkowaniami zewnętrznymi.

Sylwester Szmyd