Regulamin

CELE:

  1. Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej.
  2. Promowanie tras i regionów atrakcyjnych turystycznie i sportowo w okolicach Wisły i Istebnej.
  3. Propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia i rekreacji.
  4. Wyłonienie najlepszych zawodników rywalizujących w danej edycji cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton


TERMIN I MIEJSCE:

15.07.2023 (sobota) –  wyścig ze startu wspólnego

Biuro zawodów, start: przy boisku Orlik w Istebnej (dawne Gimnazjum)

PROGRAM:

09:00 – 10:30 – biuro zawodów

10:45 – odprawa techniczna

11:00 - START

13:00 – 14:00 dekoracje, zakończenie

 

ORGANIZATOR:

SWIR Cyclo Partner

e-mail: wiesiek@roadmaraton.pl

Oficjalna strona internetowa: www.roadmaraton.pl


WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.pomiaryczasu.pl w sposób prawidłowy i kompletny.
W dniu startu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).

4. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.

5. Osoby, które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów.

6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportowej jazdy rowerem przed odbiorem numeru startowego.

7. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.

8. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.

9. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numery startowe wydane w biurze zawodów. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.

18. Osoby poniżej 18 lat bezwzględnie posiadać powinny kartę rowerową.

 

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

 

1. Zgłoszenia do Accent Gravel Race na stronie https://www.pomiaryczasu.pl/registration/road_maraton___2__accent_gravel_race/ 

2. Wpisowego nie pobiera się, oobowiązują tzw. wolne datki do skarbonki w biurze zawodów w dniu startu.

3. W celu potwierdzenia udziału w zawodach Accent Gravel Race należy po rejesteacji wykonać e-przelew symbolicznej kwoty wynoszącej 1 zł brutto (słownie: jeden złotych) co pozwoli na sporządzenie listy startowej.

 

 

ŚWIADCZENIA:

- trofea sportowe za zajęcia miejsc od 1 do 3  w każdej kategorii wiekowej

- bogaty pakiet startowy Accent

- numer startowy z 2 chipami na sztycę

- oznakowana trasa

- elektroniczny pomiar czasu, wyniki live

- posiłek regeneracyjny na mecie (wydawany przy zwrocie chipa/numeru)

- podstawowy serwis techniczny

- galeria fotografii on-line

 

TRASA:

https://ridewithgps.com/routes/38966078

Dystans: pętla 21,5 km x 2 = 43 km 

 

KATEGORIE: zgodnie z zasadami cyklu na rok 2023

 

KLASYFIKACJE:

1. Klasyfikacja indywidualna GRAVEL prowadzona jest dla każdej kategorii wiekowej bez względu na ilość uczestników.

2. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają określony dla danej kategorii dystans.

3. Klasyfikacja MTB oraz E-BIKE prowadzona jest bez podziału na kategorie wiekowe, czyli OPEN.

 

NAGRODY:

Trofea sportowe za miejsca od 1 do 3 we wszystkich kategoriach wiekowych.
Bony do wymiany na akcesoria rowerowe w sieci sklepów Dobre Sklepy Rowerowe będą rozdysponowane zgodnie z programem lojalnościowym sponsora. Realizacja Bonów następuje poprzez wykorzystanie usługi „Realizuj swój bon” na stronie http://www.dobresklepyrowerowe.pl i zgodnie z zasadami ustalonymi w jej Regulaminie.

 

KARY:
Organizator w porozumieniu z ekipą sędziowską może zasądzić następujące kary:

1. Upomnienie

2. Kara czasowa

3. Dyskwalifikacja

Zawodnik może zostać ukarany za:

- łamanie zasad ruchu drogowego,

- nie używanie sztywnych kasków,

- nadmierne śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą do 100 m za każdym bufetem regeneracyjnym),

- nieposzanowanie środowiska naturalnego,

- braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,

- nieprzestrzeganie zasad fair play,

- niesportowe zachowanie,

- pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,

W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

 

WYCOFANIE ZAWODNIKA:

Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania maratonu, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie kierownika zawodów na tel. nr +48 607 117 424.

W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu,

zostaną podjęte działania ratownicze lub poszukiwawcze, wszystkie koszty ewentualnej akcji pokrywa dany zawodnik.

W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE:

Odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczną na całej trasie spoczywa na uczestniku imprezy.

Obowiązkowe wyposażenie uczestnika:

- kask sztywny

- zapasowa dętka + pompka

- dokument tożsamości

Wyposażenie zalecane:

- narzędzia do naprawy roweru

- telefon komórkowy

- licznik kilometrów/GPS


POMOC NA TRASIE:

1. Dopuszczenie pojazdu serwisowego do jazdy i pomocy uczestnikom na trasie wymaga zgody kierownika zawodów przed startem.

2. Dopuszczone przez organizatora pojazdy mają obowiązek korzystania ze specjalnego oznakowania pomocniczego dostarczonego przez Organizatora.

3. W ramach pomocy technicznej możliwe jest przeprowadzenie napraw lub wymiana uszkodzonego sprzętu.

4. Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się zawodnika na poboczu lub skraju drogi.

5. Podawanie napojów/posiłków przez pojazdy/osoby dopuszczone przez organizatora jest możliwe tylko, gdy uczestnik imprezy jedzie sam lub gdy znajduje się na końcu grupy (peletonu) w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom.

6. Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub która bezpośrednio wpływa na wynik sportowy danego zawodnika jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.

7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie z udziałem zawodników, pojazdów serwisowych czy innych uczestników ruchu drogowego.

PROTESTY:
1. Protesty do Sędziego Głównego należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.

2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.

3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.


OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych i metalowych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
2. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

RUCH DROGOWY:

1. Impreza odbywać się będzie z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny.

2. Ruch uczestników maratonu na odcinku startowym ma charakter przejazdu honorowego w uporządkowanej kolumnie eskortowanej przez policję i organizatora. Obowiązuje całkowity zakaz wyprzedzania pojazdów pilotujących maraton.

3. Uczestnik, który nie dostosuje się do poleceń służb zabezpieczających zostanie ukarany przez Policję mandatem, co jest równoznaczne z dyskwalifikacją przez organizatora.

4. Zawodnicy mają obowiązek do stosowania się do poleceń służby porządkowej, a po wykluczeniu z grupy – peletonu zawodnicy na drogach publicznych wszystkich kategorii zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym kraju.

5. Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności np. nagłego pojawienia się innych pojazdów, które nie zastosowały się do poleceń policji. Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności np. nagłego pojawienia się innych pojazdów, które nie zastosowały się do poleceń policji. Po przejechaniu kolumny wyścigu (czołówka + grupa zasadnicza) na trasie zostanie dopuszczony ruch samochodowy, który odbywać się będzie zgodnie z kierunkiem wyścigu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

7. Warunkiem uczestnictwa w maratonie jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów regulaminu imprezy.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

4. Na trasie zawodów występują strome podjazdy, niebezpieczne zakręty i strome zjazdy.

5. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski

żywiołowej obejmujących teren rozgrywania maratonu i innych “sił wyższych”.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany jej terminu w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych powszechnie uznawanych za działanie "siły wyższej".

7. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy akceptuje wszystkie warunki regulaminu imprezy oraz regulaminu cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie przygotowawczym w celu zapewnienia właściwej realizacji maratonu, zgodnie z oczekiwaniami uczestników i uwarunkowaniami zewnętrznymi.

Sylwester Szmyd