Regulamin

1. Cel zawodów

1. Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej na obszarze Beskidów i pogranicza polsko- czesko- słowackiego.
2. Promowanie regionalnych górskich szlaków i miejscowości turystycznych przez które przebiegają trasy zawodów.
3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji.
4. Wyłonienie najlepszych zawodników etapowego maratonu szosowego rozgrywanego ma polsko-czesko-słowackim pograniczu.

2. Nazwa imprezy
Road Trophy - etapowy maraton szosowy w ramach cyklu Dobre Sklepy Rowerowe ROAD Maraton

3. Organizator
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Rowerowych „CYCLO PARTNER”
43 – 470 Istebna, Istebna 236
Kontakt: Wiesław Legierski; e-mail: wiesiek@roadmaraton.pl
Strona internetowa: www.roadmaraton.pl
Zapisy, wpisowe:

Bank Zachodni WBK 31 1090 2011 0000 0001 2326 5592

Kontakt w sprawie opłat: + 48 691 266 815; kontakt: dag@roadmaraton.pl

4. Termin imprezy
11-13.08.2018

5. Program:

11.08.2018 sobota

Etap 1 - start godz. 11:00 - PROLOG - CZASÓWKA - trasa do 5 km

Etap 2 - start godz. 15:00 - trasa polsko-czeska - ok 70 km 

12.08.2018 niedziela

Etap 3 – start godz. 11:00 - trasa polsko-słowacka - ok 110 km

Start: Istebna Zaolzie

Meta: Koczy Zamek

Dekoracje etapów 1-2-3 

13.08.2018 poniedziałek

Etap 4 – start godz. 9:00 – EPILOG - CZASÓWKA - trasa do 10 km

Start: Bukovec

Meta: Kubalonka

Ostateczna długość i przebieg tras zostaną podane w komunikacie na stronie internetowej oraz na odprawie technicznej przed startem.

6. Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem Beskidy ROAD Trophy będzie osoba, która spełni następujące warunki:
1. Prześle na adres Organizatora wypełniony formularz elektroniczny www.pomiaryczasu.pl
Wypełniając kartę zgłoszeniową w formie elektronicznej uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Rowerowych „CYCLO PARTNER” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
2. Dokona opłaty startowej w przewidzianym w regulaminie terminie przelewem na konto organizatora.

3. Podpisze listę startową przed rozpoczęciem zawodów.
4. Prawo do startu w ROAD Trophy mają osoby, które ukończyły 18 lat, z uwzględnieniem punktu 5.
5. Osoby, które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej organizatora.
6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia według wzoru udostępnionego przed imprezą w biurze zawodów.
7. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy w zapiętym kasku sztywnym, na całej trasie maratonu. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.
8. Każdy uczestnik musi posiadać dwa numery startowe, jeden na kierownicy, a drugi przypięty na plecach. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.
9. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy.

7. KATEGORIE WIEKOWE: zgodne z zasadami cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton w sezonie 2018.

 

8. Pakiet startowy
- oznakowanie trasy każdego etapu,
- numer startowy z chipem do zwrotu na mecie końcowego etapu
- zabezpieczenie medyczne imprezy,
- elektroniczny pomiar czasu,
- dostęp do bufetów regeneracyjnych na trasie,
- dostęp do bufetu regeneracyjnego na mecie każdego etapu,
- mycie roweru,
- wyniki poszczególnych etapów

- ubezpieczenie NNW obowiązujące wyłącznie na terenie Polski

- koszulka FINISHERA

Opłata startowa wynosi:

- 300 zł do dnia 06.08.2018

- 400 zł do dnia 10.08.2018

Dla drużyn zgłoszonych do klasyfikacji generalnej cyklu kwota wpisowego po udzielonym rabacie wynosi 250 zł płatne w terminie do 31.07.2018 (decyduje data księgowania). Po tym terminie rabat nie obowiązuje.

Warunkiem udzielenia rabatu jest start w imprezie od 4 do 8 osób z drużyny uprzednio zgłoszonej do cyklu.

Uwaga: zgłoszenia i wpisowe tylko do dnia 10.08.2018

Po dokonaniu wszystkich formalności związanych z rejestracją on-line należy przesłać przelewem bankowym kwotę wpisowego na konto bankowe organizatora zgodnie z podanym powyżej cennikiem. Wpisowe należy wpłacać wyłącznie na konto organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w wyścigu po 31.07.2018 r. organizator nie zwraca opłaty startowej.

9. Zasady rozgrywania wyścigu
1. Wyścig etapowy ROAD Trophy rozegrany zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zasadami cyklu Dobre Sklepy Rowerowe ROAD Maraton w danym roku.
2. We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie będzie decydowała Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem ROAD Trophy.
3. Prawo startu w zawodach mają zawodnicy indywidualni oraz drużyny zgłoszone w cyklu.
4. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach w klasyfikacji generalnej zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym łącznym czasie pokonają trasę wszystkich etapów ROAD Trophy.
5. Zwycięzcami poszczególnych etapów zostaną zawodnicy, którzy pokonają w najkrótszym czasie trasę danego etapu.
6. Do startu w wyścigu będą dopuszczone tylko rowery szosowe w dobrym stanie technicznym. Za stan roweru podczas wyścigu odpowiada uczestnik.
7. Podczas zawodów lekarz ROAD Trophy zastrzega sobie prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.

10. PROGRAM:

Biuro zawodów

Istebna Zaolzie (ośrodek sportowo-rekreacyjny) czynne

10.08.2018 (piątek) w godz. 18:00 – 21:00

11.08.2018 (sobota) w godz. 9:00 – 10:00

Odprawa techniczna – 15 minut przed startem do etapu

Zawodnicy wyruszają na trasę każdego etapu ze startu wspólnego, chyba że liczba zawodników przekroczy dopuszczalną pojemność odcinka startowego – w tej sytuacji organizator zastrzega sobie prawo do organizacji startu w grupach startowych połączonych kategorii wiekowych.

Po przejechaniu odcinka startowego w charakterze honorowym zawodnicy zobowiązani są do poruszania w grupach nie większych niż 15-osobowe przemieszczających się w odstępach nie mniejszych niż 200 m zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego.
Limit wjazdu na metę zostanie podany na odprawie technicznej przed startem do każdego etapu.
Zawodnicy nie mieszczący się w limicie czasu mogą kontynuować wyścig, ale nie będą brani pod uwagę w klasyfikacjach. W sytuacjach wyjątkowych Organizator dopuszcza możliwość sklasyfikowania zawodnika, który nie zmieścił się w limicie czasu po złożeniu odpowiedniego wniosku.
Trasa będzie oznakowana, obstawiona przez sędziów i obsługę techniczną.
Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie min. jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
Na trasie etapów ROAD Trophy będą znajdowały się punkty żywieniowe.
Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w obrębie widoczności w sposób nieutrudniający jazdy innym zawodnikom.
Podczas maratonu, zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

11. Klasyfikacja
Zwycięzcą klasyfikacji generalnej zostanie zawodnik, który pokona trasę wszystkich etapów ROAD Trophy w najkrótszym czasie łącznym. W przypadku uzyskania identycznego łącznego czasu przez dwóch lub więcej zawodników o zwycięstwie w klasyfikacji generalnej decyduje wyższe miejsce uzyskane w ostatnim etapie, po którym będzie ogłoszona klasyfikacja generalna. Po każdym etapie wyłoniony zostanie lider tj. zawodnik prowadzący w klasyfikacji generalnej. W przypadku uzyskania identycznego łącznego czasu przez dwóch lub więcej zawodników liderem zostaje zawodnik, który zajmie wyższe miejsce w ostatnim klasyfikowanym etapie.

12. Nagrody
Na poszczególnych etapach 3 najlepszym zawodnikom w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone medale.
W klasyfikacji generalnej ROAD Trophy 3 najlepszym zawodnikom w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone trofea sportowe.
Wszyscy nagradzani zawodnicy mają obowiązek uczestniczenia w ceremonii dekoracji po zakończeniu każdego z etapów oraz w trakcie finałowej ceremonii dekoracji.
Organizator rozdysponuje nagrody ufundowane przez Dobre Sklepy Rowerowe według zasad Cyklu na rok 2018.

 

13. Kary
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja.

Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
» nie używanie sztywnych kasków,
» nadmierne śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą 200 m za każdym bufetem regeneracyjnym),
» nieposzanowanie środowiska naturalnego,
» braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
» nieprzestrzeganie zasad fair play,
» niesportowe zachowanie,
» pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,
» łamanie zasad ruchu drogowego,

W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

14. Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu
Zawodnicy wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania ROAD Trophy, niezależnie od przyczyny wycofania się zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora lub sędziego zawodów.
W przypadku wycofania się zawodnika w trakcie trwania etapu, fakt ten należy zgłosić dzwoniąc pod numer telefonu + 48 607 117 424 celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

15. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE:

Całkowita odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczną na całej trasie spoczywa na uczestniku imprezy.

Obowiązkowe wyposażenie uczestnika:

- kask sztywny
- zapasowa dętka + pompka
- dokument tożsamości

Wyposażenie zalecane:
- narzędzia do naprawy roweru

- telefon komórkowy
- licznik kilometrów/GPS

16. POMOC NA TRASIE:

1. Opłata za dopuszczenie pojazdu serwisowego do jazdy i pomocy uczestnikom maratonu na trasie wynosi 100 zł - płatne w Biurze Zawodów.

2. Dopuszczone przez organizatora pojazdy mają obowiązek korzystania ze specjalnego oznakowania pomocniczego dostarczonego przez Organizatora.

3. W ramach pomocy technicznej możliwe jest przeprowadzenie napraw lub wymiana uszkodzonego sprzętu.

4. Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się zawodnika na poboczu lub skraju drogi.

5. Podawanie napojów/posiłków przez pojazdy/osoby dopuszczone przez organizatora jest możliwe tylko, gdy uczestnik imprezy jedzie sam lub gdy znajduje się na końcu grupy (peletonu) w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom.

6. Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub która bezpośrednio wpływa na wynik sportowy danego zawodnika jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.

7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie z udziałem zawodników, pojazdów serwisowych czy innych uczestników ruchu drogowego.


16. Ruch drogowy
1. Maraton rowerowy będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym na całej trasie za wyjątkiem odcinka startowego, a ruch na nich odbędzie się zgodnie z przepisami kodeksu ruchu drogowego.
2. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do poruszania się zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego na całej maratonu. Uczestnik, który nie dostosuje się do przepisów może zostać ukarany przez Policję, co jest równoznaczne z dyskwalifikacją przez organizatora.
3. W Polsce, Republice Czeskiej i Republice Słowacji obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych wszystkich kategorii zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym kraju.
4. Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg imprezy jest Wiesław Legierski, tel. kom. +48 607 117 424.
6. Warunkiem uczestnictwa w maratonie jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów regulaminu imprezy, zwłaszcza dotyczących ruchu drogowego.

17. Protesty

Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 PLN. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

18. Informacje dodatkowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".
Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

 

Istebna, 2018-06-21

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com