Regulamin

I. ORGANIZATORZY:

 

 1. Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Suszec zwany dalej wyścigiem, organizowany jest przez UKS „Krupiński” Suszec, tel: 662 017 146.
 2. I Współorganizatorem jest Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu - ul. Szkolna 130A, 43-267 Suszec. Tel.\fax. (32) 449-11-14.  
  1. II Współorganizatorem jest Fundacja Europejska Klinika Cukrzycy
   41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Budowlanych 11. tel. 32 308 77 77

 II. CEL WYŚCIGU:

 

 1. 1.                Promocja gminy Suszec i Powiatu Pszczyńskiego.
 2. 2.                Popularyzacja kolarstwa szosowego.
 3. 3.                Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży.
 4. 4.                Popularyzacja sportu wśród diabetyków.

 

III. TERMIN I MIEJSCE:

 

 1. Biuro wyścigu w dniu 16.09.2018 r. w godz. od 12.00 w miejscowości Suszec - biuro zawodów, start i meta przy
   ul. Wyzwolenia 11, zbiórka przy biurze zawodów.
 2. Wyścigi zostaną rozegrany na trasie okrężnej (runda  2200 m) dla młodzieży niezrzeszonej. Na trasie okrężnej (runda  5300 m), wyścig główny i młodzieżowi zawodnicy zrzeszeni.
 3. Odprawa techniczna młodzieżowych zawodników zrzeszonych o godzinie 13.30 w biurze zawodów.
 4. Start pierwszej kategorii o godzinie 13.00 
 5. Przewidywany czas zakończenia zawodów godz.18.00

 IV. UCZESTNICTWO I SPOSÓB ROZEGRANIA ZAWODÓW:

 1. Godziny startu i limity czasowe dla poszczególnych kategorii- zgodnie z programem.

2. Wyścigi zawodników licencjonowanych zostaną rozegrane w formie wyścigu szosowego w którym o kolejności będzie decydować miejsce zajęte na mecie.

3. W kategorie żak i żakini zawodnicy zostaną rozstawieni w dwóch grupach. Grupa A- prawo startu mają wszyscy zawodnicy tych kategorii. Grupa B – prawo startu mają tylko zawodnicy sklasyfikowani w Śląskim Związku Kolarskim powyżej 10 miejsca oraz zawodnicy z województwa śląskiego, którzy nie są sklasyfikowani (nie zdobyli punktów).

4. Uczestnicy startujący w kategoriach zawodników niezrzeszonych nie mogą brać udziału w kategoriach zawodników zrzeszonych.

V. ZGLOSZENIA:

Zgłoszenia do wyścigu należy dokonać:

 1. W kategoriach niezrzeszonych do rocznika 2006-  minimum 20 min przed rozpoczęciem poszczególnej kategorii. Biuro będzie otwarte od godziny 12:00 w Suszcu przy ul Wyzwolenia 11. Udział bezpłatny.
 2. W kategoriach zawodników zrzeszonych żak, żakini, młodzik, młodziczka, juniorka młodsza – zapisy przed rozpoczęciem wyścigu od godz. 13.00 do godz. 14.00 w biurze zawodów, które mieścić się będzie w Suszcu przy ul Wyzwolenia 11. W wyścigu prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy posiadający licencję lub legitymację szkółek kolarskich na 2018 rok oraz ważne badania lekarskie. Udział bezpłatny.
 3. Do wyścigu głównego - drogą elektroniczną do
  10 września 2018 r. na stronie http://www.pomiaryczasu.pl/.
 4. a. Wpisowe – 20 zł. płatność przelewem na GOS Suszec nr konta:

13 8456 1019 2002 0044 6332 0001

W tytule przelewu należy wpisać: „imię i nazwisko – Wyścig Kolarski Suszec 2018” .

 1. b.                Ze względów bezpieczeństwa ilość zawodników wyścigu głównego zostaje  ograniczona do 140 osób– decyduje kolejność wpłat.
 2. c.                 Uczestnicy, którzy w dniu 10 września 2018 r. nie będą mieli opłaconego wpisowego zostaną wykreśleni z listy, na stronie pomiaryczasu.pl, a w ich miejsce będą mogły wejść ewentualni inni chętni.
 3. d.                Do wyścigu głównego, po 10 września– jeżeli będą wolne miejsca zapisy będą prowadzone w GOS Suszec tel. 32 449-11-14 w pon.-pt. godz. 7.00-15.00, płatność zapisanych po 11 września należy uregulować w dniu zawodów w biurze zawodów, gotówką – 40 zł.

 

 1. Wszystkie kategorie „Wkręćmy się w cukrzycę” - drogą elektroniczną do 15 września 2018 r. na stronie http://www.pomiaryczasu.pl/.

VI. NAGRODY

 

 1. 1.                W kategoriach dzieci i młodzieży niezrzeszonej, dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. dla miejsca 1-3 oraz pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników.
 2. 2.                W kategoriach zawodników zrzeszonych żak, żakini, młodzik, młodziczka, juniorka młodsza- drobne nagrody rzeczowe dla miejsca 1-5 oraz dyplomy dla miejsc 1-10.
 3. 3.                W kategoriach wyścigu głównego puchar 1 miejsce medale i dyplomy- miejsca 1-3. Nagrody w formie bonów podarunkowych zostaną ufundowane i pozostają w gestii I Współorganizatora Wyścigu Kolarskiego.
 4. 4.                W każdej kategorii za zajęcie 1 miejsca pamiątkowy puchar.
 5. 5.                W kategoriach „Wkręćmy się w cukrzycę”, nagrody dla uczestników zostaną ufundowane i pozostają w gestii II Współorganizatora Wyścigu Kolarskiego.
 6. 6.                We wszystkich kategoriach zawodnik po odbiór nagrody zobowiązany jest zgłosić się osobiście.


VII. KARY

 

 1. 1.                W stosunku do zawodników i osób towarzyszących wykraczających poza Regulamin Sportowy i porządkowy wyścigu, stosowane będą kary określone przepisami PZKol.

 

 

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, dzieci startujące w kategorii amator szkół podstawowych muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na udział w wyścigu oraz klauzulę RODO na potrzeby organizacji zawodów .
 2. Każdy uczestnik Wyścigu głównego zobowiązany jest złożyć w biurze zawodów deklarację o dobrym stanie zdrowia i dobrej kondycji fizycznej pozwalającej na udział w wyścigu oraz podpisuje klauzulę RODO na potrzeby organizacji zawodów.
 3. Wyścigi zawodników licencjonowanych zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKol.
 4. Zawodnicy w kategoriach „Wkręćmy się w cukrzycę” zostaną dopuszczeni do zawodów przez także po akceptacji przez
  II Współorganizatora Wyścigu Kolarskiego oraz zostaną pod opieką dodatkowej służby medycznej w takcie trwania wyścigu.
 5. I Współorganizator ubezpiecza NNW na czas wyścigu, zawodników biorących udział w wyścigu, na kwotę 10000,00 zł. Zaleca się także, aby zawodnicy dodatkowo ubezpieczyli się we własnym zakresie.
 6. Organizator dopuszcza udział w Wyścigu głównym, zaproszonych gości, którzy wystąpią w Wyścigu głównym poza klasyfikacją, uatrakcyjniając to wydarzenie sportowe.
 7. Organizator i Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez zawodników bądź inne osoby.
 8. W wyścigu głównym zawodnicy dublowani przez peleton, radiowozy i wozy techniczne są zobowiązani do zjechania maksymalnie na prawą stronę jezdni, celem ustąpienia przejazdu.
 9. Zawodnicy którzy nie zmieszczą się w limicie czasowym poszczególnego wyścigu, zobowiązani będą przez sędziów do opuszczenia trasy wyścigu.
 10. Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym zastrzega sobie prawo decydowania we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie.
 11. Sędziego Głównego i skład komisji sędziowskiej wyznaczają Organizator wraz ze Współorganizatorami.
 12. Wyścig Główny i pozostałe zawody rowerowe odbędą się zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.
 13. W sprawach spornych decydujący głos ma Organizator, a wyścigach dla zawodników licencjonowanych decyduje sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem.

 

 

IX. FINANSOWANIE

 

 1.              Organizator pokrywa koszty:

- Przeprowadzenia rejestracji uczestników.

- Przygotowania klasyfikacji końcowej poszczególnych wyścigów.

- Wynajmu terenu na rozmieszczenie biura zawodów oraz kosztów związanych z mediami zużytymi podczas wyścigu.

- przejazdu samochodów technicznych.

- Promocji wyścigu wśród zawodników licencjonowanych.

 

 2.              I Współorganizator pokrywa koszty:

- Przygotowania i zabezpieczenia trasy.

- Zabezpieczenia medycznego i technicznego.

- Trofeów i nagród z wyjątkiem kategorii „wkręćmy się w cukrzycę”.

- Napojów i świadczeń związanych z pakietami startowymi dla uczestników.

- Promocji wyścigu wśród mieszkańców Gminy Suszec, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

- Obsługi sędziowskiej i spikera prowadzącego zawody.

- ubezpieczenia uczestników NNW.

 

 3.              II Współorganizator pokrywa koszty:

- Trofeów i nagród w kategorii „wkręćmy się w cukrzycę”

- promocji mistrzostw wśród osób chorych na cukrzycę.

- przyjazdu diabetobusa.

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com