Regulamin

Ustroń Road Maraton – wyścig o Puchar Równicy

- impreza zaliczana do klasyfikacji górskiej cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

CELE:

1. Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej.
2. Promowanie tras i regionów atrakcyjnych turystycznie, zwłaszcza miasta Ustroń i okolic.
3. Propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia i rekreacji.
4. Rozwój cyklu imprez szosowych dla kolarzy amatorów pod nazwą Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON.

LOKALIZACJA:

Biuro zawodów/start: Ustroń Rynek
Meta, pomiar czasu: góra Równica, parking

PROGRAM:

21.04.2018 (sobota)
godz. 9:00 – 12:00 - biuro zawodów - Ustroń Rynek
godz. 13:00 – START
godz. 17:00 – dekoracja

ORGANIZATOR:

Legierski Projects
Wiesław Legierski
Adres: Istebna 235; 43-470 Istebna; Polska
e-mail: wiesiek@roadmaraton.pl;
strona internetowa: www.roadmaraton.pl

WSPÓŁPRACA:

Miasto Ustroń
Ochotnicze Straże Pożarne z Ustronia

PATRONAT:

Ireneusz Szarzec – Burmistrz Ustronia

SPONSORZY

Sponsor tytularny - Dobre Sklepy Rowerowe

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.pomiaryczasu.pl w sposób prawidłowy 
i kompletny. UWAGA: w dniu startu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).
4. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
5. Osoby, które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów.
6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportowej jazdy rowerem przed odbiorem numeru startowego.
7. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
8. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.
9. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numery startowe wydane w biurze zawodów. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.
10. Osoby poniżej 18 lat bezwzględnie posiadać powinny kartę rowerową.

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

1. W dniu zawodów organizator nie przyjmuje nowych zgłoszeń. Limit uczestników wynosi 300 osób.
2. Indywidualna opłata startowa wynosi:
- 60 zł płatne w terminie do 09.04.2018
- 75 zł
 płatne w terminie do 16.04.2018
- 90 zł
 płatne w terminie do 20.04.2018
3. Wpisowe dla drużyn zgłoszonych do klasyfikacji generalnej cyklu kwota wpisowego wynosi 50 zł płatne w terminie do 16.04.2018 (decyduje data księgowania).
4. Warunkami udzielenia rabatu jest start w danej imprezie minimum 4 osób z drużyny uprzednio zgłoszonej do cyklu. Opłata za drużynę nie podlega zwrotowi.
5. Dane do wpłaty:
BRE Bank 11 1140 2004 0000 3002 5097 5346
Dagmara Szturc – Legierska
Istebna 235; 43-470 Istebna
Kontakt w sprawie opłat: +48 691 266 815; e-mail: dag@roadmaraton.pl
6. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy wpisać USTROŃ oraz IMIĘ I NAZWISKO uczestnika, za którego dokonano opłatę.
7. Opłata startowa wniesiona po 09.04.2018 nie gwarantuje pełnych świadczeń.
8. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 50% wysokości wpisowego, ale tylko w uzasadnionym przypadku, o którym należy poinformować organizatora e-mailem dag@roadmaraton.pl w terminie do 09.04.2018 do godz. 18:00. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca wpisowego.

ŚWIADCZENIA:

- numer startowy z chipem na kierownicę
- oznakowana i pilotowana trasa maratonu
- elektroniczny pomiar czasu
- opieka medyczna i ratownicza
- bufety na trasie: napoje izotoniczne i regeneracyjne, woda, owoce, słodycze itp.
- ciepły posiłek regeneracyjny na mecie (wydawany przy zwrocie numeru startowego)
- ubezpieczenie NNW
- serwis techniczny Dobrych Sklepów Rowerowych
- trofea sportowe dla minimum 5 pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej
- galeria fotografii on-line
- udział w klasyfikacji na imprezie i punkty do klasyfikacji generalnej górskiej cyklu

DYSTANS: 55 km / +1300 m

Ostateczna długość i przebieg trasy zostanie podany w komunikacie na stronie internetowej po uzyskaniu zezwolenia oraz na odprawie technicznej przed startem.

KLASYFIKACJE:

1. Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest dla każdej kategorii wiekowej bez względu na ilość uczestników.
2. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają określony dla danej kategorii dystans.
3. Zwycięzcami klasyfikacji drużynowej zostaje drużyna, która łącznie zdobyła największą liczbę punktów.
4. Do klasyfikacji drużynowej liczona jest suma punktów 4 zawodników, zajmujących najwyższe miejsca w swoich kategoriach.

ORGANIZACJA:

1. Wyścig zostanie przeprowadzony na drogach asfaltowych z wykorzystaniem dróg publicznych w sposób szczególny oraz częściowo w otwartym ruchu drogowym. Mapa trasy oraz sposób przeprowadzenia wyścigu znajdują się na stronie internetowej www.roadmaraton.pl 
2. Trasa będzie oznakowana i częściowo obstawiona na punktach kontrolnych przez sędziów i obsługę techniczną.
3. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne, którego ominięcie będzie karane dyskwalifikacją.
4. Na trasie będą znajdowały się bufety.
5. Zawodnicy podczas jazdy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
6. Podczas zawodów lekarz maratonu ma prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.

KATEGORIE WIEKOWE zgodnie z zasadami cyklu na rok 2018

NAGRODY:
- Trofea sportowe za miejsca od 1 do 5 we wszystkich kategoriach wiekowych.
- Bony ufundowane przez sponsora tytularnego Dobre Sklepy Rowerowe. Realizacja Bonów następuje poprzez wykorzystanie usługi „Realizuj swój bon” na stronie http://www.dobresklepyrowerowe.pl i zgodnie z zasadami ustalonymi w jej Regulaminie.

KARY:

Organizator może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja.
Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
- łamanie zasad ruchu drogowego,
- nie używanie odpowiedniego kasku,
- śmiecenie, poza strefą, obejmującą do 100 m za każdym bufetem,
- nieposzanowanie przyrody,
- braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
- nieprzestrzeganie zasad fair play,
- niesportowe zachowanie,
- pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,

WYCOFANIE ZAWODNIKA:

Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania maratonu, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora na tel. nr +48 607 117 424. W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania ratownicze lub poszukiwawcze, wszystkie koszty ewentualnej akcji pokrywa dany zawodnik. W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator - w porozumieniu z lekarzem wyścigu - ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE:

1. Odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczną na całej trasie spoczywa na uczestniku imprezy.
2. Obowiązkowe wyposażenie uczestnika:
- kask sztywny
- zapasowa dętka + pompka
- dokument tożsamości
- bidon
3. Wyposażenie zalecane:
- narzędzia do naprawy roweru
- telefon komórkowy
- licznik kilometrów/GPS 

POMOC NA TRASIE:

1. Opłata za dopuszczenie pojazdu serwisowego do jazdy i pomocy uczestnikom maratonu na trasie wynosi 100 zł - płatne w Biurze Zawodów.
2. Dopuszczone przez organizatora pojazdy mają obowiązek korzystania ze specjalnego oznakowania pomocniczego dostarczonego przez Organizatora.
3. W ramach pomocy technicznej możliwe jest przeprowadzenie napraw lub wymiana uszkodzonego sprzętu.
4. Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się zawodnika na poboczu lub skraju drogi.
5. Podawanie napojów/posiłków przez pojazdy/osoby dopuszczone przez organizatora jest możliwe tylko, gdy uczestnik imprezy jedzie sam lub gdy znajduje się na końcu grupy (peletonu) w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom.
6. Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub która bezpośrednio wpływa na wynik sportowy danego zawodnika jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.
7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie z udziałem zawodników, pojazdów serwisowych czy innych uczestników ruchu drogowego.

PROTESTY:

1. Protesty do Sędziego Głównego należy składać w czasie nie później niż 30 minut przed planowaną dekoracją.
2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów Sędzia Główny ogłasza oficjalne wyniki.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych i metalowych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
2. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
4. Na trasie zawodów występują strome podjazdy, niebezpieczne zakręty i strome zjazdy.
5. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania maratonu i innych “sił wyższych”.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany jej terminu w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych powszechnie uznawanych za działanie "siły wyższej".
7. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy akceptuje wszystkie warunki regulaminu imprezy oraz regulaminu cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie przygotowawczym w celu zapewnienia właściwej realizacji maratonu, zgodnie z oczekiwaniami uczestników i uwarunkowaniami zewnętrznymi.

Opracował: W. Legierski
Istebna, 2018-02-19

 

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com