Regulamin XVII Kolarskiego Wyścigu Na Czas

REGULAMIN XVII KOLARSKIEGO

WYŚCIGU NA CZAS

 

organizowanego w ramach cyklu imprez kolarstwa szosowego

Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON

rozgrywanym na wyłączonym z ruchu drogowego odcinku zgodnie z przepisami kodeksu ruchu drogowego dotyczącymi wykorzystania dróg w sposób szczególny – art. 65, 65a-65 i Prawa o ruchu drogowym

(Dz.U. 2005 Nr 108 poz. 908 ze zm.).

 

 

Nazwa cyklu: DOBRE SKLEPY ROWEROWE ROAD MARATON

Sponsor tytularny cyklu: Dobre Sklepy Rowerowe

Patronat cyklu: Sylwester Szmyd

Patronat imprezy: Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski

Patronat medialny imprezy:

 

I CEL:

Wspieranie i rozwój kolarstwa szosowego wśród kolarzy amatorów poprzez organizację otwartych imprez kolarskich promujących sportowo i turystycznie atrakcyjne regiony Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.

 

II ORGANIZATOR:

 Burmistrz Gminy Żmigród

Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie

Sympatycy kolarstwa w Żmigrodzie


Osoba kontaktowa:

Stanisław Chorążyczewski

Telefon 696-472-639

e-mail: chorazyczewskis@gmail.com

 

Grzegorz Paryna

Telefon 602-653-539

e-mail: g.paryna@interia.pl

 

 III TERMIN I MIEJSCE:

 

8.09.2018 r. (sobota) godz. 11.00, Żmigród OSiR ul. Sportowa 13 (zapisy, weryfikacja, opłaty).

Trasa: OSiR Żmigród (start i meta) – Osiek – Ruda Żmigrodzka – Żmigród OSiR.

 

IV WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Prawo startu w cyklu mają osoby powyżej 15 roku życia, bez względu na płeć, obywatelstwo, przynależność klubową, posiadane licencje itp., które dokonają rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.pomiaryczasu.pl i zastosują się do regulaminu rozgrywanej imprezy.
2. Wpłacą wpisowe w wysokości 40 zł za jeden wyścig od każdego startującego zawodnika na konto ZPK Żmigród ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród.
Nr konta 30 9598 0007 0019 5953 2000 0004 z dopiskiem „kolarska czasówka 2018” lub „kolarskie pary 2018” w uzasadnionym przypadku dokonają wpłaty w biurze zawodów od godz. 8.00 do godz. 10.00 w dniu imprezy.
3. Podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich i wyrażą pisemną zgodę na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność.
4. Przy weryfikacji w biurze zawodów przedstawią dokumenty tożsamości zgłaszanej pary oraz przestawia dowód wpłaty wpisowego.
5. W celu otrzymania faktury, fakt ten należy zgłosić przed wydrukowaniem paragonu.
6. Przy wyścigu parami zgłoszona do wyścigu para otrzyma kolejny po sobie nr np. 3-4, 21-23, 89-90 itp.
7. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.
8. Zapisy na wyścig parami można dokonywać tylko w biurze zawodów w sobotę i w niedzielę od godz. 8:00 do 10:00.
9. Zapisy na wyścig indywidualny można dokonywać drogą internetową lub w biurze zawodów w sobotę od godz. 8:00 do 10:00.

V. Kategorie wiekowe

Mężczyźni:

M: 15 18 (urodzeni 2000-2003)

A: 19 29 (urodzeni 1989-1999)

B: 30 39 (urodzeni 1979-1988)

C: 40 49 (urodzeni 1969-1978)

D: 50 59 (urodzeni 1959-1968)

E: 60 (urodzeni 1958 i starsi)

Kobiety:

K1: 15 → 29 (urodzone 1989-1999)

K2: 30 → 39 (urodzone 1979-1988)

K3: 40 → 49 (urodzone 1969-1978)

K4: 50 → (urodzone 1968 i starsze)


VI.ROWERY I WYPOSAŻENIE:

 1. Rower zgodnie z przepisami kodeksu drogowego i spełniający następujące warunki: dwa koła jednakowej średnicy minimum 26 cali. Kierownica i siodełko powyżej linii poziomej poprowadzonej przez najwyższy punkt opony przedniego i tylnego koła.

 2. Kierownice czasowe, lemondki, itp. mogą być stosowane.

 3. Odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczną na całej trasie spoczywa na uczestniku imprezy.

 4. Organizatorzy imprezy mają prawo do weryfikacji stanu technicznego rowerów i wyposażenia.

 5. Uczestnik imprezy obowiązany jest do jazdy na całej trasie w zapiętym atestowanym kasku sztywnym.

VII. DYSTANS i TRASA:

 

 1. Dystans czasówki – 18,6 km, w całości nawierzchnia asfaltowa, elektroniczny punkt kontrolny na półmetku.

 2. Trasa wyścigu wyłączona z ruchu kołowego, poza zabezpieczeniem technicznym i medycznym imprezy.

 3. W uzasadnionych przypadkach – nie zagrażających bezpieczeństwu uczestnikom czasówki – służby porządkowe mogą zezwolić na wyjazd i dojazd mieszkańców do własnej posesji po części trasy wyścigu. Pomimo wyłączenia trasy z ruchu kołowego, obowiązkiem uczestnika wyścigu jest zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do przepisów o ruchu drogowym oraz poleceń obsługi wyścigu.

 4. W przypadku awarii, kontuzji lub innych przyczyn zawodnik zobowiązany jest do zejścia na pobocze drogi w oczekiwaniu na pomoc medyczną lub techniczną.

 5. Objazd trasy odbywa się przy ruchu otwartym do godz. 10.30 Przebywanie na trasie w trakcie trwania startów i jakiekolwiek utrudnianie w rywalizacji skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.

 6. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

 

VIII. ORGANIZACJA STARTU:

 

 1. Podczas jazdy na czas - wszyscy z danej kategorii wiekowej jadą kolejno wg listy startowej.

 2. Odstępy czasowe co 1 minuta.

 3. Kolejność startu kategorii: K4, K3, K2, K1, M, E, D, C, B, A.

 4. Start w miejscu wyznaczonym przez organizatorów

 

IX. POMIAR CZASU – NUMERY STARTOWE:

 

 1. Elektroniczny pomiar czasu oparty na chipach pasywnych montowanych do numeru startowego otrzymanego w biurze zawodów.

 2. Numer startowy z chipem musi być zamontowany według instrukcji podanej poprzez obsługę elektronicznego pomiaru czasu (www.pomiaryczasu.pl). Nieprawidłowo zamocowany numer lub chip może skutkować brakiem identyfikacji na punkcie kontrolnym i mecie, a w konsekwencji brakiem podstaw do klasyfikacji.

 3. Brak numeru, celowe zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie oraz zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.

 4. Każdy uczestnik wyścigu po zakończeniu zawodów zobowiązany jest do zdania numeru z chipem. Numery przyjmowane będą w punkcie wydawania posiłków na obiekcie OSiR.

 

X.KLASYFIKACJA NA IMPREZIE:

 

 1. Klasyfikacja prowadzona jest dla kategorii określonych w pkt. V regulaminu.

 2. O miejscu decyduje czas przejazdu trasy przez uczestnika czasówki.XI. POMOC NA TRASIE:

 

1. Decyzja o dopuszczeniu ewentualnej pomocy na trasie należy do organizatora danej imprezy.

2. Organizator ma prawo dopuścić oznakowane pojazdy serwisowe do jazdy na trasie zawodów na zasadach przez siebie ustalonych.

3. W przypadku dopuszczenia pomocy technicznej na imprezie możliwe jest przeprowadzenie naprawy lub wymiany sprzętu.

4. Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się zawodnika na poboczu lub skraju drogi.

5. Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, która bezpośrednio wpływa na wynik sportowy danego zawodnika lub negatywnie wpływa na wynik innego zawodnika jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.XII.NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA IMPREZIE:

 

 1. Puchary lub statuetki i za trzy pierwsze miejsca (od 1 do 3) w każdej kategorii wiekowej.

 2. Nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywanego wyścigu – niestawienie się zawodnika lub osoby upoważnionej równoznaczne będzie z utratą trofeum.

 3. Pamiątkowe medale dla wszystkich wcześniej zarejestrowanych uczestników na stronie www.pomiaryczasu.ploraz do miejsca 140. Dla pozostałych medale zostaną wysłane przesyłką pocztową.

 4. Organizator imprezy może zwiększyć ilość i rodzaje wyróżnień w miarę własnych możliwości.

 

XIII.OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY:

 

- Zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

- Samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy

- Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.

- Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

- Uczestnik zgadza się z warunkami wyścigu i akceptuje swoje uczestnictwo poprzez zgłoszenie w biurze zawodów. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej.

- Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej zawodów lub w Biurze Zawodów.

- Uczestnik zgłaszając się w biurze zawodów oświadcza, że dane zgłoszone są zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu zawodów oraz zapewnia, że stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach.

- Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie kolizji, wypadku lub szkody w związku z zawodami.

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

- Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora zawodów.

- Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA:

 

Organizator zapewnia:

- elektroniczny pomiar czasu

- numery startowe dla wszystkich uczestników

- zabezpieczenie trasy przez służby porządkowe

- zabezpieczenie medyczne

- miejsca parkingowe

- gorące posiłki i napoje chłodzące dla wszystkich uczestników

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

- Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.

- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.

 

XV. KARY:

 

 • Upomnienie – kara czasowa 1, 3 lub 5 minut

 • Dyskwalifikacja

 

XVI. PROTESTY:

 

Przyjmowane będą wyłącznie w dniu zawodów w formie pisemnej z kaucją 100 zł . Decyzją Sędziego Głównego w porozumieniu z organizatorem, kaucja przekazana do Biura Zawodów nie zostanie zwrócona w przypadku nie przyznania racji składającemu protest. Protesty dotyczące wyników przyjmowane będą do 15 minut od momentu ogłoszenia wyników.

 

XVII. PROGRAM ZAWODÓW

 

8.00 -10.00 - Biuro zawodów: zapisy, weryfikacja, przyjmowanie opłat, wydawanie numerów startowych

-10.45 - Przedstawienie list startowych oraz odprawa techniczna

-11.00 - Start poszczególnych kategorii w kolejności: K4, K3, K2, K1, M, E, D, C, B, A.

 

W zależności od ilości startujących:

około -14.00 - Ogłoszenie wyników i dekoracje zwycięzców

około -14.30 - Zakończenie imprezy

 

Organizatorzy

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com