Regulamin

REGULAMIN
imprezy kolarstwa szosowego
12. PĘTLA BESKIDZKA

w ramach cyklu Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON - Memoriał Jana Ferdyna

 

CELE:
1. Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej.
2. Promowanie tras i regionów atrakcyjnych turystycznie i sportowo, zwłaszcza Wisły i okolic.
3. Propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia i rekreacji.
4. Rozwój cyklu imprez szosowych dla kolarzy amatorów pod nazwą Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON.


TERMIN I MIEJSCE:

30.06.2018 (sobota) – maraton ze startu wspólnego

Biuro zawodów, start: Plac Hoffa, Wisła centrum

Meta: Przeł. Szarcula, (Zameczek)

01.07.2018 (niedziela) – jazda indywidualna na czas

Biuro zawodów, start: Wisła Czarne – dolina Czarnej Wisełki

Meta: Przeł. Szarcula, (Zameczek)

PROGRAM:

30.06.2018 (sobota)

godz. 8:00 - 9:30 - biuro zawodów (odbiór numerów startowych z chipem)

godz. 10:00 – start maratonu Dwie Pętle 160 km 

godz. 11:00 – start maratonu Jedna Pętla 90 km

godz. 16:00 - ceremonia dekoracji, wręczanie nagród

godz. 17:00 - zakończenie

01.07.2018 (niedziela)

godz. 7:30 - 8:30 - biuro zawodów – dolina Czarnej Wisełki

godz. 9:00 – START JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS

Miejsce startu: Wisła Czarne – dolina Czarnej Wisełki

Meta: przeł. Szarcula

godz. 12:00 - zakończenie (Hotel Podium, Wisła Malinka)

ORGANIZATOR:

Legierski Projects

Adres: 43 – 470 Istebna 235, Polska
NIP: 548-214-92-97; REGON: 240331662
Oficjalna strona internetowa: www.roadmaraton.pl

Kierownik zawodów: Wiesław Legierski

 

PATRONAT HONOROWY

Burmistrz Miasta Wisła – Tomasz Bujok

 

WSPÓŁPRACA
Urząd Miejski w Wiśle

Jednostki OSP w Wiśle i Istebnej

Road Maraton Team

Hotel Podium

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.pomiaryczasu.pl w sposób prawidłowy i kompletny.
W dniu startu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).

4. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.

5. Osoby, które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów.

6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportowej jazdy rowerem przed odbiorem numeru startowego.

7. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.

8. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.

9. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numery startowe wydane w biurze zawodów. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.

18. Osoby poniżej 18 lat bezwzględnie posiadać powinny kartę rowerową.

 

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

 

1. Uwaga: w dniu zawodów organizator nie przyjmuje nowych zgłoszeń ani nie pobiera opłat w gotówce!
2. Indywidualna opłata startowa wynosi:

a) maraton 30.06.2018

- 60 zł brutto płatne w terminie do 15.06.2018

- 75 zł brutto płatne w terminie do 22.06.2018

- 90 zł brutto płatne w terminie do 29.06.2018

b) jazda indywidualna na czas 01.07.2018:

- 50 zł brutto płatne w terminie do 29.06.2018

3. Dla drużyn zgłoszonych do klasyfikacji generalnej kwota wpisowego wynosi 50 zł płatne przelewem w terminie do 22.06.2018 (decyduje data księgowania)

Warunkami udzielenia rabatu jest start w danej imprezie od 4 do 8 osób z drużyny uprzednio zgłoszonej do cyklu.

Opłata za drużynę nie podlega zwrotowi.

Rabat dla drużyn nie dotyczy jazdy indywidualnej na czas.

4. Dane do wpłaty:

BRE Bank 11 1140 2004 0000 3002 5097 5346
Dagmara Szturc – Legierska
Istebna 235
43-470 Istebna

kom. 691 266 815; e-mail: dag@roadmaraton.pl

5. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy wpisać IMIĘ I NAZWISKO uczestnika, dla którego dokonano wpłaty oraz dopisek PĘTLA BESKIDZKA (maraton i/lub czasówka) 
6. Opłata startowa wniesiona po drugim terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.
7. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 50% wysokości wpisowego, ale tylko w uzasadnionym przypadku, o którym należy poinformować organizatora e-mailem dag@roadmaraton.pl w terminie do 7 dni przed imprezą.
8. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca wpisowego.

 

ŚWIADCZENIA:

- puchary za zajęcie miejsc od 1 do 3  w każdej kategorii wiekowej, medale za miejsca od 4 do 5

- pakiet startowy

- numer startowy z chipem na kierownicę

- oznakowana trasa

- elektroniczny pomiar czasu

- opieka ratowników medycznych

- nielimitowane bufety na trasie: woda, napoje, owoce, słodycze

- posiłek regeneracyjny na mecie (wydawany przy zwrocie chipa/numeru)

- ubezpieczenie NNW

- serwis techniczny

- galeria fotografii on-line

 

DYSTANSE:

- Jedna Pętla (do 90 km) dla wszystkich kategorii wiekowych

- Dwie Pętle (do 160 km) dla kat. męskich A,B,C,D

oraz

Jazda indywidualna na czas

 

Na trasę składa się odcinek honorowy z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny, na którym obowiązuje całkowity zakaz wyprzedzania pojazdu pilota. Odcinek honorowy ma długość ok 10 km i przebiega od startu na Placu Hoffa do Przełęczy Szarcula (pod Kubalonką). Następnie zawodnicy wjeżdżają na pętlę przebiegającą przez miejscowości: Istebna, Koniaków, Kamesznica, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Lipowa, Buczkowice, Szczyrk, Wisła. Pętla pokonywana jest 1 raz lub 2 razy w otwartym ruchu drogowym.

Projekt trasy zostanie podany w komunikacie na stronie internetowej www.roadmaraton.pl, a ostateczny jej przebieg podany zostanie niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich niezbędnych opinii i decyzji na odprawie technicznej przed startem.

Zawodnicy zobowiązani są na trasie pętli do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zakazane jest jazda w grupach większych niż 15 osób, jazda lewym pasem jezdni, poruszanie się w kierunku przeciwnym do kierunku prowadzonego maratonu.


KATEGORIE:

Mężczyźni:

M: 15 → 18 lat

A: 19 → 29 lat

B: 30 → 39 lat

C: 40 → 49 lat

D: 50 → 59 lat

E: 60 +   

Kobiety:

K1: 15 → 29 lat

K2: 30 → 39 lat

K3: 40 → 49 lat

K4: 50 +    

 

KLASYFIKACJE:
1. Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest dla każdej kategorii wiekowej bez względu na ilość uczestników.

2. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają określony dla danej kategorii dystans.

 

ORGANIZACJA MARATONU:

1. Maraton zostanie przeprowadzony na drogach asfaltowych częściowo z wykorzystaniem dróg publicznych w sposób szczególny, częściowo w otwartym ruchu drogowym. Projekt trasy dostępny na stronie internetowej www.roadmaraton.pl

2. Trasa będzie oznakowana i częściowo obstawiona na punktach kontrolnych przez sędziów i obsługę techniczną.

3. Zawodnicy zobowiązani są na trasie pętli do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zakazane jest jazda w grupach większych niż 15 osób, jazda lewym pasem jezdni, poruszanie się w kierunku przeciwnym do kierunku prowadzonego maratonu.

4. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne, którego ominięcie będzie karane dyskwalifikacją.

5. Na trasie maratonu będą znajdowały się bufety.

6. Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do stosowania się do poleceń służb porządkowych. Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności np. nagłego pojawienia się innych pojazdów, które nie zastosowały się do poleceń policji oraz osób zabezpieczających trasę wyścigu. Po przejechaniu czoła wyścigu na trasie zostanie dopuszczony ruch samochodowy, który odbywać się będzie zgodnie z kierunkiem wyścigu. W przypadku poruszanie się po trasie samochodów uprzywilejowanych mają one bezwzględnie pierwszeństwo przejazdu.

7. Podczas zawodów lekarz maratonu ma prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.

 

NAGRODY:
Trofea sportowe za miejsca od 1 do 5 we wszystkich kategoriach wiekowych.
Bony do wymiany na akcesoria rowerowe w sieci sklepów Dobre Sklepy Rowerowe będą rozdysponowane zgodnie z programem lojalnościowym sponsora. Realizacja Bonów następuje poprzez wykorzystanie usługi „Realizuj swój bon” na stronie http://www.dobresklepyrowerowe.pl i zgodnie z zasadami ustalonymi w jej Regulaminie.

 

KARY:
Organizator w porozumieniu z ekipą sędziowską może zasądzić następujące kary:

1. Upomnienie

2. Kara czasowa

3. Dyskwalifikacja

Zawodnik może zostać ukarany za:

- łamanie zasad ruchu drogowego,

- nie używanie sztywnych kasków,

- nadmierne śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą do 100 m za każdym bufetem regeneracyjnym),

- nieposzanowanie środowiska naturalnego,

- braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,

- nieprzestrzeganie zasad fair play,

- niesportowe zachowanie,

- pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,

W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

 

WYCOFANIE ZAWODNIKA:

Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania maratonu, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie kierownika zawodów na tel. nr +48 607 117 424.

W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu,

zostaną podjęte działania ratownicze lub poszukiwawcze, wszystkie koszty ewentualnej akcji pokrywa dany zawodnik.

W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE:

Odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczną na całej trasie spoczywa na uczestniku imprezy.

Obowiązkowe wyposażenie uczestnika:

- kask sztywny

- zapasowa dętka + pompka

- dokument tożsamości

Wyposażenie zalecane:

- bidon

- narzędzia do naprawy roweru

- telefon komórkowy

- licznik kilometrów/GPS


POMOC NA TRASIE:

1. Dopuszczenie pojazdu serwisowego do jazdy i pomocy uczestnikom na trasie wymaga zgody kierownika zawodów przed startem.

2. Dopuszczone przez organizatora pojazdy mają obowiązek korzystania ze specjalnego oznakowania pomocniczego dostarczonego przez Organizatora.

3. W ramach pomocy technicznej możliwe jest przeprowadzenie napraw lub wymiana uszkodzonego sprzętu.

4. Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się zawodnika na poboczu lub skraju drogi.

5. Podawanie napojów/posiłków przez pojazdy/osoby dopuszczone przez organizatora jest możliwe tylko, gdy uczestnik imprezy jedzie sam lub gdy znajduje się na końcu grupy (peletonu) w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom.

6. Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub która bezpośrednio wpływa na wynik sportowy danego zawodnika jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.

7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie z udziałem zawodników, pojazdów serwisowych czy innych uczestników ruchu drogowego.

PROTESTY:
1. Protesty do Sędziego Głównego należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.

2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.

3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.


OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych i metalowych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
2. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

RUCH DROGOWY:

1. Impreza odbywać się będzie z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny na odcinku startu honorowego i w otwartym ruchu drogowym na pętli.

2. Ruch uczestników maratonu na odcinku startowym ma charakter przejazdu honorowego w uporządkowanej kolumnie eskortowanej przez policję i organizatora. Obowiązuje całkowity zakaz wyprzedzania pojazdów pilotujących maraton.

3. Uczestnik, który nie dostosuje się do poleceń służb zabezpieczających zostanie ukarany przez Policję mandatem, co jest równoznaczne z dyskwalifikacją przez organizatora.

4. Zawodnicy mają obowiązek do stosowania się do poleceń służby porządkowej i zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym kraju.

5. Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności np. nagłego pojawienia się innych pojazdów, które nie zastosowały się do poleceń policji. Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności np. nagłego pojawienia się innych pojazdów, które nie zastosowały się do poleceń policji.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

7. Warunkiem uczestnictwa w maratonie jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów regulaminu imprezy.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

4. Na trasie zawodów występują strome podjazdy, niebezpieczne zakręty i strome zjazdy.

5. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski

żywiołowej obejmujących teren rozgrywania maratonu i innych “sił wyższych”.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany jej terminu w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych powszechnie uznawanych za działanie "siły wyższej".

7. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy akceptuje wszystkie warunki regulaminu imprezy oraz regulaminu cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie przygotowawczym w celu zapewnienia właściwej realizacji maratonu, zgodnie z oczekiwaniami uczestników i uwarunkowaniami zewnętrznymi.

 

Opracował: W.Legierski – Istebna 2018-05-13

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com