Regulamin

DOLINA OPATÓWKI – wyścig szosowy 
w ramach cyklu Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REGULAMIN - Dolina Opatówki 2018

 


REGULAMIN:
 

ORGANIZACJA MARATONU:

 

1. Wyścig zostanie przeprowadzony na drogach asfaltowych z wykorzystaniem dróg publicznych.
    Mapa trasy dostępna na stronie internetowej www.roadmaraton.pl

2. Trasa będzie oznakowana i częściowo obstawiona na punktach kontrolnych przez
    sędziów i obsługę techniczną.

3. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne, którego ominięcie będzie karane
    dyskwalifikacją.

4. Na trasie maratonu będą znajdowały się bufety.

5. Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania
    przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

6. Podczas zawodów lekarz maratonu ma prawo do wycofania uczestnika, który nie jest
    fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.


KATEGORIE WIEKOWE: zgodnie z zasadami cyklu

 

KLASYFIKACJE:

 
1. Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest dla każdej kategorii wiekowej
    bez względu na ilość uczestników.

2. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym
    czasie pokonają określony dla danej kategorii dystans.

3. Zwycięzcami klasyfikacji drużynowej zostaje drużyna, która łącznie zdobyła
    największą liczbę punktów.

4. Do klasyfikacji drużynowej liczona jest suma punktów 4 zawodników, zajmujących
    najwyższe miejsca w swoich kategoriach.
 
NAGRODY:
 
Trofea sportowe /puchary za miejsca od 1 do 3 oraz medale za miejsca od 4 do 6
we wszystkich kategoriach wiekowych.

Organizator rozdysponuje w zależności od zajętego miejsca na mecie nagrody ufundowane przez SPORT SERWIS SANDOMIERZ. Podział nastąpi z góry wśród uczestników, którzy ukończyli maraton według zajętych miejsc w klasyfikacji na zasadach podanych w trakcie dekoracji.

Warunkiem otrzymania nagrody przez zawodnika jest ukończenie imprezy i osobisty odbiór nagrody.

 
KARY:
 
Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja.

Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
- łamanie zasad ruchu drogowego,
- nie używanie sztywnych kasków,
- nadmierne śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą do 100 m za każdym
   bufetem regeneracyjnym),
- nieposzanowanie środowiska naturalnego,
- braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
- nieprzestrzeganie zasad fair play,
- niesportowe zachowanie,
- pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,

W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

 
WYCOFANIE ZAWODNIKA:
 
Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania maratonu, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora
na tel. nr +48 692 427 006 lub w Biurze Zawodów.

W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania ratownicze lub poszukiwawcze, wszystkie koszty ewentualnej akcji pokrywa dany zawodnik.

W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator
w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

 
SPRZĘT I WYPOSAŻENIE:
 
Odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczną na całej trasie spoczywa na uczestniku imprezy.

Obowiązkowe wyposażenie uczestnika:
- kask sztywny
- zapasowa dętka + pompka
- dokument tożsamości

Wyposażenie zalecane:
- narzędzia do naprawy roweru
- telefon komórkowy
- licznik kilometrów/GPS

 
POMOC NA TRASIE:
 
1. Opłata za dopuszczenie pojazdu serwisowego do jazdy i pomocy uczestnikom na  
    trasie wynosi 100 zł - płatne w Biurze Zawodów.

2. Dopuszczone przez organizatora pojazdy mają obowiązek korzystania ze specjalnego
    oznakowania pomocniczego dostarczonego przez Organizatora.

3. W ramach pomocy technicznej możliwe jest przeprowadzenie napraw lub wymiana
    uszkodzonego sprzętu.

4. Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się zawodnika na
    poboczu lub skraju drogi.

5. Podawanie napojów/posiłków przez pojazdy/osoby dopuszczone przez organizatora
    jest możliwe tylko, gdy uczestnik imprezy jedzie sam lub gdy znajduje się na końcu
    grupy (peletonu) w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom.

6. Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w
    ruchu drogowym lub która bezpośrednio wpływa na wynik sportowy danego
    zawodnika jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.

7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na
    trasie z udziałem zawodników, pojazdów serwisowych czy innych uczestników ruchu
    drogowego.

 
PROTESTY:
 
1. Protesty do Sędziego Głównego należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie
    do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.

2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie
    zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.

3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników
    Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

 
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:
 
1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą
    zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy
    wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych i metalowych
    pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

2. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie
    używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska
    naturalnego.

 
RUCH DROGOWY:
 
1. Maraton rowerowy będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym na całej trasie
    za wyjątkiem odcinka startowego.

2. Ruch uczestników na odcinku startowym ma charakter przejazdu honorowego
    w uporządkowanej kolumnie eskortowanej przez policję i organizatora.
    Obowiązuje całkowity zakaz wyprzedzania pojazdów pilotujących maraton.

3. Uczestnik który nie dostosuje się do przepisów ruchu drogowego zostanie ukarany
    przez Policję mandatem, co jest równoznaczne z dyskwalifikacją przez organizatora.

4. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych
    wszystkich kategorii zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni
    i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących
    w danym kraju.

5. Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze
    możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy
    pojedynczych zabudowań.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

7. Warunkiem uczestnictwa w maratonie jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie
    do zapisów regulaminu imprezy.

 
INFORMACJE DODATKOWE:
 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas
    dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
    trwania zawodów.

4. Na trasie zawodów występują strome podjazdy, niebezpieczne zakręty i strome
    zjazdy.

5. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów
    klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania maratonu i innych “sił wyższych”.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany jej terminu
    w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych powszechnie uznawanych
    za działanie "siły wyższej".

7. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy akceptuje wszystkie warunki
    regulaminu imprezy oraz regulaminu cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie
    przygotowawczym w celu zapewnienia właściwej realizacji maratonu, zgodnie
    z oczekiwaniami uczestników i uwarunkowaniami zewnętrznymi.

 

Opracował:
Jerzy Świderski

Sylwester Szmyd

Sylwester Szmyd - przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu.

Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!

Szmydcoaching.com